Lietuvių ir vokiečių kaimynystė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir vokiečių kaimynystė
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, [2000].
Pages:
323 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; 19 amžius; 18 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTKnygą sudaro straipsniai, skirti lietuvių ir vokiečių santykiams Mažojoje bei Didžiojoje Lietuvoje maždaug nuo XIX a. vid. iki 1960 m. Jie buvo skelbti Vokietijos, kai kurie ir Lietuvos mokslinėje bei kultūrinėje spaudoje. Pirmame knygos skyriuje remiantis istoriografija, kalbininkų darbais, analizuojama Mažosios Lietuvos kolonizavimo problematika, lietuviškų mokyklų, veikusių Rytų Prūsijoje nuo XVIII a. vidurio, vaidmuo germanizavimo procese, šio regiono evangelikų bažnyčių lietuviškumo klausimas. Socialiniu, politiniu aspektais analizuojamas klaipėdiškių likimas Lietuvoje po 1945 m. Antrasis skyrius skirtas Liuteronų Bažnyčios istorijai. Ji detaliai tyrinėjama lietuvių tautinio sąmonėjimo kontekste, apžvelgiami XX a. 2-3 dešimtmetyje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte vykę bažnytiniai ginčai, jų priežastys ir pasekmės, vyriausybių konfesinė politika. Atskirai aptariama Lietuvių liuteronų bažnyčios ypatumai bei raida išeivijoje. Trečiasis skyrius skirtas lietuvių-vokiečių ryšiams šalių politinių santykių tarpukariu kontekste, Antrojo pasaulinio karo metais (vokiečių administracinei sistemai ir bažnytinei politikai) ir sovietinėje Lietuvoje po 1945 m. Daug dėmesio skiriama vokiečių tautinei bei pilietinei orientacijai, repatriacijoms iš Lietuvos, padėčiai Karaliaučiaus/Kaliningrado srityje po 1945 m. Akcentuojami pozityvūs lietuvių ir vokiečių santykių bruožai, ypač pokario metais. Atskirai aptariama lietuviškas šaknis turėjusio vokiečių rašytojo Jojanneso Bobrowskio biografija bei kūrybinis palikimas.Reikšminiai žodžiai: Mažoji Lietuva; Evangelikų Liuteronų Bažnyčia; Lietuvos vokiečiai.

ENThe book consists of the articles, dedicated to the relations between Lithuanians and Germans in Lithuania and Lithuania Minor from the middle of the 19th century till 1960. The articles were published in German, some in Lithuanian scientific and cultural press. The first chapter, referring to historiography and linguists’ studies, analyzes the problems of colonization of Lithuania Minor, the role of Lithuanian schools of the Eastern Prussia, which functioned from the middle of the 18th century in the Germanization process and the issue of the Evangelical churches of the region being Lithuanian. The fate of Klaipėda’s residents after 1945 is analyzed in social and political terms. The second chapter is dedicated to the history of the Lutheran church, which is studied in detail in the context of Lithuanian national self-perception and provides an overview of disputes between churches, which occurred in Lithuania and Klaipėda area in the 2nd – 3rd decade of the 20th century, their reasons and consequences, as well as the governments’ confessional policies. The peculiarities of Lithuanian Lutheran church and its development in expatriation are discussed separately. The third chapter is dedicated to the relations between Lithuanians and Germans in the context of political relations between the countries during the interwar period, during the WWII (with regard to German administrative system and church policy) and in Soviet Lithuania after 1945. Significant attention is dedicated to the national and civil orientation of the Germans, repatriation from Lithuania and the situation in Kaliningrad area after 1945. Positive traits of the relations between Germans and Lithuanians, especially after the war, are stressed. The biography and creative of German writer Johannes Bobrowski, who had Lithuanian roots, is discussed separately.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11009
Updated:
2020-11-17 18:31:01
Metrics:
Views: 86
Export: