Reflection on the gap between higher education and practice: obstacles in realisation of nurses' competencies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reflection on the gap between higher education and practice: obstacles in realisation of nurses' competencies
Alternative Title:
Refleksija apie atotrūkį tarp aukštųjų studijų ir praktikos: slaugytojų kompetencijų realizavimo trikdžiai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 5 (42), p. 78-89
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Kompetencija; Praktika; Profesiniai vaidmenys; Refleksija; Slaugos praktika; Slaugos studijų curriculum; Slaugymo praktika; Slaugytojas; Slaugytojų kompetencija.
EN
Competence; Competencies of nurse; Higher education; Nurse; Nurses competencies; Nursing competencies; Nursing curriculum; Nursing practice; Practice; Professional roles; Reflection.
Summary / Abstract:

LTAktuali kompetencijų vystymo ir jų realizavimo praktikoje, rengiant slaugytojus aukštojoje mokykloje, mokslinė problema edukologijos mokslo tyrimų požiūriu - prieštaravimas tarp trijų aspektų: 1) sparčių profesinės slaugos veiklos pokyčių, projektuojamų iš pasaulinio konteksto į Lietuvą; 2) slaugytojų kompetencijų poreikio kaitos, orientuotos į slaugos multidiscipliniškumą; 3) galimybių kompetencijų kaitos poreikius tenkinti slaugytojų profesinio ugdymo aukštojo mokslo lygmens institucijose bei sveikatos priežiūros organizacijose. Straipsnyje koncentruojamasi į šiuos aspektus: slaugos praktikos sampratos aspektus; slaugos studijų curriculum kaitos charakteristikas; kokybinę diagnostiką (naudojant kokybinę content analizę), nustatant slaugytojų kompetencijų realizavimo praktikoje trikdžius. Tyrimo tikslas - diagnozuoti, reflektuoti ir išryškinti slaugytojų kompetencijų realizavimo praktikoje trikdžius, kaip atotrūkio tarp aukštųjų slaugos studijų ir slaugos praktikos pagrindimą (Lietuvos kontekste). Siekiant diagnozuoti slaugytojų kompetencijų realizavimo ir vystymo trikdžius, iškelti šie tyrimo problemos pagrindą sudarantys klausimai: kokias asmenines savybes turi įvaldyti asmenys, norintys dirbti slaugytojais? Ką slaugytojai daro realioje praktikoje? Kokias kompetencijas slaugytojai realizuoja slaugos praktikoje? Kokius vaidmenis atlieka slaugytojai praktikoje?.Tyrimo rezultatai, paremti kokybinės content analizės duomenimis, leido indikuoti, jog: Slaugytojai neturi galimybių pilnaverčiai realizuoti aukštosiose slaugos studijose įgytų kompetencijų, nes reali slaugos praktika yra orientuota į techninių įgūdžių vykdymą. Slaugytojų veikla pasižymi „dvilypumu“, kur vieną dalį sudaro įgytos aukštosiose studijose, tačiau „nepanaudojamos“ kompetencijos (pvz., edukacinė, vadybinė, psichologinė, tyrimų metodologijos), o kitą - neapibrėžti vaidmenys (pvz., švaros palaikytojo, kurjerio, sekretoriaus), nereikalaujantys multidisciplininių kompetencijų įgijimo, kurie yra matomi visuomenei ir neįgalina slaugytojų nuolatiniam tobulinimuisi. Realūs veiklos vaidmenys, besiremiantys įgytomis ir nuolatos plėtojamomis kompetencijomis, visuomenei yra „nematomi“ (pvz., vadybininko, tyrėjo-vertintojo, mokytojo). Reali slaugos praktika nepripažįsta plačios apimties multidisciplininio - mentalinio slaugytojų potencialo reikalingumo. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the following elements: conceptual aspects of nursing practice; characteristics of changes in nursing education curriculum; qualitative diagnostics (using qualitative content analysis) of the interferences of nurses' competencies' realization as the substantiation of the gap between education and practice. The research aim is to diagnose, reflect on and illuminate the obstacles in realization of nurses' competencies as the gap between education and practice (in the Lithuanian context). In order to diagnose the interferences of nurses' competencies' realization and development the following questions, which are the basis of the research problem, were raised: What kind of personal traits should be acquired by individuals, who want to work as nurses? What do nurses do in real nursing practice? What kind of competencies do nurses realize in real nursing practice? What kind of roles do nurses realize? The results of the research that was based on qualitative content analysis indicated, that: nurses do not have a possibility to realize competencies acquired in higher education because the real nursing practice is directed to the stereotypical hierarchical nurse's obedience to the profession of physician; processes of higher nursing education and continuing development become elemental; the recent nursing practice „throws away' nurses“ multidisciplinary competencies. [Text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43452
Updated:
2019-02-09 17:14:42
Metrics:
Views: 2
Export: