Administracinė teisė : bendrieji teorijos klausimai, valdymo aktų institutas, ginčo santykių jurisprudenciniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinė teisė: bendrieji teorijos klausimai, valdymo aktų institutas, ginčo santykių jurisprudenciniai aspektai
Alternative Title:
Administrative law: general theoretical issues, governance acts, jurisprudence of disputes
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2008.
Pages:
399 p
Notes:
Bibliografija ir terminų rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Santrumpos — Įvadas — Administracinės teisės dabartinė samprata, turinys ir institutai — Administracinės teisės definicija, jos sąlygiškumas — Šakos identifikavimo galimybės — Administracinės teisės sąsajos su kitomis Lietuvos teisės sistemos dalimis — Administracinės teisės norminis ir humaniškasis turinys: Teisės normos; Administracinės teisės principai; Teismų valdžios aktai - Lietuvos administracinės teisės forma — Administracinės teisės vienovė ir dalys (šakos vidinė sandara): Materialioji ir proceso teisė; Bendroji ir specialioji administracinė teisė; Administracinės teisės institutų skirstymo sąlygotumas ir sąlygiškumas; Administracinės teisės institutų turinio ir raidos apžvalga — Valdymo aktai ir jų ginčijimas — Valdymo aktų samprata ir tipologija — Valdymo ir administracinės teisės taikymo aktai — Valdymo aktas ir teisės normų aiškinimo aktas — Sprendžiamasis valdymas ir konstatuojamieji (rekomendaciniai) bei informaciniai aktai — Viešojo valdymo aktų adresatai — Valdymo aktų šaltinis - Lietuvos Respublikos viešoji administracija. Principinė samprata ir subjektai — Centrinių viešojo administravimo subjektų valdymo aktai ir jų teisėtumo sąlygos — Respublikos Prezidento institucija valdymo funkcijos požiūriu: formalioji ir nereglamentuota valdymo praktika — Vyriausybės ir jos vadovo Ministro Pirmininko valdymo aktai — Ministerijų ir jų įstaigų valdymo aktai — Vyriausybės įstaigos ir jų valdymo aktai — Kitų centrinių subjektų administraciniai aktai — Teritorinės viešosios administracijos valdymo aktai —Savivaldybių administravimo subjektų valdymo aktai: Savivaldybės tarybos administraciniai sprendimai; Savivaldybės mero potvarkiai; Savivaldybės administracijos pareigūnų valdymo aktai; Savivaldybių įmonių ir įstaigų administraciniai įgaliojimai; Savivaldybių valdymo aktų teisėtumo sąlygos — Lietuvos viešosios administracijos sprendimų kontrolė ir ginčijimas: Valdymo aktų kontrolės samprata ir formos; Valdymo aktų kontrolės subjektų įstatyminio ir institucinio įtvirtinimo silpnosios vietos; Viešosios administracijos sprendimų ginčijimas — Administracinio ginčo santykių jurisprudenciniai aspektai — Administracinių ginčų principinės konstrukcijos: ką reikia išsiaiškinti? — Administracinių ginčų sprendimų jurisprudencinės priemonės: Teisės principų doktrinos ir jų taikymas; Normos aiškinimas - teisingo administracinės teisės taikymo prielaida; Analogijos taikymas įveikiant administracinės teisės spragas; Subsidiarus kitų teisės posistemių normų taikymas esant administracinės teisės spragoms — Teisės aktų kolizija ir normų konkurencija - administracinių ginčų sprendimo kliuviniai. Jų įveikimas — Pagrindiniai knygos teiginiai — Post scriptum: keletas minčių apie Lietuvos administracinės teisės veiksmingumą — Summary — Šaltiniai — Rodyklė.
Keywords:
LT
administracinės teisės teorija; viešasis administravimas; administraciniai ginčai; valdymas; administracinis teismas; valdymo aktai; administracinis ginčas..
EN
theory of administrative law; public administration administrative disputes; management; administrative court; administrative disputes; public adminitration; administrative acts; administrative dispute..
Summary / Abstract:

LTKnygoje pagal autoriaus individualų suvokimą pateikiamos dabartinėms akademinėms studijoms ir administracinės teisės praktiniam taikymui būtiniausios žinios. Pasitelkiant analitinį, loginį, kritinį ir kitus mokslinio tyrimo metodus nušviečiami administracinės teisės įvadinių studijų teoriniai klausimai. Knygoje stengtasi plačiau nei iki šiol nušviesti administracinės veiklos institutą, pirmiausia tuo aspektu, kad b e literatūroje tradiciškai nurodomų valstybės vykdomosios valdžios, apskričių ir savivaldybių administravimo subjektų atitinkamas viešąsias funkcijas atlieka, pavyzdžiui, Respublikos Prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, VSD, STT, savivaldybių steigiamos įmonės, įstaigos ir kiti teisės subjektai. Apibendrintai pateikiama jau gana turtinga Lietuvos teismų praktika administracinių ginčų santykiams taikant bendrųjų teisės principų doktrinas, pozityviųjų normų aiškinimo, subsidiaraus privatinės teisės normų taikymo, teisės aktų kolizijos bei normų konkurencijos išsprendimo taisykles, su kurių pagalba įveikiamos viešojo valdymo santykių pozityviojo reguliavimo spragos. Viliamasi, kad knygos turinį pagyvins joje pateikiamų teiginių iliustracijos, viešojo administravimo praktikos pavyzdžiai, taip pat ir autoriaus kritinės pastabos dabarties Lietuvos administracinės teisės veiksmingumo, jos socialinio rezultatyvumo klausimu. [Iš leidinio]

ENThe book consists o f three main parts: 1) general theory, 2) administrative decisions and their challenge, and 3) courts' jurisprudence. The first part of the book deals with general issues o f the theory of administrative law. The second part of the book describes the Lithuanian public administration, its administrative decisions, the conditions of their lawfulness, as well as the procedure for disputing these decisions. T In the third part of the book the jurisprudence of administrative disputes is being analysed.

ISBN:
9789955300298
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14699
Updated:
2020-10-14 18:17:08
Metrics:
Views: 239
Export: