Muzikinės veiklos funkcijos ir jų reikšmė mokinių dorovinės kultūros ugdymui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikinės veiklos funkcijos ir jų reikšmė mokinių dorovinės kultūros ugdymui
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama muzikinės veiklos estetinė, pažintinė ir dorovinė funkcijos, jų sąsajos su mokinių dorovinės kultūros komponentais, aptariamos galimybės jai daryti įtaką muzikinio ugdymo procesui. Iš pateiktų sąsajų įžvelgiama, kad muzikinė veikla gali būti sėkmingai ir produktyviai panaudojama auklėjimo procese, gali turėti įtakos vyresnių mokinių dorovinei kultūrai. Su dorovine kultūra glaudžiai susiję pažintinis ir socialinis muzikinės veiklos aspektai. Naujos įžvalgos, galinčios skatinti naujų prasmių muzikos kūriniuose atradimą, formuojasi muzikos kūrinių interpretacijos procese. Muzikos kūrinių interpretacija leidžia susieti kūrinį su konkrečiu (autoriaus pateiktu ar klausytojo sukurtu) naratyvu. Tuo tarpu naratyvai padeda mums vertinti savo ir kitų elgesį, charakterio bruožus, gali padėti suprasti žmogišką aplinką, susieti abstrakčias dorovines koncepcijas su konkrečiomis situacijomis. Todėl muzikinėje veikloje tikslinga daug dėmesio kreipti į mokinių gebėjimo interpretuoti muzikos kūrinius ugdymą. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad muzikinė veikla yra tiesiogiai susijusi su dorovinės kultūros elgesio komponentu. Pagal nustatytus ryšius ypač didelę reikšmę doroviniam elgesiui gali turėti muzikinės veiklos teikiama galimybė kitiems suteikti estetinį pasigėrėjimą. Todėl socialiai prasmingos muzikinės veiklos organizavimas, projektai, koncertai gali būti labai reikšmingi dorovinei kultūrai ugdyti. Svarbu atitinkamą dėmesį atkreipti ir į muzikos klausymo veikseną, skatinti estetinių emocijų išgyvenimą muzikinėje veikloje.Reikšminiai žodžiai: Dorovinė kultūra; Estetinė, pažintinė, dorovinė funkcijos, dorovinė kultūra; Estetinė, pažintinė, dorovinės funkcijos; Muzikinė veikla; Moral culture; Music activityes, aesthetic, moral function; Musical activities, Aesthetic, cognitive, moral duties.

ENThe article analyses aesthetic, cognitive and moral function of music activities, relations thereof with components of students’ moral culture, and discusses possibilities of using it to influence the process of music education. Music activities can be successfully and productively used in the process of education and may have an impact on the moral culture of elder students. Cognitive and social aspects of music activities are closely related to moral culture. New insights, which can encourage the emergence of new meanings in music works, are formed in the process of interpretation of music pieces. Interpretation of pieces of music allows relating a piece of music to a specific narrative (presented by the author or created by the listener). Narratives help us evaluate our and others’ behaviour, characteristics. It can help us perceive the human environment and relate abstract moral concepts with specific situations. Therefore, it is necessary to pay a great deal of attention to students’ ability to interpret music. The analysis of the research data has revealed that music activities are directly related to the behavioural component of the moral culture. The possibility of providing others with aesthetic delight, which music activities create, may have a great significance for moral behaviour. Therefore, organisation of socially meaningful music activities, projects, concerts may be very significant while developing moral culture. It is important to pay attention to the effect listening of music has, to encourage experience of aesthetic emotions in music activities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24024
Updated:
2017-07-26 11:08:21
Metrics:
Views: 43
Export: