Įvadas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Įvadas
Alternative Title:
Introduction
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990.
Summary / Abstract:

LT1944 m. prasidėjusi antroji Lietuvos sovietinė okupacija lėmė naujas represijas, kurias vykdė Sovietų Sąjungos struktūros. Istoriografijoje šių struktūrų represinis vaidmuo ne kartą nagrinėtas, tačiau dar palyginus neseni įvykiai iki šiol kelia įvairių klausimų. Kita vertus, didžiulis kiekis pirminių šaltinių paverčia represijų temą praktiškai neišsemiama. Tyrime siekiama atskleisti Sovietų Sąjungos struktūrų ir joms talkinusių asmenų – kolaborantų vaidmenį 1944–1953 m. vykdant nusikaltimus Lietuvoje, visapusiškai išnagrinėti šių struktūrų ir kolaborantų veiklos pobūdį. Dėmesys telkiamas į Lietuvos komunistų partijos (LKP(b) ), Visasąjunginės komunistų partijos Centro komiteto (VKP(b) CK) Lietuvos biuro, Lietuvos komjaunimo struktūras. Remiamasi šiame leidinyje publikuojamais faksimiliniais dokumentais. Galima konstatuoti, kad pagrindinė stalinistinių nusikaltimų organizatorė Lietuvoje 1944–1953 m. buvo LKP(b), kontroliavusi ir kreipusi visų valstybinių ir visuomeninių struktūrų veiklą, vykdžiusi nuolatinę „liaudies priešų“ paiešką. VKP(b) CK Lietuvos biuras veikė antrosios sovietinės okupacijos pradžioje (1944–1947 m.) ir rūpinosi prieš sovietų valdžią nukreiptos rezistencijos slopinimu. Tai buvo atliekama areštuojant, kalinant ir žudant rezistentus. Lietuvos komjaunimo veikla buvo paremta siekiu susovietinti jaunimą, kontroliuoti jo politinį ir dvasinį gyvenimą, įtraukti jį į nusikalstamą okupacinio režimo politiką. Pagrindiniais sovietų valdžios kolaborantais Lietuvoje galima laikyti asmenis, kurie turėjo valdžios įgaliojimus ir vykdė jos nurodymus.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sovietizacija, sovietų valdžios struktūros, LKP, LKP Politinis Biuras, komjaunimas, sovietų represinės struktūros; Okupacinis režimas; Represijos; Represijų politika; Sovietinis režimas; Occupation regime; Repressions; Repressive policy; Socialization of Lithuania, Soviet ruling structures, The Communist Party of Lithuania (the Bolsheviks), The Lithuanian Bureau of the CK of the VKP(b), Komsomol, Soviet repressions structures; Soviet regime.

ENThe second Soviet occupation of Lithuania in 1944 lead to new repressions by the structures of the Soviet Union. The role of these structures was analysed many times in historiography, however, comparatively recent events still pose many questions. On the other hand, a huge number of primary sources makes the topic of repression basically inexhaustible. The goal of the study is to uncover the role of Soviet Union’s structures and the people who aided them – collaborators – during the crimes in Lithuania in 1944-1953, to wholly analyse the nature of their actions. Special regard is paid to the Communist Party of Lithuania (LKP(b)), Lithuanian Bureau of the Communist Party of the Soviet Union (VKP(b) CK) and the Young Communist League of Lithuania. The research is based on facsimile documents presented in this publication. A conclusion can be made that the main organizer of 1944-1953 Stalinist crimes in Lithuania was LKP(b), which controlled and influenced the activities of all state and societal institutions and conducted a constant search for “enemies of the people”. VKP(b) CK Lithuanian Bureau was active in the beginning of the second Soviet occupation (1944-1947) and was responsible for suppressing resistance against the Soviet power. That was achieved by arresting, imprisoning and killing members of the resistance. The Young Communist League of Lithuania was powered by the aspiration to Sovietize the youth, control their political and spiritual lives and involve them into the criminal politics of the occupational regime. Those, who had governmental mandates and acted on the government’s instruction can be considered to be the main Soviet collaborators in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43773
Updated:
2018-09-26 18:45:47
Metrics:
Views: 38
Export: