Profesijos mokytojų rengimo programos"Profesinė pedagogika" dėstymo veiklos vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesijos mokytojų rengimo programos"Profesinė pedagogika" dėstymo veiklos vertinimas
Alternative Title:
Teacher performance assessment in teacher vocational training program "Professional pedagogy"
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2007, Nr. 14, p. 66-77
Keywords:
LT
Dėstymas aukštojoje mokykloje; Didaktinė dėstytojo kompetencija; Mokymo / si procesas; Suaugusiųjų mokymas.
EN
Learning ir higer education; Didactic competencies.
Summary / Abstract:

LTViena svarbiausių sėkmingo pedagoginio darbo sąlygų - garantuoti turimų žinių, gebėjimų plėtotę ir tenkinti kiekvieno pedagogo asmeninius, profesinius ir asmenybės tobulinimosi poreikius. Todėl svarbu, kad universitete [...] būtų sudaromos kokybiškos ir tinkamos galimybės, atitinkančios kiekvieno besimokančiojo asmeninius, socialinius ir profesinius siekius. [...]. Siekiant atskleisti dėstymo aukštojoje mokykloje bruožus, kuriais remiantis galima vertinti dėstymo veiklą konkrečioje programoje, buvo remiamasi dėstymo kaip veiklos apibrėžimu ir universitetinių studijų kokybės tobulinimo prioritetų samprata, studijų programos parametrų priežastinių ryšių samprata [..] mokymo-mokymosi veiklos proceso komponentų sąsajų aprašu, [...] suaugusiųjų mokymosi tikslų tipologija. Apžvelgus mokslinę literatūrą bei atliktus dėstymo kokybės vertinimo tyrimus, buvo pastebėta, kad aukštųjų mokyklų dėstytojų didaktinės kompetencijos tyrimams nėra skiriamas pakankamas dėmesys. Straipsnyje apžvelgiami profesijos mokytojų rengimo programos "Profesinė pedagogika" dėstymo veiklos bruožai. Analizuojami kiekybinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys esminius studijų programos privalumus, trūkumus ir tobulintinas sritis. Analizė leidžia teigti, kad "Profesinės pedagogikos" studijų programos stipriosios pusės - dėstytojų kompetentingumas ir dalykinis pasirengimas, taip pat gera studijų medžiagos perteikimo kokybė. Silpnosios pusės - studijų medžiagos ir jos tikslų įgyvendinimo dermės trūkumai. Tačiau visa profesijos pedagogų rengimo programa buvo aiškiai skirta studentų poreikiams tenkinti ir atitiko suaugusiųjų mokymosi poreikius.

ENOne of the most important conditions for successful pedagogical activities is to guarantee current knowledge and abilities development and to satisfy personal, professional and personality development needs of each teacher. Thus it is important to supply high quality conditions for satisfaction of these needs at university, and they would correspond personal, social and professional needs of each learner. Students are best aware of the teachers' work that includes research, creative work and provision of professional services (Savickiene, 2006). In order to describe the features of teaching in higher education institution, which could be referred to while assessing teaching activities in a certain program, we based operationalization of such features on Savickiene (2006) definition of teaching activities, as well as her conception of quality improvement priorities in University studies (Pūkelis, Pileičikienė, 2005). Moreover, interrelation of teaching - learning activity components were described by Ramsden (2000), Cannon and Newble (2000), and adult learning objectives typology was based on Robinson (1996) definition. Having performed the overview of scientific literature and research results in field of learning quality, it was noticed that there didactic competences of teachers in high institutions do not receive proper attention. We present the features of teacher activities in vocational training program "Professional pedagogy" in this article. We analyze results of quantitative research revealing the main advantages and shortcomings, as well as improvement areas.The results of the analysis prove that the strengths of the program "Professional pedagogy" are teacher competences, professional qualification, and good quality of presentation of teaching material. The shortcomings are lack of consistency between teaching material and learning objectives. However, the overall evaluation of the program proved that it is clearly oriented towards satisfaction of learner needs, and it is adequate to adult learning expectations. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18622
Updated:
2018-12-17 12:06:12
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: