Studijų kokybė : studijų rezultatų paradigma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Studijų kokybė: studijų rezultatų paradigma
Alternative Title:
Quality of higher education : paradigm of study outcomes
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2005, Nr. 2, p. 96-107
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kokybė / Quality; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStudijų rezultatai yra nepaprastai svarbus studijų kokybės parametras. Jie atspindi studijų ir darbo rinkos poreikių sąryšį, lemia vidinę studijų programos studijų turinio sąrangą ir rengimo logiką: studijų tikslų seką, jų konkretumą, studijų turinį, metodus, studentų pasiekimų vertinimo kriterijus ir metodiką, studijoms reikalingus materialinius, intelektualinius, laiko ir finansinius išteklius. Studijų rezultatai palengvina programos apibūdinimą, jos vidinį ir išorinį įvertinimą, tarnauja standartų bei kokybės sistemos palaikymui ir tobulinimui, yra svarbūs įgyvendinant lengvai palyginamų kvalifikacijų ir diplomų pripažinimo sistemą Europos aukštojo mokslo erdvėje. Šiame straipsnyje bandoma išsamiau atskleisti studijų rezultatų reikšmę studijų kokybei ir pagrįsti svarbiausius studijų kokybės vertinimo metmenis studijų rezultatų paradigmoje. [Iš leidinio]000025798 520 LReikšminiai žodžiai: Kokybė; Rezultatai; Studijos; Studijų dalykas; Studijų kokybė; Studijų programa; Studijų rezultatai; Ugdymo turinys; Curriculum; Quality; Quality of studies; Results; Study; Study outcomes; Study programme, study subject.

ENStudy outcomes are an immensely important parameter of higher education quality. They reflect the relationship between studies and labour market needs; determine the framework and internal logics of study programme curriculum: sequence of study objectives, their particularity, study content, methods, student achievement assessment criteria and methodology, material, intellectual, time and financial resources necessary for studies. Study outcomes facilitate the description of the study programme, its internal and external evaluation, serve the maintenance of standards and quality system, and are important in implementing an easily comparable qualification and diploma recognition system in the European higher education area. This article is intended to reveal the importance of study outcomes for study quality in a more comprehensible way and to substantiate the main aspects of quality assessment of higher education in study outcomes paradigm. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25795
Updated:
2018-12-17 11:42:13
Metrics:
Views: 35    Downloads: 6
Export: