Kriminologiniai laisvės atėmimo bausmės aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminologiniai laisvės atėmimo bausmės aspektai
Alternative Title:
Criminological aspects of deprivation of liberty as a punishment
In the Journal:
Teisė. 2000, t. 35, p. 80-90
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons; Kriminalistika. Kriminologija / Criminology; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas laisvės atėmimo bausmės fenomenas, jos taikymo prasmė, tikslai ir praktika Lietuvoje bei kitose Europos šalyse, pristatomas įvairių kriminologinių teorijų požiūris į laisvės atėmimo bausmę bei jos taikymo (atlikimo) padarinius. Autoriaus teigimu, Lietuvoje kalinių skaičius, palyginti su kitomis Europos šalimis, yra labai didelis, laisvės atėmimo bausmė tebelaikoma įprasta ir “tikrąja“ bausme, nors kriminologiniu požiūriu ši bausmė nesprendžia nusikalstamo elgesio problemų, asmenis dar labiau dezintegruoja ir atriboja nuo visuomenės, be to, labai brangiai kainuoja. Kriminologinės teorijos (anomijos, subkultūros, diferencijuotų galimybių, etikečių klijavimo (stigmatizacijos), socialinės cenzūros, socialinės kontrolės, socializacijos ir kitos) atkreipia dėmesį į socialinį nusikalstamo elgesio kontekstą, kuris yra lemiamas, nustatant tam tikras normas, jų pažeidėjus, jiems taikytinas bausmes, siektiną ir realų jų efektyvumą. Straipsnyje teigiama, jog šių teorijų požiūriu asmens įkalinimas sumažina asmens galimybes integruotai gyventi visuomenėje, todėl turi būti taikomas tik išimtiniais atvejais, kaip ir teigiama daugelyje tarptautinių žmogaus teisių standartų. Be šios bausmės kol kas dar sunkiai įsivaizduojama šiuolaikinė kriminalinių bausmių sistema, tačiau vienintelis laisvės atėmimo bausmės privalumas yra tas, kad ji neišvengiamais atvejais gali ir turi būti taikoma kaip alternatyva kitoms švelnesnėms priemonėms ir bausmėms, o ne atvirkščiai - kitos švelnesnės priemonės ir bausmės laikomos alternatyviomis.Reikšminiai žodžiai: Laisvės atėmimo bausmė; Kriminalinė bausmė; Baudžiamasis kodeksas; Deprivation of liberty; Criminal punishment; Criminal Code.

ENThe author of the article analyses the phenomenon of imprisonment, the meaning of its application, its purposes and practice in Lithuania and other European countries, introduces attitude of various criminological theories to imprisonment and consequences of its application (completion). According to the author, the number of prisoners in Lithuania, if compared with other European countries, is very high, punishment by imprisonment is still considered to be the usual and "real" punishment, though in criminological respect, this type of punishment does not solve the problems of criminal behaviour, only further disintegrates the persons and isolates them from society, not to mention its high cost. Criminological theories (anomie, subcultures, differentiated opportunities, labelling (stigmatisation), social censorship, social control, socialisation, etc.) draw attention to the social context of criminal behaviour, which plays decisive role when determining certain norms, their offenders, punishments applicable to them, their aspired and actual effect. It is stated in the article that in respect of these theories person's imprisonment restricts person's possibilities for integrated social life, therefore it should be applied in exclusive cases only, as it is stated in majority of international human rights standards. Modern system of criminal punishments is still hard to imagine without imprisonment, but the single advantage of punishment by imprisonment is that in inevitable cases it can and must be imposed as an alternative to other milder measures and punishments, rather than considering other milder measures and punishment as alternatives.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40354
Updated:
2018-12-17 10:47:56
Metrics:
Views: 136    Downloads: 58
Export: