Mažosios Lietuvos lietuvių muzikinė kultūra : tradicijos ir jų tąsos galimybės šiandien

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos lietuvių muzikinė kultūra: tradicijos ir jų tąsos galimybės šiandien
Alternative Title:
Musical Culture of Lithuanians of Lithuanian Minor: Traditions and Possibilities of Their Continuity Today
In the Book:
Mažosios Lietuvos kultūros paveldas / Domas Kaunas (sudarytojas ir ats. redaktorius). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 201-215
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Liaudies kultūra / Folk culture; Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTLabai svarbi Mažosios Lietuvos dvasinio paveldo dalis – savita, akivaizdžiai nuo kitų Lietuvos regionų besiskirianti, sparčiai nykstanti, todėl ypač saugotina jos muzikinė kultūra. Viena svarbiausiųjų ir esminė Mažosios Lietuvos muzikinės kultūros vertybių yra savita evangeliškoji liuteroniškoji giesmė bei monodinė lietuvininkų liaudies daina. Vertinga Mažosios Lietuvos lietuvių muzikinės kultūros paveldo sritis – XIX a. pab. – XX a. I pusės originali chorinė kūryba ir liuteroniškų giesmių bei dainų harmonizuotės. Realias tąsos galimybes turi Mažojoje Lietuvoje gimusi (Klaipėdos krašte ypač įsitvirtinusi) švenčių su jungtinių chorų dainomis, orkestrine muzika, tradicija. Mažosios Lietuvos vardą, jos dvasinės kultūros reiškinius, asmenybes, reikšmingus įvykius, pamario legendas, gamtą savo darbuose yra įkūniję Lietuvos menininkai, palikdami ateities kartoms šio krašto atminimą įvairiose meninėse formose. Siekiant išsaugoti vertingiausią Mažosios Lietuvos muzikinės kultūros paveldą, reikia: 1. Telkti muzikus, atlikėjus, muzikologus, folklorinis ansamblius ir kt., siekiant saugoti ir populiarinti tradicinę lietuvininkų muziką; 2. Leisti naujus giesmynus, liaudies dainų rinkinius, garso ir vaizdo įrašus; sudaryti sąlygas steigtis bažnytiniams chorams bei atgyti vargonavimo tradicijai; 3. Sudaryti, aranžuoti, redaguoti ir išleisti Mažosios Lietuvos chorinį repertuarą; 4. Mažosios Lietuvos chorinius kūrinius įtraukti į rengiamas Respublikines ir Klaipėdos krašto regionines dainų šventes; 5. Skatinti profesionalius kompozitorius kurti muzikos veikalus Mažosios Lietuvos temomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvininkai; Muzikinė kultūra; Tradicijų tęstinumas; Sklaida; Gaivinimas; Liaudies dainos; Evangelikų liuteronų giesmė; Originali vokalinė ir instrumentinė muzikinė kūryba; Dainų harmonizuotės; Dainų chorui rinktinių atnaujinimas; Dainų ir giesmių šventės; Rambyno švenčių gaivinimas; Folkloro ansambliai; Muzikinis ugdymas.

ENA remarkably important part of the spiritual heritage of Lithuania Minor is peculiar, evidently distinct from other regions of Lithuania, rapidly perishing, thus particularly securable its musical culture. One of the main and essential values of musical culture of Lithuania Minor is a peculiar Evangelic Lutheran chant and monodic folksong of the Lithuanians. Authentic choral creation and harmonisation of Lutheran chants and songs of the end of the 19th century – 1st half of the 20th century constitute a valuable part of the heritage of musical culture of Lithuania Minor. The tradition of festivals with the songs of united choirs and orchestral music, which originated in Lithuania Minor has realistic possibilities of continuity. In order to preserve the most valuable heritage of musical culture of Lithuania Minor, one has to: 1. Mass musicians, performers, musicologists, folklore ensembles, etc. in order to preserve traditional music of Lithuanian and make it popular; 2. Publish new hymnals, collections of folksongs, release audio and video records; enable foundation of church choirs and revival of tradition of organ performances; 3. Compile, arrange, edit and publish the choral repertoire of Lithuania Minor; 4. Include choral works of Lithuania Minor in the National and regional song festivals of Klaipėda region; 5. Encourage professional composers to compose musical works on the subject matters of Lithuania Minor.

ISBN:
9986199565
Related Publications:
  • Dainų balsai / Christianas Bartschas ; parengė Jadvyga Čiurlionytė, Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė. Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2000. 688 p.
  • Muzika Mažojoje Lietuvoje : lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a. - XX a. 4 dešimtmetis) / Daiva Kšanienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. 518 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3404
Updated:
2016-07-07 09:13:58
Metrics:
Views: 101
Export: