Measurement of urban competitiveness in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Measurement of urban competitiveness in Lithuania
Alternative Title:
Lietuvos miestų konkurencingumo vertinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2010, 21 (5), p. 493-508
Keywords:
LT
Indeksas; Miestų konkurencingumas; Miestų konkurencingumo veiksniai ir rodikliai; Miestų konkurencingumo vertinimas; Miestų konkurencingumo vertinimas ir indeksas.
EN
Factors; Factors, indicators of urban competitiveness; Indicators of urban competitiveness; Measurement of urban competitiveness; Urban competitiveness; Urban competitiveness index.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama miestų konkurencingumo koncepcijai. Miestai tarpusavyje konkuruoja skirtinguose ekonominiuose sektoriuose ar veiklose ir skirtingais lygiais dėl žmogiškojo kapitalo, investicijų, naujų technologijų, turistų, nacionalinių projektų, prioritetinių politikų ir pan. Straipsnio tikslas – sukurti ir praktiškai pritaikyti Lietuvos miestų konkurencingumo indeksą ir pateikti strateginius siūlymus jų konkurencingumui didinti. Straipsnyje suformuotas Lietuvos miestų konkurencingumo indeksas, apimantis darnaus vystymosi ir kompleksiškumo aspektus. Indeksą sudaro trys komponentai (ekonominis konkurencingumas, socialinis konkurencingumas ir aplinkosauginis konkurencingumas), septynios veiksnių grupės (ekonominė situacija, miestų ekonominio potencialo augimas, žmogiškieji ištekliai ir švietimo sistema, socialinė gerovė, gyvenimo sąlygos, valdymo efektyvumas, aplinkos kokybė), į kurias įeina 22 skirtingi veiksniai ir 30 rodiklių. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, konkurencingiausi Lietuvos miestai analizuotu laikotarpiu: Vilnius (1 vieta), Kaunas, Klaipėda (2 ir 3 vieta), Palanga (4 vieta). Mažiausiai konkurencingi: Tauragė (22 vieta), Ukmergė (23 vieta) ir Švenčionys (24 vieta). Lietuvos miestų konkurencingumo indekso taikomumo tyrimas pagrindė, kad miestų ir regionų konkurencingumas glaudžiai susijęs: konkurencingiausiuose regionuose išsidėstę konkurencingiausi miestai. Atliktas tyrimas leido nustatyti, kad didžiausią įtaką Lietuvos miestų konkurencingumui daro ekonominiai ir socialiniai veiksniai.

ENThe concept of urban competitiveness has been recently paid more attention. Cities have been competing with one another in different economic sectors or activities, on different levels, regarding human capital, investments, new technologies, tourists, national projects, priority policies, etc. The paper aims to create and practically apply the competitiveness index of Lithuanian cities and present strategic proposals to increase competitiveness. The paper forms the competitiveness index of Lithuanian cities which covers the aspects of sustainable development and complexity. The index consists of three components (economic competitiveness, social competitiveness and environmental competitiveness), seven factor groups (economic situation, urban economic potential growth, human resources and education system, social welfare, living conditions, administration efficiency, environmental quality), including 22 different factors and 30 indicators. Based on the data of the conducted study, the most competitive Lithuanian cities during the analysed period were the following: Vilnius (1st place), Kaunas (2nd), Klaipėda (3rd), Palanga (4th). Tauragė (22nd), Ukmergė (23rd) and Švenčionys (24th) were least competitive. The study of the applicability of the competitiveness index of Lithuanian cities proved close interrelationship of city and region competitiveness: the most competitive cities are located in the most competitive regions. The study established that economic and social factors have the biggest influence on the competitiveness of Lithuanian cities.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32782
Updated:
2018-12-17 12:54:35
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: