Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį : šaltiniai ir analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį: šaltiniai ir analizė
Alternative Title:
Persecution and mass murder of Lithuanian Jews during summer and fall of 1941
Editors:
  • Vičiulytė, Ingrida, vertimas [trl]
  • Gylienė, Edita, vertimas [trl]
  • Kuokštienė, Auksė, vertimas [trl]
  • Zingeris, Emanuelis, įvadas [aui]
Publication Data:
Vilnius : Margi raštai, 2006.
Pages:
279 p., [8] iliustr. lap
Series:
Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje. Nacių okupacija; t. 3
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė / Emanuelis Zingeris — Apie autorius — Įvadas. Padėtis invazijos išvakarėse — Pirmojo nacių-sovietų karo etapo smurto aukos — Aukų kategorijos — Vokiečių „galutinio sprendimo“ planavimas — Vokiečių planai dėl lietuvių vaidmens invazijos į SSRS metu — Smurtas ir išpuoliai prieš žydus Kaune pirmosiomis nacių-sovietų karo valandomis ir dienomis: vokiečių kurstymas bei lietuvių bendradarbiavimas — Situacijos paaštrėjimas ir vokiečių saugumo policijos vaidmuo — Pogromų organizavimas: vokiečių ir lietuvių santykiai — Vokiečių saugumo policijos ryšiai su lietuviais — Pogromai: vokiečių saugumo tikslai ir vaidmuo — Įvairūs pogromų tikslai — „Parengiamasis etapas“: pasiruošimas „pavojingų“ žydų sunaikinimui — Organizuoti šaudymai birželio pabaigoje ir liepos pradžioje, vykę VII forte — Šaudymai VII forte 1941 06 30-1941 07 05 45 — Vokiečių ir lietuvių šaudytojai — Vokiečių reakcija į žudynes VII forte — Hamanno būrio ir TDA organizavimas — „Galutinio sprendimo“ link: aukų identifikavimas (kategorizavimas) — Miestų, miestelių ir kaimo vietovių getai — „Galutinio sprendimo“ rengimas provincijoje: pradžia Kauno apygardoje — Vietinės valdžios institucijos ir „galutinis sprendimas“ provincijoje: „Reivyčio byla“ — Genocidas Jurbarke ir Utenoje: dviejų provincijos miestų istorijos — Jurbarko žydų žudynės — Žydų žudynės Utenos apskrityje — Naikinimo dokumentavimas: Jägerio ataskaitos ir mirtinas smūgis 1941 metų vasaros pabaigoje ir rudenį — Genocido proceso apžvalga: genocido institucijos ir etapai — Šaltiniai ir literatūra — Archyvai, apklausos ir tardymai, juridiniai dokumentai — Spausdinti šaltiniai: dienoraščiai, atsiminimai, dokumentų rinkiniai — Literatūra — Santrumpos — Tekstas anglų kalba / Text in English —Priedai / Attachments — Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti išvados.
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTŽydų persekiojimas ir žudynės Lietuvoje prasidėjo pirmosiomis nacių okupacijos valandomis. Birželio pabaigoje žydai jau sudarė didelę dalį ar net daugumą civilių, nužudytų per pirmąjį Vokietijos ir Sovietų Sąjungos konflikto etapą. Knygos autoriai mėgina atsakyti į klausimus, kurie pirmiausia iškyla apmąstant šitokio masto civilių žudynes: kas už tai atsakingi? Kaip tai buvo įmanoma XX amžiaus Europoje, netgi okupacijos ir socialinės dezintegracijos sąlygomis? Kiek žmonių tapo aukomis? Studijoje remiantis Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Vokietijos bei JAV archyvų dokumentais ir kitais šaltiniais, atskleidžiamas žydų masinių žudynių organizavimo mechanizmas, analizuojamos lietuvių dalyvavimo žydų genocide aplinkybes. Autoriai išskiria keturis naikinimo proceso etapus: 1) pogromai ir pradiniai veiksmai prieš žydus vyrus ir įtariamus komunistus, vykdyti 1941 metų birželio pabaigoje ir liepos pradžioje; 2) organizuotos pavienės žudynių operacijos nuo liepos pradžios iki rugpjūčio pabaigos; 3) „galutinio sprendimo“ įgyvendinimas provincijose ir didesniuose miestuose nuo rugpjūčio vidurio iki 1941 metų lapkričio pabaigos, išlikusių miestiečių žydų suvarymas į getus; 4) periodinės arba vienkartinės atrankos ir getų naikinimas 1942–1944 metais. Per nacių ir jų kolaborantų Lietuvoje vykdytą genocidą žuvo beveik ketvirtis milijono šalies gyventojų. Knygoje spausdinamas didelis pluoštas archyvinių dokumentų ir nuotraukų. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis.Reikšminiai žodžiai: Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Nacių okupacija; Persekiojimas; Žudynės; Žydai; Žydų naikinimas Lietuvoje; Jews; Jews extermination in Lithuania; Lithuania; Murder; Nazis occupation; Persecution; Second World War.

ENJewish persecution and massacre in Lithuania started in the first hours of Nazi occupation. In the end of June, Jews accounted for substantial part or even majority of civilians killed during the first stage of the conflict between Germany and Soviet Union. Book authors attempt to answer questions, which arise first when thinking about civilians' massacre of such scope: who is responsible for that? How could it be possible in the 20th century's Europe, even under occupation and social disintegration conditions? How many people became victims? The study based on archive documents stored in Lithuania, Latvia, Russia, Germany and USA and other sources reveals the mechanism of organising mass murder of Jews, analyses circumstances of Lithuanians' involvement in Jewish genocide. Authors distinguish four stages of genocide: 1) pogroms and initial actions against Jewish males and suspected communists carried out in the end of June and beginning of July in 1941; 2) organised individual murder operations from early July till late August; 3) "final decision" enforcement in provinces and larger cities from mid-August till late November 1941, driving Jews that survived in the cities into ghettos; 4) periodic or single selections and ghetto destruction in 1942–1944. During genocide carried out by Nazi and their collaborators in Lithuania, almost one quarter of a million of residents were killed. The book contains a lot of archive documents and photographs printed. Texts are published in Lithuanian and English.

ISBN:
9986092809
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28082
Updated:
2021-01-14 23:06:21
Metrics:
Views: 126
Export: