Expert evaluation of the social pedagogical study programme aimed at developing the competences of vocational advisers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expert evaluation of the social pedagogical study programme aimed at developing the competences of vocational advisers
Alternative Title:
Socialinės pedagogikos studijų programos, skirtos profesijos patarėjo kompetencijoms ugdyti, ekspertinis vertinimas
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2010, t. 9, Nr. 2, p. 87-92
Notes:
Tekstas. LDB Open.
Keywords:
LT
Profesijos patarėjas; Profesinis informavimas; Socialinių pedagogų rengimas
EN
Training of social educators; Vocational adviser; Vocational guidance
Summary / Abstract:

LTSiekiant užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų prieinamumą ir atitikimą vartotojų poreikiams, Lietuvoje pradėtos steigti profesinio informavimo vietos, o darbo kokybei jose užtikrinti 2003 m. pabaigoje pradėti rengti pirmieji profesijos patarėjai. Sukurtas jų rengimo modelis (inicijuotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir įgyvendintas remiantis PHARE projektu), orientuotas į praktinius tokių specialistų poreikius. Atsižvelgiant į socialinį užsakymą, dirbti įvairiose švietimo ir socialinėse institucijose rengiami socialiniai pedagogai, kurie profesinio orientavimo norminiuose dokumentuose (Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo aprašas, 2005; Profesinio orientavimo strategija, 2003; Profesinio informavimo standartas, 2007) įvardijami kaip vieni iš profesinio orientavimo paslaugų teikėjų. Nepaisant Lietuvos mokslininkų (G. Kvieskienės, 2005; I. Jonutytės, 2007; L. Rupšienės 2006; E. Giedraitienės 2006; D. Alifanovienės, 2005; V. Indrašienės 2008 ir kt.), tyrinėjusių socialinės pedagoginės pagalbos specialistų kompetencijas ir jų ugdymą, paskutinių metų tyrimų gausos, pasigendama tyrimų, analizuojančių profesinio orientavimo paslaugų teikėjų kompetencijas ir jų ugdymo aspektus. Straipsnio tikslas – įvertinti profesijos patarėjo kompetencijoms ugdyti skirtą alternatyviai pasirenkamą socialinės pedagogikos studijų programos turinį.Straipsnyje pagrindžiamas socialinės pedagogikos studijų programos alternatyvos, nukreiptos į profesijos patarėjo kompetencijų ugdymą, konstravimo procesas bei atskleidžiamas vertinamasis ekspertų požiūris į profesijos patarėjo kompetencijų ugdymui skirtą socialinės pedagogikos studijų programos alternatyvą šiais aspektais: sąveika su socialinės pedagogikos studijų programa, kompetencijų nustatymo pagrįstumas, loginiai ryšiai tarp kompetencijų ir studijų tikslų, studijų turinio bei studijų pasiekimų įrodymai. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacija profesijos patarėjo kompetencijoms ugdyti, skirtos alternatyvos modelį taikyti atnaujinant studijų programas ir modeliuojant naują karjeros projektavimo bakalauro studijų programą, suteikiančią galimybę rengti šiuolaikinei darbo rinkai paklausius specialistus. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the results of an expert survey designed to evaluate an alternatively chosen content of a social pedagogical study programme aimed at developing the competences of vocational advisers. The main tasks of the research were to validate the construction of an alternative social pedagogical study programme aimed at developing the competences of vocational advisers and to reveal experts’ attitude towards such alternative study programmes. The authors of the article provide a detailed analysis of the results of the expert interview related to the following aspects of the evaluation of the model for the development of the competences of vocational advisers in preparing social educators: the link with a social pedagogical study programme, the validity of competences, logical links between the validity of competences, study aims, study content and study achievements. On the basis of survey results, it is recommended to apply the model of an alternative aimed at developing the competences of vocational advisers in updating study programmes and modelling a new career planning bachelor study programme providing for the preparation of marketable specialists in the current labour market. [From the publication]

ISSN:
1648-4789, 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33071
Updated:
2018-12-17 12:54:56
Metrics:
Views: 1