Lotyniškasis XVI-XVII amžiaus LDK epitalamijas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lotyniškasis XVI-XVII amžiaus LDK epitalamijas
Publication Data:
Kaunas : Naujasis lankas, 2003.
Pages:
189 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Epitalamijo žanro ištakos ir raida — Antikinis epitalamijas: lyrinis ir epinis žanro modelis — Graikų epitalamijas: Sapfo; Himenėjai graikų dramoje; Teokritas — Romėnų epitalamijas: Katulas; Stacijus; Klaudianas — Antikinių ir biblinių elementų sintezė vėlyvosios Antikos ir Viduramžių epitalamijuose — Sidonijus — Drakoncijus — Enodijus — Venancijus Fortunatas — Paulinas Nolietis — Epitalamijas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI amžiuje — Epitalamijas valdovų ir didikų rūmų aplinkoje — Jono Visliciečio „epitalamijas“ Jogailos ir Sofijos Alšėniškės vestuvėms — „Realistiniai“ Petro Roizijaus epitalamijai — Adomo Šrėterio „Eleginė giesmė apie Žygimanto Augusto ir Kotrynos vestuves“ — Stanislovo Košutskio „Epitalamijas Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės vestuvėms“ — Jono Radvano „Epitalamijas Kristupo Manvydo Dorohostaiskio ir Sofijos Chodkevičiūtės vestuvėms“ — Vilniaus akademijos auklėtinių epitalaminė kūryba — Mažosios Lietuvos epitalamijai — Epitalamijas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII amžiuje — Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus vestuvinės panegirikos — Teatrinė inscenizacija „Vestuvių dovanos“ — Vestuvinės panegirikos, skirtos didikams Triznai ir Rakovskiui — „Vestuvių eisena“ -skirtingų poezijos žanrų rinkinys — Mišrūs - poezijos ir prozos - rinkiniai — Embleminės struktūros leidiniai: „Troškimų atvaizdas“, „Akademinis Desertas“ — Kazimiero Vijūko-Kojalavičiaus vestuvinė panegirika — „Tikri ereliukai“ - prozos ir artificiozinės poezijos derinys — Epinės stilistikos poetiniai intarpai: Mykolo Odineco „Marso plojimai“ — Lenkiški eilėraščiai lotyniškuose leidiniuose — Adomo Sulinskio elogijas — Proziniai-eloginiai leidiniai —Proziniai, eloginiai epitalamijai - panegirikos — Prozinės panegirikos — Draminiai epitalamijai — Apibendrinimas — Šaltiniai — Literatūra — Abstract.
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Jonas Radvanas; Jonas Vislicietis; Kazimieras Kojalavičius-Vijūkas; Mykolas Odinecas; Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Mathias Casimirus Sarbievius); Barokas / Baroque; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Lenkų literatūra / Polish literature; Literatūra (lotynų) / Literature (Latin); Panegirika / Panegyric; Renesansas / Renaissance.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aptariama antikinio epitalamijo raida, jo imitacija, turinio bei formos modifikacijos LDK lotyniškoje Renesanso ir Baroko literatūroje. Vestuvių proga sukurti kūriniai autorės yra vertinami kaip svarbus laiko dokumentas, išreiškiantis konfesines ir politines autorių nuostatas, istorines LDK problemas, tam tikrą vertybių kanoną. Pirmajame skyriuje aptariama žanro genezė ir raida antikinėje literatūroje, skiriami du antikinio epitalamijo modeliai – lyrinis ir epinis. Antrajame skyriuje analizuojami XVI a. LDK epitalamijai, kurie liudija žanro formos pokyčius: epitalamijui suteikiamas epigraminio eilėraščio pavidalas. XVI a. rūmų epitalaminę kūryba veikė humanistinės Renesanso idėjos: epitalamijas apspindėjo poetų humanistų patriotines nuostatas, domėjimąsi tautos praeitimi, kultūra, rūpinimąsi valstybės vidaus ir užsienio politika, tikybos ir moralės problemas. LDK ir Mažosios Lietuvos autorių kūrybos bendrumus ir skirtumus išryškina analizuojami Karaliaučiuje išleisti vestuviniai eilėraščiai, kurie išsiskiria krikščioniška ideologija persmelktu turiniu. Trečiajame skyriuje aptariama XVII a. LDK epitalaminė kūryba – chronologiškai ankstyviausi Sarbievijaus epitalamijai, kuriuose išlikęs retorinis Antikos epitalamijo modelis (jungiami mitologijos ir realus pasaulis), derinamas su Baroko literatūros tendencijomis – perdėtu panegirizmu, retorine ornamentika, antikinių, biblinių, embleminių, herbinių simbolių bei įvaizdžių gausa. Lotyniškasis LDK XVI–XVII a. epitalamijas demonstruoja Antikos literatūrinių ir estetinių tradicijų gyvybingumą ir jų savitą imitaciją.Reikšminiai žodžiai: Adomas Sulinskis; Adomas Šrėteris; Barokas; Epitalamijas; Jonas Radvanas; Jonas Vislicietis; Kazimieras Kojalavičius-Vijūkas; Klasikinės tradicijos; Literatūra (lenkų); Literatūra (lotynų); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Motiejus Kazimieras Sarbievijus; Mykolas Odinecas; Petras Roizijus; Renesansas; Vestuvinė giesmė; Adamus Schroeter; Adomus Sulinski; Barogue; Casimirus Wijuk Kojalowicz; Classical traditions; Epitalamium; Epithalamium; Joannes Radvanus; Joannes Vislicensis; Lithuanian literature (Latin); Lithuanian literature (Polish); Matthias Casimirus Sarbievius; Michael Odyniec; Nuptial verse; Petrus Royzius; Renaissance; The Grand Duchy of Lithuania.

ENThe monograph deals with the development of the antique epithalamium, its imitation, form and content modifications in Latin Renaissance and Baroque literature of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). The author views wedding poetry as important documents of the time expressing their authors’ confessional and political beliefs, historical problems of GDL, a certain value canon. The 1st chapter is about the genesis of the genre and its development in the antique literature. Two models of the antique epithalamium, lyrical and epic, are distinguished. The 2nd chapter deals with the 16th-century GDL epithalamia, witnessing the changes in the form of the genre: the epithalamium acquires the form of an epigrammatic poem. The epithalamium of the 16th-century court was affected by Renaissance humanistic ideas: it reflected poets humanists’ patriotic outlook, interest in the nation’s past, culture, caring about the state’s internal and external policy, problems of religion and morality. The similarities and differences in the works produced in GDL and Lithuania Minor are highlighted by wedding poems published in Konigsberg, which stand out by the content abundant in Christian ideology. The 3rd chapter discusses the 17th-century GDL epithalamia, i.e. the chronologically earliest epithalamia by Maciej Kazimierz Sarbiewski, where the preserved rhetoric model of the antique epithalamium (mythological and real worlds are interconnected) is combined with Baroque literature trends, distinguished by excessive panegyrics, rhetoric ornamentation, abundance of antique, biblical, emblemic, coat of arms symbols and images. The Latin GDL epithalamium of the 16th–17th centuries demonstrates the viability of antique literary and aesthetical traditions and their peculiar mutation.

ISBN:
9955032030
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11673
Updated:
2022-01-30 17:12:09
Metrics:
Views: 117
Export: