Lietuvos filosofijos istorija. T. 1, Viduramžiai - Renesansas - Naujieji amžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos filosofijos istorija. T. 1, Viduramžiai - Renesansas - Naujieji amžiai
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004.
Pages:
734 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Senoji Lietuvos filosofija: Filosofijos feodalinėje Lietuvoje pobūdis ir apibrėžtys; Šaltiniai; Tyrinėjimai; Nuorodos — Vėlyvoji Viduramžių filosofija lietuvoje — Krikščioniškosios Lietuvos atvertis mokslui: Krikščioniškosios intelektualinės kultūros prielaidų kūrimasis; Lietuvių studijos užsienio universitetuose; Filosofijos atsiradimas Lietuvoje — Renesanso filosofija — Renesansinis humanizmas: Epochos mąstymo pokyčiai; Renesanso filosofijos keliai į Lietuvą; Filosofinės raštijos pobūdis; Asmuo ir jo vertybės — Reformacijos sąjūdžio filosofija: Filosofija reformatų mokyklose; Protestantiškoji filosofijos orientacija ir mąstymo metodo paieškos; Protestantiškosios teorinės filosofijos apraiškos; Žmogaus filosofija; Kvietimas tolerancijai; Arijonų socialinė utopija — Visuomenės teorijos formavimasis: Pilietinės bendruomenės kilmė; Suverenas; Konstitucinis valdymas; Visuomenė gerai tvarkomoje valstybėje — Scholastinė filosofija — Akademinio filosofinio lavinimo pradžia: Filosofijos studijos Vilniaus universitete ir kolegijose; Filosofinis lavinimas vienuolynų mokyklose; Filosofinis lavinimas slaviškose Lietuvos DK žemėse; Kūryba; Scholastinis metodas — Pažinimas: Pažinimo teorija; Realizmas ir nominalizmas; Mokslo teorija; Pasiekimai logikoje; Semiotika; Kalbos filosofija — Gamta: Fizikos objektas ir metodas; Gamtos kūnų pradai; Modizmas; Priežastingumo koncepcija; Judėjimo teorija; Erdvė ir tuštumos problema; Laikas; Begalybė ir kontinuumas; Atsiradimo ir nykimo koncepcija; Meteorologija; Filosofinė biologija; Pasaulis; Naujosios gamtotyros aiškinimas — Būties teorija: Metafizikos problematika; Būtis ir jos pradai; Esmė ir egzistavimas; Substancija — Žmogus: Scholastinė antropologija; Psichologija; Moralės filosofija — Visuomenė: Politinė filosofija; Teisės filosofija; Socialinė filosofija —Užsklanda. Scholastinė filosofija Lietuvos DK visuomenės gyvenime — Naujųjų amžių filosofija — Filosofijos modernėjimas: Apšvietos epochos pradžia; Senoji tradicija ir naujoji filosofinė orientacija; Filosofijos objektas ir istorinė raida; Metodo problemos — Logika: Logikos tapsmas pažinimo teorija; Pirmieji pažinimo principai; Diskusija dėl įgymių ir žinojimo kilmės; Tiesa ir jos kriterijus; Loginė kombinatorika — Metafizika: Ontologija; Kosmologija; Naujųjų psichologijos teorijų recepcija; Prigimtinė teologija kaip filosofijos disciplina — Gamtos mokslai ir jų filosofinės problemos: Naujoji fizika; Newtono fizika ir gamtos tyrimo metodologija; Materiali substancija ir jos būviai; Dinaminis pasaulio modelis; Heliocentrizmo pripažinimas; Fluidų chemijos bei fizikos ir natūrfilosofijos sąveika; Istorinio požiūrio į gamtą formavimasis; Gyvybės ir jos kilmės hipotezės — Etika: Etikos modernėjimas; Moralės normų kilmė bei pobūdis; Metaetikos užuomazgos — Užsklanda. Naujųjų amžių filosofija Lietuvoje - dirvos Apšvietos idėjoms parengimas — Priedai: Biogramos; Asmenvardžių rodyklė; Contents; Summary.
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; Egzistencializmas / Existentialism; Etika / Ethics; Filosofija / Philosophy; Mokslas / Science.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTLietuvos filosofijos istorijos I tomas apima vėlyvąją viduramžių filosofiją Lietuvoje, Renesanso epochą, antrąją scholastiką ir naujųjų amžių filosofijos plitimą. Ištirta studentų iš Lietuvos filosofijos studijos užsienio universitetuose XIV-XVII amžiais, filosofijos atsiradimas Lietuvoje, renesansinio humanizmo idėjos, renesansinė teisės ir politikos filosofija, reformacijos filosofinės idėjos, arijonų socialinė utopija. Ištirta filosofijos dėstymo organizacija ir filosofijos disciplinų turinys senajame Vilniaus universitete, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kolegijose ir vienuolynų mokyklose. Pristatomi pasiekimai logikoje, filosofijos prieglobstyje buvusių fizikos, astronomijos, biologijos, anatomijos ir fiziologijos, psichologijos ir kitų mokslų formavimasis, naujųjų amžių gamtos mokslų pasiekimų bei jų filosofinės problematikos recepcija. Plitusi naujųjų amžių gamtotyra ir tyrimo metodologija išpureno dirvą Apšvietos epochos idėjoms Lietuvoje. Pristatomi žymiausi Lietuvos senosios filosofijos atstovai ir jų indėlis j visuotinę filosofijos istoriją. Lietuvos filosofijos istorija traktuojama kaip visuotinės filosofijos istorijos vyksmo dalis.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Logika; Filosofija; Metafizika; Visuomenės teorija; Scholastinė filosofija; Etika; Filosofinė antropologija; Būtis; Moralės filosofija; The Grand Duchy of Lithuania; Logics; Philosophy; Metaphysics; The theory of society; Scholastic philosophy; Ethics; Philosophic anthropology; Existence; Moral philosophy.

ENVolume 1 of the Lithuanian Philosophy History covers the late medieval philosophy in Lithuania, the Renaissance epoch, the second scholastics and the spread of philosophy of the early modern period. Studies of Lithuanian philosophy students in foreign universities in the 14th–17th centuries, emergence of philosophy in Lithuania, the ideas of Renaissance humanism, Renaissance legal and political philosophy, ideas of reformation philosophy, the Arianism social utopia were studied. The organisation of philosophy delivery and the content of philosophy disciplines in the old Vilnius University, colleges and monastery schools of the Grand Duchy of Lithuania were examined. Achievements in logics, the formation of physics, astronomy, biology, anatomy and physiology, psychology and other sciences sheltered under philosophy, the achievements of natural sciences in the early modern period and the reception of their philosophical problematic are presented. The spreading natural science of the early modern period and research methodology ploughed the soil for the ideas of the Age of Enlightenment in Lithuania. The most famous representatives of the Lithuanian ancient philosophy and their contribution to universal philosophy history are presented. Lithuanian philosophy history is treated as a part of universal philosophy history.

ISBN:
998663850X (bendras); 9986638496 (T. 1)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11652
Updated:
2022-01-06 17:01:16
Metrics:
Views: 209    Downloads: 1
Export: