Pagėgių vietovardis rašytiniuose šaltiniuose : pirmieji paminėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagėgių vietovardis rašytiniuose šaltiniuose: pirmieji paminėjimai
Alternative Title:
  • The Place name of Pagėgiai in written sources: the first references
  • Pirmieji Pagėgių vietovardžio paminėjimai rašytiniuose šaltiniuose
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2005, t. 44, p. 211-225. Senoji Lietuva : Viduramžiai. Renesansas. Barokas
Vėliau paskelbta leidinyje: Vakarų Lietuva XIII-XV amžiuje / Vytenis Almonaitis. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2013
Keywords:
LT
13 amžius; 14 amžius; Lietuva (Lithuania); Pagėgiai.
Summary / Abstract:

LTPagėgiai (Pogegen) – viena seniausių gyvenviečių istoriniame Skalvos regione. Iki šiol literatūroje buvo minimos dvi jos pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose datos – 1307 m. ir 1281 m. Pastaroji data išplito, kai buvo įvardinta 1968, 1981, 1987 ir 1989 m. sovietinėje Lietuvoje išleistose enciklopedijose. Tačiau nustatyta, kad jokiuose žinomuose XIII a. pabaigos šaltiniuose Pagėgiai (ar panašus vietovardis) neįvardijami. Tad galima daryti išvadą, kad nurodant 1281 m. datą padaryta klaida. Tikėtina, kad ji buvo perimta iš istoriografijos, būtent iš 1935 m. išleistos Vinco Vileišio knygos „Tautiniai santykiai Maž. Lietuvoje“, kurioje įsivėlusi korektūros klaida – neteisingai nurodoma, jog aktai skalvių didikams, kuriuose minimi Pagėgiai ir kitos Skalvos vietovės, buvo išduoti laikotarpiu nuo 1281 iki 1283 m. (turėtų būti – iki 1383 m.). 1307 m. skalvių didikams Beitam ir Spuduh išduotame žemių užrašymo bei privilegijų suteikimo akte, taip pat 1349 m. surašytame atitinkamame akte didikui Telen minima vietovė veld Gigen (Gygen) buvo prie Gėgės upės ir lietuviškai vadintina Gėgės laukas arba tiesiog Gėgė. Žinomos tik dvi gyvenvietės, kurių pavadinimai išsirutulioję iš upėvardžio Gėgė: Pagėgiai ir Gėgininkai (Jägenberg). Abi jos yra viena šalia kitos ir galėjo susiformuoti vienos senos gyvenvietės veld Gigen vietoje. Jos ir šiandieninių Pagėgių tapatumo tikimybę didina ir daugelis kitų argumentų. Todėl laikytina, kad šis miestas pirmą kartą žinomuose istorijos šaltiniuose paminėtas 1307 m. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pagėgiai; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Skalva; Semba; Karaliaučius; Rytprūsiai; Gėgės laukas; Gėgininkai; Prūsija.

ENPagėgiai (Pogegen) is one of the oldest settlements in the historical region of Skalva. Up until now literature mentioned only two dates of its first reference – 1307 and 1281. The latter date became common when it was indicated in the encyclopaedia published in soviet Lithuania in 1968, 1981, 1987 and 1989. However, it is established that Pagėgiai (or a similar place name) was not mentioned in any known sources of the end of the 13th century. Hence, the conclusion can be drawn that it in indicating the date 1281 a mistake was made. It is believed to be taken over from historiography, from the book by Vincas Vileišis Tautiniai santykiai Maž. Lietuvoje, (Ethnic relations in Lithuania Minor) published in 1935 in which there was a proofreading error – it was indicated wrongly that acts to the noblemen of the Scalvians in which Pagėgiai and other places of Skalva are mentioned were issued during the period from 1281 to 1283 (it should be until 1383). The locality veld Gigen (Gygen) mentioned in the act on signing over the lands and privileges issued to the Scalvian noblemen Beitam and Spuduh in 1307, was at the Gėgė River and was called in Lithuanian the Gegė Field or simply Gegė. Only two settlements are known whose names are derived from the river name Gėgė: Pagėgiai and Gėgininkai (Jägenberg). They both are next to each other and could have formed in the place of one old settlement veld Gigen. There are many arguments that increase the probability of its identity with current Pagėgiai. Therefore it is regarded that for the first time this town was mentioned in the known historical sources in 1307.

ISBN:
9786098063066
ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15
Updated:
2020-03-06 18:45:08
Metrics:
Views: 66    Downloads: 9
Export: