Muzika Mažojoje Lietuvoje : lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a. - XX a. 4 dešimtmetis)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzika Mažojoje Lietuvoje: lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a. - XX a. 4 dešimtmetis)
Alternative Title:
Music in Lithuania minor. Of Lithuanian and German cultures (the 16 c - 1st part of the 20 c)
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003.
Pages:
518 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas: Mažosios Lietuvos istorinė lemtis; Tyrimų problema, tikslai ir uždaviniai; Literatūros ir šaltinių apžvalga — Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra XVI a.-XX a. I pusėje. Reformacijos poveikis lietuvių protestantiškajai (giedojimo) tradicijai — Mažosios Lietuvos didžiųjų miestų muzikinė kultūra: Muzika Karaliaučiaus universitete; Simonas Dachas ir muzika; Muzika Karaliaučiaus kunigaikščio rūmuose; Karaliaučiaus giedotojų draugijos, dainavimo akademijos. Jų koncertinė veikla; Instrumentinis muzikavimas; Operos teatras; Gastroliniai koncertai; Muzika bažnyčioje ir mokykloje; Namų muzikavimas; Mažosios Lietuvos kompozicinė mokykla; Muzikos kritika — Mažosios Lietuvos lietuvių muzikinės kultūros apraiškos: Pirmieji lietuviški katekizmai ir giesmynai; Kitataučių indėlis leidžiant lietuviškus giesmynus (XVII a.-XX a. pradžia) — Evangeliškoji liuteroniškoji giesmė: Giesmės savybės; Surinkimai. Surinkimų giesmės ir giesmynai — Lietuvininkų liaudies daina: Liaudies dainų savybės; Lietuvininkų liaudies dainų rinkiniai — Pirmieji lietuvių pasaulietinės grožinės literatūros kūriniai — Mažosios Lietuvos lietuvių muzikinė atlikėjiška veikla tautinio atgimimo metu XIX a. II pusėje - XX a. pradžioje. Kultūros (muzikos) draugijos: Mažosios Lietuvos lietuvių tautinio kultūrinio sąjūdžio prielaidos; Lietuviškos periodinės spaudos vaidmuo propaguojant liaudies ir chorinę dainą bei giesmę; Pirmoji lietuvininkų kultūros draugija „Birutė“; „Santaros“ veiklos pradžia; Tilžės lietuvių giedotojų draugija; Mažosios Lietuvos chorų lietuviškojo repertuaro formavimosi pradžia (XIX a. pab.-XX a. pr.) — Krikščionių evangelikų draugijų „Sandora“ ir „Jaunųjų sandora“ muzikinė veikla —Klaipėdos krašto lietuvių chorinis sąjūdis 1923-1939 metais: Politinė ir tautinė Klaipėdos krašto lietuvių padėtis 1919-1939 metais; Vokiškoji chorinė kultūra Klaipėdos krašte; „Santaros“ muzikinė veikla po Pirmojo pasaulinio karo — Katalikiškoji muzika Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte: Lietuvių katalikų padėtis ir bažnytinis repertuaras iki 1923 metų; Katalikai Klaipėdos krašte nuo 1923 metų; Bažnytinės katalikiškosios muzikos kūrėjai ir jų kūriniai — „Aukuro draugija tautos kultūrai kelti“: Draugijos kultūrinio darbo pradžia; „Aukuro“ draugijos choras „Vaidilutė“ — Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjunga: Giedotojų draugijų sąjungos steigimasis; Giedotojų draugijų sąjungos Klaipėdos mišrus choras; Giedotojų draugijų sąjungos Klaipėdos vyrų choras; Klaipėdos konservatorijos indėlis į krašto chorinę kultūrą; Gimnazijų ir bažnyčių chorai — Klaipėdos krašto (Mažosios Lietuvos) lietuvių dainų šventės: Pirmoji dainų šventė; Antroji dainų šventė; XX a. 3-4 dešimtmečių Klaipėdos krašto chorų veiklos problemos; Trečioji dainų šventė; Klaipėdos krašto lietuvių chorinio gyvenimo pabaiga — Muzikinis teatras, simfoninė bei kamerinė muzika Klaipėdos krašte: Profesionaliojo muzikinio gyvenimo pradmenys senojoje Klaipėdoje; Vokiečių muzikinis teatras; Vokiečių simfoninis orkestras. Kameriniai koncertai; Lietuviško Operos teatro užuomazgos; Kauno valstybės operos gastrolės Klaipėdoje; Klaipėdos lietuviško simfoninio orkestro kelio pradžia; Simfoninio orkestro atgaivinimas ir lietuviškos Operos įkūrimas Klaipėdoje; Kameriniai koncertai; Klaipėdos krašto lietuviškojo muzikinio gyvenimo pabaiga — Išvados — Literatūra — Šaltiniai — Periodinė spauda — Zusammenfassung — Summary — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje įvairiais aspektais nagrinėjama Mažosios Lietuvos muzikinė kultūra. Aprėpiamas platus kultūros kontekstas: nuo lietuvininkų liaudies dainų, evangeliškųjų liuteroniškųjų giesmių, XVI a. Reformacijos poveikio lietuvių raštijai, kalbai, iki profesionaliosios muzikos (vokiečių ir lietuvių) reiškinių. Monografijoje atskleidžiama XVI a. - XX a. pirmosios pusės Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros, muzikinio gyvenimo apraiškų visuma jų istorinėje raidoje. Išryškinama lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika, įvertinami Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros ypatumai, paaiškinama kokias teigimas ir neigiamas pasekmes lietuvių muzikinei kultūrai neišvengiama ilgaamžė dviejų tautų sąveika.Reikšminiai žodžiai: Mažoji (Prūsų) Lietuva; Protestantizmas; Kultūrų sąveika; Profesionali kūryba; Kompozicija; Giesmynai; Giedotojai; Tautinis atgimimas; Chorinis sąjūdis; Liaudies dainos; Lithuania Minor; Protestantism; Cultural interaction; Professional creative work; Compositon; Psalm books; Hymn singers; National resurgence; Choir movement; Folk song.

ENThis monograph is a multi-aspect analysis of the music culture of Lithuania Minor. It covers a wide cultural context: from Lithuanian folk songs, evangelical Lutheran psalms, and the impact of the Reformation on the written Lithuanian language in the 16th c. to professional music (German and Lithuanian). The monograph reveals the music culture and all its manifestations in Lithuania Minor and the region of Klaipėda of the 16th–early 20th c. in their historical development. The interaction of the Lithuanian and German cultures is revealed, the peculiarities of the music culture of Lithuania Minor and the region of Klaipėda are evaluated, the negative and positive outcomes this durable interaction had for the Lithuanian music culture are assessed.

ISBN:
995558520X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28631
Updated:
2021-01-29 17:32:24
Metrics:
Views: 92
Export: