Tėvų požiūris į socialinės pedagoginės pagalbos mokykloje organizavimą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Tėvų požiūris į socialinės pedagoginės pagalbos mokykloje organizavimą
Alternative Title:
Parents’ attitude towards an organized social pedagogical assistance at school
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2008, Nr. 5 (16), p. 59-72, 133-146
Keywords:
LT
Socialinė pedagoginė pagalba; mokyklos specialistai; mokymosi problemos; mokiniai; tėvai.
Summary / Abstract:

LTNemaža dalis vaikų, besimokančių mokykloje, turi specialiųjų poreikių, jiems būtina kompleksinė pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba. Tokios pagalbos organizavime svarbus vaidmuo tenka ne tik mokyklai, bet ir mokinio šeimai. Straipsnyje analizuojamas tėvų požiūris į socialinės pedagoginės pagalbos organizavimo efektyvumą ir jos poreikį. Tyrimu siekta atskleisti tėvų nuomonę į pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos vykdymą ir organizavimą mokykloje. Apklausti 666 tėvai. Atlikus gautų duomenų analizę, nustatyta, kad tėvų nuomone svarbiausios pedagoginės psichologinės problemos mokykloje yra nuovargis dėl didelių mokymosi krūvių, netinkamas mokinių elgesys pamokų metu, tarpusavio konfliktai su kitais mokiniais bei mokytojų nenoras aiškinti papildomai. Pagalbos tėvai dažniausiai kreipiasi į klasės auklėtoją. Nustatyta, kad tėvai gerai informuoti apie klasės auklėtojo, socialinio pedagogo ir psichologo teikiamas pagalbas. Mažiausiai tėvai informuoti apie mokytojo padėjėjo ir specialiojo pedagogo teikiamą pagalbą. Dažniausiai tėvai pagalbos kreipiasi dėl: nemokamo maitinimo, elgesio problemų, mokyklos nelankymo - į socialinį pedagogą; bendravimo, elgesio problemų ir konfliktų atvejais - į psichologą; mokymosi sunkumų - specialųjį pedagogą; elgesio ir auklėjimo problemų, konfliktų - į klasės auklėtoją; kalbos, tarties defektų - į logopedą; mokymosi medžiagos nesupratimo bei elgesio problemų - į mokytojo padėjėją. Klasių auklėtojų, socialinių pedagogų, psichologų suteiktos pagalbos kokybe apklausti tėvai yra patenkinti, mažiau patenkinti mokytojų padėjėjų ir specialiųjų pedagogų teikiamos pagalbos kokybe.

ENInconsiderable part of children who learn at school have some special needs, they need complex educational, psychological and social assistance. During the organization of such help, an important role falls not only on school but also on the family of pupil. The article analyzes the attitude of parents towards the effectiveness of organization of social educational assistance and its need. The study aimed to reveal the parents’ views on implementation and organization of educational, psychological and social assistance at school. 666 parents have been interviewed. The analysis of obtained data revealed that parents consider the tiredness to be the most important pedagogical and psychological problem at school because of the learning overload, inappropriate behavior of pupils in the classroom, internecine conflicts with other pupils and reluctance of teachers to explain extra. Parents often apply for help to the class teacher. It was found that parents are well informed about the assistance rendered by the class teacher, social educators and psychologists. The least information is given to parents about the assistance rendered by the assistant of teacher and special educator. In most cases the parents ask for help relating to: free meals, behavioral problems, nonattendance of school – to the social educator; communicative, behavioral problems and conflict situations - to the psychologist; learning troubles – to the special educator, behavioral and educational problems and conflicts – to the class teacher; vocabulary, pronunciation defects – to the speech therapist; incomprehension of learning material and behavioral problems – to the assistant of teacher. The parents surveyed are satisfied with the quality of assistance rendered by class teachers, social educators and psychologists; less satisfied with the quality of assistance rendered by the assistants of teacher and special educators.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17803
Updated:
2020-07-28 20:26:19
Metrics:
Views: 89    Downloads: 9
Export: