Šešioliktojo amžiaus raštija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Šešioliktojo amžiaus raštija
Editors:
  • Samulionis, Algis, sudarymas [com]
  • Jurgelėnaitė, Rasa, sudarymas [com]
  • Kuolys, Darius, sudarymas [com]
  • Lukšaitė, Ingė, redagavimas [edt]
  • Narbutas, Sigitas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Pradai, 2000.
Pages:
523 p
Series:
Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; kn. 5
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Darius Kuolys. Pratarmė — Darius Kuolys. Visuomenės raidos projekcijos XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje – POLEMINIAI IR PANEGIRINIAI ALBERTO GOŠTAUTO BEI JO APLINKOS RAŠTAI — Rimantas Jasas. Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto memorialas karalienei Bonai (1525) — Albertas Goštautas, Vilniaus vaivada, Bonai Sforcai, Lenkijos karalienei, prieš kunigaikštį Konstantiną Ostrogiškį ir prieš Radvilus (1525) — Alberto Goštauto argumentai, kodėl teisėjai Lietuvoje neturi būti skiriami taip kaip Lenkijoje (1536) — Rimantas Jasas. Alberto Goštauto pagyrimas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Senajam (1529) — Žygimanto, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos, Rusios, Prūsijos, Žemaitijos, Mazovijos ir kitų didžiojo kunigaikščio ir pono bei tėvonio, pagyrimas — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Ponų Tarybos laiškas karaliui Žygimantui dėl Lietuvos karalystės atkūrimo (1526) — POLEMINIAI IR ISTORIOGRAFINIAI AUGUSTINO ROTUNDO RAŠTAI — Albinas Jovaišas. Augustino Rotundo Lietuvos valstybės vizija; Lenko pasikalbėjimas su Lietuviu (1565) — Rozmowa Polaka z Litwinem (1565) — Augustinas Rotundas. Laiškas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Steponui (1576) — Augustinas Rotundas. Trumpa Lietuvos kunigaikščių istorija — Augustinas Rotundas. Epitome principum Lituaniae a migratione Italorum P. Libone vel, ut Lituanica historia scribit, Palemone duce usque ad Jagellones — Augustinas Rotundas. Sveikinimas Sluckiečiams — Kristina Mikolajevičiūtė. A. Rotundo laiškas J. Radvilai (1581)— Augustino Rotundo Mieleskio, abiejų teisių daktaro, karališkosios didenybės sekretoriaus ir t. t. laiškas šviesiausiajam ir garbingiausiajam ponui, ponui Jurgiui Radvilai, Olykos kunigaikščiui, Dievo malone Vilniaus vyskupui, kuriuo atsakoma kažkokiam anonimui, peršančiam ereziją minėtam garbingiausiajam ponui (1581) — Epistola Augustini Rotundi Mieleski iuris utriusque doctoris Secretarii maiestatis regiae, etc. ad illustrissimum et reverendissimum dominum dominum Georgium Radivilum ducem Olycensem etc. Dei gratia episcopum Vilnensem, qua cuidam anonimo, haeresim eidem reverendissimo persuadenti respondet (1581) — Augustinas Rotundas. Apie garbingą Lenkijos karalystės bažnytininkų luomo padėtį (1582) — De dignitate ordinis ecclesiastici Regni Poloniae, authore Augustino Rotundo Mieliesio iuris utriusque doctore, praetore Vilnensi, iussu et mandato illustrissimi ас reverendissimi domini d. archiepiscopi Gnesnensis, etc. (1582) — Gintautas Karnuševičius. Augustino Rotundo bibliografija — ĮVAIRENYBĖS — Prokopas Baltramiejavičius. Censura, arba Prokopo Baltramiejavičiaus nuomonė ir pastabos dėl Vilniaus vyskupo nominacijos (1598) — Prokopas Baltramiejavičius. Censura albo zdanie y uważenie Prokopa Bałtromieiowicza o nominacyey biskupa Wileńskiego (1598) — Wacław Urban. Lietuviai Krokuvoje nuo XIV a. pabaigos iki 1579 m. — Albinas Jovaišas. Martyno Mažvydo katecketinė veikla — Regina Koženiauskienė. Martyno Mažvydo retorinio teksto kontekstas — Jolita Liškevičienė. Renesanso knyga — KRONIKA — Senosos literatūros seminaro dienoraštis — Asmenvardžių rodyklė.Kuolys, Darius. Visuomenės raidos projekcijos XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje. — Jasas, Rimantas. Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto memorialas karalienei Bonai (1525). — Jasas, Rimantas. Alberto Goštauto pagyrimas Žygimantus Senajam (1592). — Jovaiša, Albinas. Augustino Rotundo Lietuvos valstybės vizija.
Keywords:
LT
16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Reviews:
Recenzija leidinyje Metai. 2001, Nr. 1, p. 144-147
Summary / Abstract:

LTRenesanso laikų poleminiai tekstai - iškalbingi sparčių to meto politinių ir kultūrinių permainų liudininkai, dažnu atveju patys projektavę Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros reformas ar aistringai kovoję su jų pasekmėmis. Šiuose tekstuose raiškios išlieka anų laikų Lietuvos pilietinio, kultūrinio, istorinio „sąmoningumo trajektorijos", modernėjančios visuomenės vidinės pasaulėžiūrinės ir ideologinės sankirtos. Kyga aptaria poleminę XVI amžiaus raštiją, sykiu pristatydama reikšmingiausius šio pobūdžio Lietuvos autorių tekstus. Knygos branduolį sudaro Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanclerio Alberto Goštauto ir Vilniaus vaito Augustino Rotundo raštai, žymintys per XVI amžių vykusią lietuvių politinės minties kaitą. Dauguma raštų lietuviškai skelbiami pirmąkart. Knyga atveria prieštaringą XVI šimtmečio ideologinių ir pasaulėžiūrinių diskusijų plotmę, savaip provokuojančią ir papildančią šiandieninės lietuvių literatūros istorijos turimus senosios Lietuvos vaizdinius. Dėl ypatingų šio darbo rengimo aplinkybių ne visi senieji tekstai pasirodo su išsamiais komentarais ir paaiškinimais. Greta lietuviškų vertimų skelbiami tik tie kitakalbiai XVI amžiaus originalai, kurie nebuvo ar buvo netiksliai perspausdinti vėlesniuose šaltinių rinkiniuose.Reikšminiai žodžiai: Senoji Lietuvos literatūra; Lietuvos lenkiškoji literatūra; Lietuvos lotyniškoji literatūra; Old lithuanian literature; Lithuanian piterature in latin; Lithuanian literature in polish.

ENThe Renaissance polemic texts – the telling testimonies of rapid contemporary political and cultural changes, which frequently planned the reforms of the state, society and culture of Lithuania or ardently fought against their consequences. The “trajectories of civil, cultural and historical awareness” of the then Lithuania, the internal world-view and ideology intersections of modernising society remain expressive in these texts. The book discusses the polemic writings of the 16th c. and presents the most significant similar texts of Lithuanian authors. The nucleus of the book consists of the writings of Albertas Goštautas, the Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania, and Augustinus Rotundus, the Vogt of Vilnius, marking the changes of Lithuanian political thought that took place in the 16th c. The majority of writings are published in Lithuanian for the first time. The book opens the contradictory plane of ideological and world-view discussions of the 16th c., which provokes and supplements the images of ancient Lithuania available in modern Lithuanian literature history. Due to special circumstances of the preparation of this work not all old texts contain extensive commentaries and explanations. Lithuanian translations accompany only those 16th c. originals in the foreign language that have not been or have been inaccurately reprinted in later collections of sources.

ISBN:
9986943582
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20221
Updated:
2020-03-15 20:43:38
Metrics:
Views: 231
Export: