Mokytojų vertybių ir asmenybės ypatumų kitimas geštaltinėse grupėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų vertybių ir asmenybės ypatumų kitimas geštaltinėse grupėse: disertacija
Alternative Title:
Changes in the Teacher’s Values and Personality in Gestalt Groups
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
137 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Changes in teachers' values and personal qualities in the course of participating in the gestalt groups Vilnius : VPU l-kla, 2000 35 p
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais vykstantys pasikeitimai socialiniame gyvenime, moksle kelia kokybiškai naujus reikalavimus mokyklai ir mokytojams. Pabrėžiama mokytojo savęs įsisąmoninimo reikšmė, jo vertybinių orientacijų, santykio su darbu svarba, mokytojo kaip savo darbo įrankio, kurį reikia pažinti ir nuolat tobulinti, vaidmuo. Šio darbo tikslas – atskleisti mokytojų asmenybės ir vertybių, kaip esminių veiksnių, lemiančių mokytojų gebėjimą ugdyti ir visapusiškai veikti mokinio asmenybę, ypatumus, aprašyti netradicinius mokytojų tęstinio ugdymo būdus, pagrįsti geštaltiniu požiūriu paremtą mokytojų tęstinio ugdymo modelį, orientuotą į mokytojų savižinos plėtrą, ir įsitikinti jo veiksmingumu. Mokytojų tęstinio ugdymo, nukreipto į jų savižiną bei savęs įsisąmoniną, modeliu pagrįstoje mokymo programoje (dviejuose seminaruose po 30 valandų) dalyvavo 69 mokytojai; palyginimui atliktas kontrolinės grupės tyrimas (ištirti 46 mokytojai, 6 mėnesių laikotarpyje nedalyvavę jokiose kvalifikacijos kėlimo programose). Tyrimo rezultatai atskleidė mokytojų vertybių pokyčių tendencijas, mokytojų asmenybės saviraiškos ir empatijos kitimo ypatumus, pasireiškusius po dalyvavimo geštaltiniu požiūriu grindžiamoje mokymo programoje. Galima teigti, jog mokymo(si) iš patyrimo programa, pagrįsta geštaltiniu požiūriu, ne tik sąlygoja mokytojų asmenybės ypatumų ir vertybių pokyčius, bet ir keičia mokytojų požiūrį į mokinius, save pačius, savo darbą apskritai, skatina naujų darbo metodų taikymą klasėje, tad gali tapti sudedamąja mokytojų kvalifikacijos kėlimo dalimi.

ENThe changes taking place in social life and science in recent years raise qualitatively new requirements to the school and the teachers. This highlights the importance of the teacher’s self-understanding, the significance of his/her values and attitude towards work, as well as the role of the teacher as his/her own work instrument that must be known and constantly improved. This work aims to reveal the characteristics of the teacher’s personality and values as the key factors determining the teacher’s ability to educate and influence the student’s personality; describe unconventional methods of the continuous education of teachers; and validate the continuous teacher education model based on the gestalt approach and oriented towards the development of teachers’ self-understanding, as well as test its effectiveness. 69 teachers took part in the training programme based on the continuous education of teachers oriented towards their self-understanding and self-awareness. A control group was also studied for comparison. The research results revealed the trends of changes in the teachers’ values and personal self-expression and empathy which were observed after their participation in the training programme based on the gestalt approach. It may be stated that the training programme in learning from experience not only determines changes in the teachers’ personal characteristics and values but also changes the their attitude towards their students, themselves and their work in general, as well as encourages the application of new methods of work in the classroom. Therefore, it may become an integral part of the teachers’ training programmes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11573
Updated:
2022-02-07 20:09:37
Metrics:
Views: 49
Export: