Švietimo subjektų interesai, jų laukai ir juos įtakojantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo subjektų interesai, jų laukai ir juos įtakojantys veiksniai
Alternative Title:
Interests of Educational Subjects, Their Fields and Impacting Factors
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 1 (33), p. 54-61
Keywords:
LT
Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTSiekiant analizuoti ir vertinti bendrojo lavinimo mokyklos efektyvumą, būtina aiškiai apibrėžti pačius vertintojus, būtent – subjektus. Straipsnyje išryškinama švietimo subjektų samprata, jų interesai bei interesų laukai. Taip pat analizuojama, kokiu būdu subjektai, akivaizdžiai stebėdami tuos pačius procesus bei reiškinius, juos gali apibūdinti visiškai skirtingai ir nesiderinančiais būdais. Atskleidžiami veiksniai, darantys įtaką švietimo subjektų interesams ir jų laukams. Pateikiamos įvairios teorijos (pliuralizmo, korporatistinės bei marksizmo), nagrinėjančios galios koncentravimąsi atskirose grupėse. Nagrinėjant skirtingų švietimo subjektų interesų laukus, vertinant bendrojo lavinimo mokyklos veiklos efektyvumą, atsižvelgiama ir į minėtų teorijų teiginius. Tai leidžia suprasti skirtingų grupių interesų laukus bei jų kongruencijos galimybę. Liberalioje demokratinėje visuomenėje žmonių požiūriai į gyvenimą kaip į visumą labai skirtingi, o dažnai ir nesuderinami. Todėl įvairūs švietimo subjektai (mokiniai, tėvai, mokytojai, mokyklų vadovai, religinių bendruomenių atstovai ir kt.) gali turėti skirtingus interesus švietime. Švietimo subjektų interesų laukas – tapačių arba panašių švietimo interesų erdvė. Šį terminą tikslinga vartoti, kai nusakomi vieno subjekto visi interesai, sąlygojantys konkrečios krypties veiklą. Švietimo subjektų interesus ir jų laukus ypač veikia pačių subjektų poreikiai, vertybės, patyrimas, socialinis vaidmuo. Šie veiksniai ne tik nukreipia subjektų veiklą tam tikra kryptimi, bet ir sąlygoja poziciją, vertinant konkrečius reiškinius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Švietimo subjektai; Interesai; Laukai; Veiksniai.

ENIn order to analyze and assess the effectiveness of secondary education, it is important to clearly define the assessors, namely—the subjects. The article underlines the perception of educational subject, their interests and interest fields. Also, it is analyzed how subjects—when observing the same processes and events—can describe them in completely different ways that do not coincide. It reveals factors impacting on interests of educational subjects and their fields. Also, various theories are provided (pluralistic, corporatistic, and narcissistic) that analyse power concentration in separate groups. When analysing interest fields of educational subjects and assessing operational effectiveness of schools of secondary education, propositions of named theories are considered. It allows understanding interest fields of different groups and a possibility of their congruence. In liberal society, views of people towards life as the whole are very different and frequently even incompatible. Therefore, various subjects of education (pupils, parents, teachers, headmasters of schools, representatives of religious communities, and etc.) may have different interests in education. The field of interests of educational subjects is the expansion of identical or similar interests of education. This term should be used when describing all interests of one subject that determine activity of a specific direction. Interests of educational interests and their fields are especially impacted on by needs, values, experiences, and social roles. These factors not only streamline activity of subjects towards a specific direction but also condition a position when assessing specific phenomena.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9364
Updated:
2018-12-17 10:59:49
Metrics:
Views: 52    Downloads: 17
Export: