Lietuviškos dainos ir giesmės vaidmuo puoselėjant lietuvybę spaudos draudimo metais (XIX a. pab. – XX a. pr.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuviškos dainos ir giesmės vaidmuo puoselėjant lietuvybę spaudos draudimo metais (XIX a. pab. – XX a. pr.)
Alternative Title:
Role of the lithuanian song and ecclesiastic hymn in cherishing the lithuanian language during the years of press prohibition (in the end the 19th – the beginnen of the 20th centuries)
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2006, Nr. 5, p. 32-49
Vėliau paskelbta knygoje: Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama kultūrinė situacija, susidariusi XIX a. pab. – XX a. pr. carinei Rusijai uždraudus jos pavergtoje Lietuvos teritorijoje lietuvišką spaudą. Spaudos draudimo metais (1864 – 1904) Mažojoje Lietuvoje spausdintus lietuviškus leidinius knygnešiai slapta gabeno į Didžiąją Lietuvą. Prie lietuviško žodžio ir dvasios saugojimo ir palaikymo rusifikuojamoje Lietuvoje daug prisidėjo dainų ir giesmių rinkiniai, periodiniai leidiniai, spausdinę lietuviškas dainas bei giesmes. Svarbesni Mažojoje Lietuvoje leidžiami laikraščiai: „Tėvynės sargas“, „Žinyčia“, „Aušra“, „Varpas“, „Saulėtaka“, „Prūsų Lietuvos savaitraštis“. Carizmo pavergtai lietuvių tautai spaudos draudimo metais išsaugoti savo kalbą padėjo Mažosios Lietuvos šviesuoliai (lietuviai ir vokiečiai) bei pažangieji rusų intelektualai, leisdami dainų bei giesmių rinkinius, periodinius leidinius su juose išspausdintomis dainomis ir giesmėmis ir kt. Prie lietuvių kalbos gynimo, skleidimo daug prisidėjo vokiečių intelektualai, menininkai (K. W. O. Glagau, E. K. Gisevius, A. Thomas, A. Bezzenbergeris, G. Sauerweinas ir kt., leisdami lietuvių tautosakos (dainų) rinkinius, rašydami lietuvių kalbą ginančius straipsnius. Ypač reikšmingi buvo pavergtoje Lietuvoje paplitę A. Juškos Kazanėje (Rusija) slapta išleisti lietuvių liaudies dainų bei tautosakos rinkiniai („Lietuviškos dainos“ I T. 1880; II T. 1881; III T. 1882), M. Valančiaus apysaka „Palangos Juzė“ (1869, su dainų ir giesmių žodiniais tekstais). Lietuviška daina ir giesmė spaudos draudimo metais Lietuvoje buvo ne mažiau reikšminga ir veiksminga nei kita spausdinta literatūra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dainos; Giesmės; Giesmynai; Knygnešiai; Tautiška giesmė; Dainų harmonizuotės; Dainos chorams; Dainynai; Spaudos draudimo metai; Lietuvybės puoselėjimas; Dainų rinkėjai; Dainynų sudarytojai; Lietuvių ir kitataučių lituanistiniai darbai; Dainų ir giesmių populiarinimas; Aukštinimas; Song; Hymn; Hymnals; Collections; Book-bearers; Publications.

ENThe article researches cultural situation that emerged in the beginning of the 19th – end of the 20th centuries after czarist Russia prohibited Lithuanian press in the territory of Lithuania subdued by Russia. During the years of press prohibition (1864-1904) book-bearers surreptitiously conveyed Lithuanian publications that were printed in Lithuania Minor to Lithuania Major. Sngl collections and ecclesiastic hymns contributed al lot to preservation and cherishing of the Lithuanian word and spirit in Lithuania subjected to Russification. Newspapers that were published in Lithuania Minor were also very important: “Custodian of the Homeland”, “News”, “Dawn”, “Bell”, “Sunrise”, “Weekly of Prussian Lithuania”. Especially significant were collections of Lithuanian folk songs and folklore surreptitiously published by Antanas Juška in Kazan (Russia) and distributed in subdued Lithuania; novella “Palangos Juzė“ (“Joseph of Palanga”) by Motiejus Valančius (1869) with verbal texts of songs and hymns. Lithuanian song and ecclesiastic hymn were of no less importance and efficiency during the years of press prohibition that all other published literature in Lithuania.

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
  • Dainų balsai / Christianas Bartschas ; parengė Jadvyga Čiurlionytė, Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė. Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2000. 688 p.
  • Lietuviškos spaudos aušra : Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto bei Klaipėdos universiteto leidyklos leidinys, skirtas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui paminėti / [sudarytoja Silva Pocytė]. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. 20 p.
  • Muzika Mažojoje Lietuvoje : lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a. - XX a. 4 dešimtmetis) / Daiva Kšanienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. 518 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5945
Updated:
2020-07-30 18:33:43
Metrics:
Views: 43    Downloads: 6
Export: