Designing study programmes: contextualiation of theory-governed methodological approaches

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Designing study programmes: contextualiation of theory-governed methodological approaches
Alternative Title:
Studijų programų konstravimas: teorijų valdomų metodologinių prieigų kontekstualizavimas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2011, Nr. 2 (23), p. 37-44
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTŠiandien konstruojant naujas studijų programas privalu užtikrinti studijų kokybę, taip pat garantuoti, kad studijuojant būtų sudarytos sąlygos siekti mokslinio ir kūrybinio tobulėjimo, o įgyjamos kompetencijos ir pasirengimas dirbti atitiktų visuomenės ir ūkio poreikius. Straipsnio tikslas – atskleisti teorija pagrįstų metodologinių požiūrių – hermeneutinio, konstruktyvistinio ir humanistinio – kontekstą konstruojant studijų programas. Studijų programos konstravimas, valdomas teorijų, plačiąja prasme įrodo, kad parengta programa prisidės prie žinių visuomenės bei žiniomis grįstos ekonomikos plėtotės, atitiks darnaus šalies vystymosi, socialinės ir ekonominės gerovės, šalies ūkio gyvenimo plėtotės poreikį, ugdys kūrybingą, atsakingą, orią, pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę, plėtojančią ir kuriančią kultūros tradicijas. Tyriminis studijų programos konstravimo pagrindimas neatsiejamas ir nuo profesinio lauko, studijų programos atitikties rinkos poreikiams tyrimų. Hermeneutinė metodologija yra svarbi kaip kultūrinių, socialinių, ekonominių ir kitų visuomeninių reiškinių interpretacijos metodas, kuris yra tinkamas būdas konstruojant studijų programą, grįsti jos ir ja rengiamų specialistų poreikį, atsižvelgiant į visuomenėje vykstančius pokyčius. Studijų programų konstravimui pasitelkiant konstruktyvistinę prieigą, programos konstravimas turėtų būti grindžiamas patirtimi pagrįstu žinių kūrimu. Studijų programų konstravimas pasitelkiant humanistinę prieigą įgalina siekti socialinės sanglaudos ir įgyvendinti darnios plėtros nuostatas.Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Tyrimo metodika; Studijų programų kūrimas; Higher education; Research methodology; Designing of study programmes.

ENWhen developing new study programmes, study quality must be ensured and the conditions should be created to seek scientific and creative development when studying and the acquired competences and readiness to work should meet social and economic needs. The paper aims to reveal the context of theory-based methodological approaches: hermeneutic, constructivist and humanist when developing study programmes. The development of a study programme, governed by theories, proves in a broad sense that the designed programme will contribute to the development of knowledge society and knowledge-based economy, meet the demand for sustainable economic development, develop a creative, responsible, dignified, public-spirited, independent and entrepreneurial personality who cultivates and creates cultural traditions. The research justification of the development of a study programme is inseparable from the research of the conformity of the professional field and the study programme to market needs. Hermeneutic methodology is important as the method of interpretation of cultural social, economic and other public phenomena, which is a suitable way when developing a study programme to substantiate the demand for specialists trained according to this programme, with regard to changes in society. If a constructivist approach is used when developing a study programme, its development should be substantiated by experience-based knowledge creation. The development of study programmes according to a humanist approach enables seeking social cohesion and implementing sustainable development provisions.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44307
Updated:
2018-12-17 13:13:41
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: