Švietimo politika ir jos tyrimo metodologija : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo politika ir jos tyrimo metodologija: monografija
Alternative Title:
Research methodology for education policy
Publication Data:
Kaunas : LKKA, 2008.
Pages:
320 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Teoriniai švietimo politikos pagrindai — Švietimo politikos sampratos paradigmos kompleksiškumas — Esminės švietimo politikos charakteristikos — Švietimo politikos ir ugdymo turinio (curriculum) santykis — Švietimo politikos, kaip socialinio užsakymo, kūrimo ir realizavimo problemiškumas — Švietimo politikos tyrimo metodologijos pagrindimas — Švietimo politikos tyrimo kriterijų pagrindimas — Nuolatinio mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtotė — Lygių galimybių užtikrinimas — Švietimo institucijų veiklos kokybės užtikrinimas — Žinių visuomenės reikalavimus atitinkančių gebėjimų ugdymas — Švietimo politikos tyrimo instrumento (klausimyno) pagrindimas — Švietimo politikos tyrimo geografija ir imties charakteristikos — Kiekybinio ir kokybinio tyrimo duomenų analizė: metodika ir logika — Švietimo politikos tyrimo rezultatai ir diskusija — Kiekybinio tyrimo rezultatai — Švietimo politikos problemų kintamieji: sudarytų skalių ir indeksų metodologinis ir psichometrinis pagrįstumas — Švietimo politikos problemų (diagnostinių kintamųjų) raiška ir tarpusavio ryšiai — Švietimo subjektų interesų erdvių analizė — Švietimo politikos problemų raiškos ir socialinių demografinių veiksnių ryšiai — Kiekybinio tyrimo diskusija — Kokybinio švietimo politikos tyrimo metodika ir rezultatai — Veiklos mokslas - pagrindinė kokybinio švietimo politikos tyrimo idėja — Švietimo politikos sampratos ypatumai — Švietimo politika ir reali švietimo praktika — Švietimo subjektų veiksmai, galintys sumažinti prieštaravimą tarp švietimo politikos ir realios švietimo praktikos — Kokybinio tyrimo diskusija — Išvados — Summary. Research methodology for education policy — Literatūra.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta švietimo politikos koncepcijos analizei ir švietimo politikos tyrimo metodologijai pagrįsti. Pirmoje monografijos dalyje atskleistas švietimo politikos paradigmos kompleksiškumas, apibūdintos esminės švietimo politikos charakteristikos, kuriomis buvo grindžiama švietimo politikos tyrimo metodologija. Antroje dalyje sukurta teorinio modelio matrica, kuri integruoja švietimo politikos esmines charakteristikas, pasaulines švietimo dimensijas ir atskleidžia švietimo politikos tyrimo kriterijus ir indikatorius. Atlikta pasaulinių ir europinių švietimo dimensijų apžvalga. Keturios esminės švietimo dimensijos pasirinktos kaip skirtingi pjūviai teorinio modelio matricoje. Matricos modelis leido išryškinti švietimo politikos tyrimo kriterijus, kuriais remiantis, sudarytas diagnostinis tyrimo instrumentas. Trečioje monografijos dalyje atlikta analizė, siekiant nustatyti švietimo politikos ir jos įgyvendinimo problemų ypatumus. Nustatyta, kad teoriškai išgrynintos švietimo politikos charakteristikos praktikoje reiškiasi kompleksiškai, tačiau empiriškai gauta savita švietimo politikos charakteristika ir kriterijų struktūra iš esmės neprieštarauja teoriniam švietimo politikos charakteristikų modeliui. Atlikta kokybinė turinio analizė leido nustatyti švietimo politikos sampratos ypatumus, švietimo politikos ir realios švietimo praktikos neatitikimą įrodančius aspektus bei švietimo subjektų veiksmus, galinčius sumažinti prieštaravimą tarp švietimo politikos ir realios švietimo praktikos. Ketvirtoje dalyje pristatomos bendrosios išvados.Reikšminiai žodžiai: Socioedukacinis požiūris; Tyrimai; Ugdymas; Švietimo politika; Švietimo politikos kriterijai ir indikatoriai; Švietimo politikos paradigmos komplekiškumas; Švietimo politikos tyrimo metodologija; Education; Lithuania; Re s e a r ch methodology for educ a t ion policy; Research; Socio-education approach; The complcxity of education policy paradigm; The criteria and indicators of education policy; The policy of education.

ENThe monograph is aimed at substantiating the analysis of the education policy conception and education policy research methodology. The first part reveals the complexity of the education policy paradigm, describes the essential education policy characteristics which served as a basis for the education policy research methodology. The second part creates the matrix of a theoretical model, which integrates the essential education policy characteristics, global educational dimensions and reveals the criteria and indicators of the research of education policy. The study gives an overview of global and European educational dimensions. The four essential educational dimensions have been chosen as different cross-sections in the matrix of a theoretical model. The matrix model enabled pointing out the criteria of the research of education policy, which served as a basis for the development of a diagnostic research instrument. The third part of the monograph carries out an analysis in order to establish the peculiarities of education policy and its implementation problems. It has been established that theoretically purified characteristics of education policy manifest in a complex manner in practice; however, empirically obtained distinct characteristics of education policy and the criteria structure basically do not contradict the theoretical model of the characteristics of education policy. The qualitative content analysis enabled establishing the peculiarities of the concept of education policy, the aspects proving non-conformity of education policy and the actual education practice as well as the actions of educational entities which can reduce the contradiction between education policy and the actual education practice. The fourth part presents general conclusions.

ISBN:
9789955622796
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19379
Updated:
2020-11-05 22:10:53
Metrics:
Views: 83
Export: