Applying sustainability principles in the economy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Applying sustainability principles in the economy
Alternative Title:
Darnos principų taikymas ekonomikoje
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2008, t. 14, Nr. 2, p. 101-106
Summary / Abstract:

LTSąveika tarp gamybos operacijų ir aplinkos keičiasi. Anksčiau žmogus galėjo pabaigti projektą, pasižiūrėti reikalavimus ir sumontuoti tokią valdymo sistemą, kurios reikia sumažinti taršai, sumažinti energijos sunaudojimą ar kt. Pramoninės ekologijos atveju yra sakoma: eik į proceso pradžią ir sukurk sistemas taip, kad proceso pabaigoje mes galėtume pasiekti mūsų bendrovės tikslus ir minimaliai įtakoti aplinką. Darna neapsiriboja mikroekonomikos lygiu, nors jis yra svarbiausias aplinkosaugos vadyboje ir valdyme. Darnus planavimas suteikia svarbius pranašumus palyginti su vystymosi planavimo įrankiais ir tradicinėmis koncepcijomis, ypač formuluojant, taikant praktiškai ir vertinant viešus sprendimus ir politikas: sukuriamas strateginis procesas, kuris leidžia priimančiam sprendimus sukoncentruoti dėmesį į tuos klausimus, kurie yra darnai esminiai; leidžia su šaknimis išnaikinti kaimo skurdą, sukuriant ekologinius ir kultūrinius koridorius su daugeliu tikslų, tarp kurių yra vietinių bendruomenių regioninė ir nacionalinė integracija; leidžia suformuluoti politikas, tuo pačiu metu taikant skirtingus geografinius ir institucinius mastus. Kalbant apie aplinkos darną reikia pabrėžti rinkodaros mechanizmų taikymo svarbą. Tarp kitų galima paminėti atliekų rinkas kai tam tikrų pramonės šakų atliekos yra žaliava kitoms pramonės šakoms. Taigi didelė dalis atsakomybės už aplinkos kokybės išsaugojimą turi tekti rinkai, tai turėtų stimuliuoti technologinę modernizaciją ir nustoti bausti pramones, kurios esant dabartiniam technologiniam lygiui neturi sąlygų sumažinti savo emisijų lygį.Reikšminiai žodžiai: Ekonomika.; Darnūs principai; Lygiai; Economics; Sustainability principles; Levels.

ENInteraction between manufacturing operations and environmental is changing. Previously, a person could accomplish a project, look at requirements and install such a management system which is necessary for reduction of pollution, reduction of energy consumption, etc. In case of industrial ecology, it is said - go to the start of process and create systems so that at the end of process we can achieve the goals of our company and have minimal impact on the environment. Sustainability is not limited by micro-economic level, although it is a key in environmental management and operation. Sustainable planning offers a significant advantage compared with planning tools of development and traditional concepts, especially during the formulation, practical application and evaluation of public decisions and policies: a strategic process is created that allows the decision maker to concentrate on those issues that are essential for coherence; allows uprooting rural poverty, creating ecological and cultural corridors with a number of objectives, which include regional and national integration of local communities, allows the formulation of policies and, at the same time, application of different geographic and institutional scale. Speaking of environmental consistency, the importance of application of marketing mechanisms should be highlighted. The other ones could include a waste market when waste of certain industries is a raw material for other industries. Thus, a large share of responsibility for the preservation of environmental quality may fall on the market; it should stimulate technological modernization, and stop punishing industries, which do not have possibility to reduce their emissions levels at the present technological level.

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17004
Updated:
2021-04-14 15:40:08
Metrics:
Views: 19
Export: