Teisėkūra ir konstitucinė jurisprudencija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisėkūra ir konstitucinė jurisprudencija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais
Alternative Title:
Legislation and constitutional jurisprudence on issues of the Special part of the Criminal Code of the Republic of Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2021, t. 119, p. 31-51
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos teisėkūros, koreguojančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatas, tendencijos, taip pat nagrinėjama konstitucinė jurisprudencija, kurioje buvo tiriama atskirų Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies nuostatų atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų reikšmė baudžiamajai teisėkūrai. Straipsnyje konstatuojama, kad BK Specialioji dalis yra gerokai dinamiškesnė, nes net 82 proc. visų kodekso pakeitimų ir papildymų įstatymų palietė būtent šios dalies nuostatas. Visi įstatymai keitė ar papildė 122 Bendrosios ir 317 Specialiosios dalies straipsnių (kai kuriuos straipsnius – net po kelis kartus). Be to, BK Specialioji dalis buvo papildyta 46 naujais straipsniais, 4 straipsniai buvo pripažinti netekusiais galios, taip pat beveik du trečdaliai visų šios dalies straipsnių buvo bent vieną kartą pakeisti arba papildyti. Baudžiamojoje teisėkūroje specialiosios dalies klausimais dominavo kriminalizacijos ir penalizacijos tendencijos. Pastarojo dešimtmečio BK Specialiosios dalies pakeitimai, papildymai dažnai nebuvo pagrįsti teisine, socialine būtinybe. Straipsnyje taip pat konstatuojama, kad BK Specialiosios dalies nuostatų konstitucinė kontrolė konstitucinėje jurisprudencijoje sudaro santykinai nedidelę dalį – tik 8 Konstitucinio Teismo nutarimai (tai sudaro apie 1 proc. visų Konstitucinio Teismo nutarimų). Kita vertus, jos reikšmė baudžiamojoje teisėkūroje, baudžiamosios teisės taikymo praktikoje neabejotina.Ji ypač svarbi, nes teisėkūros iniciatyvos dėl BK Specialiosios dalies nuostatų vis didėja, įstatymų leidėjo darbas ne visada kokybiškas, o prašymai Konstituciniam Teismui ištirti tam tikrų baudžiamojo įstatymo nuostatų konstitucingumą vis retesni. Straipsnyje daroma išvada, kad konstitucinės jurisprudencijos, skirtos BK Specialiosios dalies nuostatų konstitucinei kontrolei, pagrindinės kryptys yra: 1) bausmės institutas sankcijose, 2) atskirų rūšių nusikalstamų veikų sudėčių požymių išraiškos, tinkamo apibūdinimo konstitucingumo įvertinimas. Be to, straipsnio autorių nuomone, įstatymų leidėjas, įvertinęs gana prieštaringą Konstitucinio Teismo nutarimą dėl neteisėto praturtėjimo ir kritišką baudžiamosios doktrinos požiūrį į esamą teisinį reglamentavimą, galėtų svarstyti kitokį baudžiamosios atsakomybės už šį nusikaltimą modelį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisėkūra; Baudžiamasis kodeksas; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė jurisprudencija; Neteisėtas praturtėjimas; Konstitucingumas; Teismo sprendimai; Legislation; Criminal Code; Constitutional Court; Constitutional jurisprudence; Illegal enrichment; Constitutionality; Judgments.

ENThis article analyzes the tendencies of legislation correcting the provisions of the Special Part of the Criminal Code of the Republic of Lithuania, as well as the constitutional jurisprudence examining the compliance of norms of the Special Part of the Criminal Code with the Constitution of the Republic of Lithuania and the significance of final acts of the Constitutional Court for the criminal legislation. The article states that the Special Part of the Criminal Code is significantly more dynamic; as many as 82% of all laws were amendments and supplements of this part. All laws amended or supplemented 122 articles of the General Part and 317 of the Special Part of the Criminal Code (some articles – even several times). In addition, 46 new articles have been added to the Special Part of the Criminal Code, 4 articles have been repealed, and almost two thirds of all articles of this part have been amended or supplemented at least once. In the criminal legislation of the Special Part of the Criminal Code, tendencies of criminalization and penalization dominated. Amendments and supplements to the Special Part of the Criminal Code in the last decade were often not based on legal and social necessity.The article also states that the constitutional control of the provisions of the Special Part of the Criminal Code constitutes a relatively small part in constitutional jurisprudence – only 8 rulings of the Constitutional Court (which make up about 1% of all rulings of the Constitutional Court). On the other hand, its significance in criminal legislation, in the practice of applying criminal law, is unquestionable. Constitutional jurisprudence is especially important because legislative initiatives on the provisions of the Special Part of the Criminal Code are growing, the work of the legislator is not always of high quality, and requests to the Constitutional Court to investigate the constitutionality of certain provisions of the Criminal Law are becoming less frequent. The article concludes that the main directions of the constitutional jurisprudence aimed at the constitutional control of the provisions of the Special Part of the Criminal Code are the assessment of constitutionality due to: 1) punishments in sanctions; 2) the expression of the features of the corpus delicti of individual crimes and their appropriate description. In addition, in the opinion of the authors of the article, the legislator, considering the rather contradictory ruling of the Constitutional Court on illegal enrichment and the critical approach of the criminal doctrine to the existing legal regulation, could consider a different model of criminal liability for this crime. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2021.119.2
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93813
Updated:
2022-03-17 13:31:42
Metrics:
Views: 55    Downloads: 12
Export: