Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje
Alternative Title:
Criminal Policy Foundations and Trends in the Republic of Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2006.
Pages:
264 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Criminalpolicy; Sanctions; Criminalization.
Contents:
Įžanga — Temos aktualumas — Darbo tikslas — Tyrimo metodai — Mokslinis darbo naujumas — Darbo struktūra — Baudžiamosios politikos samprata, turinys ir ją formuojantys veiksniai — Baudžiamosios politikos samprata — Baudžiamosios politikos turinys — Veikos kriminalizavimas (dekriminalizavimas) — Veikos penalizacija (depenalizacija) — Baudžiamąją politiką formuojantys veiksniai —Nusikalstamumo dinamika, lygis ir struktūra — Parlamentarų (Seimo narių) politinės ir teisinės pažiūros — Konstitucijos (Konstitucinio Teismo sprendimu) reikšmė baudžiamajai politikai — Tarptautinės teisės įtaka baudžiamajai politikai — Teisėsaugos institucijų ir teismų veikla — Valstybės ekonominės-finansinės galimybės, žmogiškieji resursai — Baudžiamosios teisės ir kriminologijos mokslas — Žiniasklaida ir viešoji nuomonė — Baudžiamosios politikos principai — Nullum crimen, sine lege (nėra nusikaltimo be įstatymo) principas — Nulla poena, sine lege (nėra bausmės be įstatymo) principas — Ne bis in idem (draudimas bausti du kartus už tą pačią veiką) principas — Nullum crimen, sine lege culpa (nėra nusikaltimo be kaltės) principas — Asmeninės atsakomybės ir jos individualizavimo principas — In dubio pro reo (visi neaiškumai ir netikslumai aiškinami kaltinamojo naudai) principas — Baudžiamosios politikos tendencijos Lietuvoje — Baudžiamųjų įstatymų tobulinimo kryptingumas — Bausmės paskirtis (tikslai) — Bausmių sistema ir bausmių rūšys — Sankcijų rūšys ir struktūra — Bausmių skyrimo taisyklės ir teismų praktika — Laisvės atėmimo bausmė, jos skyrimo ypatumai ir teismų praktika — Valstybės išlaidos baudžiamajai justicijai (baudžiamajai politikai) — Išvados — Reziumė (anglų kalba) — Literatūros sąrašas.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTMonografija „Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje“ skirta teoriniams ir praktiniams baudžiamosios politikos klausimams. Monografiją sudaro keturios dalys. Pirmojoje dalyje nagrinėjami baudžiamosios politikos samprata, turinys (veikų kriminalizavimas ir penalizacija) bei ją formuojantys veiksniai – nusikalstamumo dinamika, lygis ir struktūra, parlamentarų politinės ir teisinės pažiūros, Konstitucijos reikšmė baudžiamajai politikai, tarptautinės teisės įtaka baudžiamajai politikai, teisėsaugos institucijų ir teismų veikla, valstybės ekonominės-finansinės galimybės bei žmoniškieji resursai, baudžiamosios teisės ir kriminologijos mokslas, žiniasklaida ir viešoji nuomonė. Antrojoje dalyje analizuojami baudžiamosios teisės principų (pvz. nullum crimen, nulla poena, sine lege, ne bis in idem, in dubio pro reo, nullum crimen, sine lege culpa, asmeninės atsakomybės ir jos individualizavimo) turinys ir reikšmė baudžiamajai politikai. Trečiojoje dalyje analizuojamos įvairūs baudžiamosios politikos tendencijų Lietuvoje aspektai – baudžiamųjų įstatymų tobulinimo kryptingumas, bausmių sistema ir rūšys, sankcijų rūšys ir struktūra, bausmių skyrimo taisyklės ir teismų praktika, ir t.t. Ketvirtoji dalis skirta Lietuvos valstybės išlaidų baudžiamosios justicijos sistemai analizei. [Iš leidinio]

ENThe monograph Criminal Policy Foundations and Trends in the Republic of Lithuania examines theoretical and practical issues in criminal policy. The monograph consists of four parts. The first part examines the concept of criminal policy, its substance (criminalisation and penalisation of activities), as well as the factors influencing it: the dynamics, the level and the structure of criminality; the political and legal views of the members of parliament; the importance of the Constitution to criminal policy; the influence of the international law on criminal policy; the activities of law enforcement and judicial institutions; the economic and financial capacity of the state and the human resources; the science of criminal law and criminology; as well as the media and the public opinion. The second part analyses the substance of the principles of criminal law (e.g., nullum crimen, nulla poena, sine lege, ne bis in idem, in dubio pro reo, nullum crimen, sine lege culpa, personal responsibility and its individualisation) and their significance to criminal policy. The third part analyses various aspects of the trends in the criminal policy of Lithuania – the improvement of criminal laws, the system of punishments and their types, the type and structure of sanctions, punishment rules and court practice, and so forth. The fourth part aims to analyse the national expenditure on the criminal justice system in Lithuania.

ISBN:
9955300019
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5269
Updated:
2020-09-18 23:06:13
Metrics:
Views: 380
Export: