Lietuvos vadybinis potencialas : būklė ir perspektyvos : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vadybinis potencialas: būklė ir perspektyvos: monografija
Alternative Title:
Lithuania's managerial potential. Its current status and perspectives for the future
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
Pages:
297 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Vadybinis potencialas: mokslas, modeliai, mechanizmai — Vadybinio potencialo mokslinė dedamoji: Vadybos terminijos problemos; Vadybos doktorantų interesų laukas; Vadybos akademinės bendruomenės interesų laukas; Nacionalinė vadybos plėtros strategija — Valdymo modeliai ir mechanizmai — Valstybės valdymo lygmuo: Lietuvos valstybės valdymo sistemos formavimo specifika; Valstybės valdymo institucijų sistema: lyginamoji analizė Europos Sąjungos kontekste; Valstybinio reguliavimo mažinimo galimybės; Valstybės valdymo sistemos tobulinimo prielaidos; Valstybės strateginio planavimo subjekto problema — Verslo organizacijų valdymo lygmuo: Akcinių bendrovių valdymo modelio kitimas; Galiojantis Akcinių bendrovių įstatymas ir reglamentuotini dalykai — Vadovų kompetencija kaip vadybinio potencialo dedamoji — Vadybinio darbo prigimties pokyčiai — Vadybinės kompetencijos koncepcijos tyrimo problematika — Viešojo ir verslo sektorių vadovų kompetencijos vertinimas — Vadovų tarp kultūrinė kompetencija: Kultūros koncepcijos ir vadybos ryšys; Tarpkultūrinė kompetencija ir jos ugdymas; Viešojo ir verslo sektorių vadovų tarpkultūrinės kompetencijos suvokimas — Vadovų nuostatos planavimo funkcijos įgyvendinimo kontekste — Vadovų požiūrio į planavimą vertinimas: Organizacijos misijos suvokimas; Strateginio planavimo svarbos vertinimas; Planavimo stiliaus vertinimo nuostatos; Vadovų požiūrio į planavimo procesą vertinimas — Valdymo sprendimų priėmimas: Išorės ir vidaus ribojimų priimant valdymo sprendimą suvokimas; Alternatyvų vertinimo kriterijų taikymas; Valdymo sprendimo priėmimo subjektas; Vadovo veiklos informacinio aprūpinimo vertinimas — Vadovų požiūris į organizavimo funkciją — Valdymo organizacinės struktūros sąranga — Išorės ir vidaus aplinkos elementų vertinimas — Požiūris į įgaliojimus ir atsakomybę —Vadovų požiūris į vadovavimo funkciją — Vadovavimo ir lyderiavimo sąvokų sąsaja — Vadovavimo koncepcijų analizė vadybinės kompetencijos ugdymo kontekste: Asmenybės bruožų įtakos vadovavimui svarbos supratimas; Vadovavimo stilius vadovų elgesio požiūriu; Situacinis požiūris į vadovavimą; Šiuolaikinės vadovavimo koncepcijos ir jų taikymo galimybės — Vadovavimo funkcijos įgyvendinimas viešajame ir verslo sektoriuose: Vadovų požiūris į vadovavimo stilių taikymą organizacijose; Vadovų kompetencija formuojant organizacijos vidaus aplinką — Vadovų motyvacinės kompetencijos realizavimas — Motyvacijos suvokimas vadovų motyvacinės kompetencijos kontekste — Motyvacijos teoriniai aspektai ir jų sąsaja su praktine veikla — Darbuotojų motyvacijos ir įsipareigojimo organizacijai sąveika — Viešojo sektoriaus darbuotojų motyvacijos ypatumai — Darbuotojų poreikių suvokimas kaip vadovų motyvacinės kompetencijos dalis — Darbuotojų motyvavimas viešojo ir privataus sektorių organizacijose — Vadovų kompetencija kontrolės funkcijos realizavimo kontekste — Kontrolės vieta ir reikšmė organizacijos veikloje — Kontrolės įgyvendinimas organizacijoje vadybinės kompetencijos kontekste — Baigiamasis žodis — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Motyvacija / Motivation; Valdymas / Management.
Reviews:
Recenzija leidinyje Viešasis administravimas. 2008, Nr. 1, p. 88
Summary / Abstract:

LTVadybos klasikai teigia, kad nėra skurstančių valstybių ar firmų, o yra tik blogai valdomos. Monografijos tikslas – suformuoti Lietuvos vadybinio potencialo mokslinio tyrimo bazinę koncepciją, atskleisti tam tikrų jo dedamųjų būklę ir didinimo galimybes. Monografijos koncepcija remiasi teorinės minties ir vadybinės praktikos integravimu. Viena vertus, reikėjo pateikti modernios vadybos standartus, o kita vertus, parodyti mūsų šalies verslo ir viešojo sektorių vadovų vadybos nuostatas. Autoriai remiasi 1154 viešojo ir verslo sektorių visų lygių vadovų, apklausa, aprėpiančia tiriamąją visumą geografiniu, veiklos specifikos aspektais. Monografijoje pirmą kartą suformuota Lietuvos vadybinio potencialo tyrimo bazinė koncepcija. Vadybos mokslo plėtros požiūriu yra vaisinga monografijoje teikiama sisteminė vadybinio potencialo struktūra. Pirmajame skyriuje atskleidžiamas vadybinis potencialas, kaip visuminiam valdymo pajėgumo lygiui turinčių įtaką veiksnių grandinė, plačiau apžvelgiant mokslinės dedamosios turinį. Antrame skyriuje apžvelgiami valstybės ir verslo organizacijų valdymo modeliai ir mechanizmai. Trečiame skyriuje pateikiama vadovų kompetencijos šiuolaikinė traktuotė ir lyginama viešojo ir verslo sektoriaus vadovų kompetencija. Ketvirtame – aštuntame monografijos skyriuose atitinkamai išskleidžiama valdymo funkcijų turinio šiuolaikinė traktuotė ir parodomos viešojo ir verslo sektoriaus vadovų atitinkamos vadybos nuostatos.Reikšminiai žodžiai: Motyvacinė kompetencija; Organizacijų valdymas; Vadovų kompetencija; Vadyba; Vadybinis potencialas; Valdymo modeliai; Valdymo sprendimai; Valstybinis reguliavimas; Valstybės institucijos; Valstybės valdymas; Verslo valdymas; Business Management; Executive competence; Governance; Government regulation; Lithuania; Management; Management Models; Management Solutions; Managerial potential; Motivational excellence; Organizational Management; Public institutions.

ENThe classics of management state that there are only badly managed states or firms rather than poor ones. The monograph aims to form the basic concept of the scientific research of the Lithuanian management potential and to reveal the state of certain constituents as well as the possibilities of reinforcing it. The concept of the monograph is based on the integration of a theoretical thought and managerial practice. On the one hand, it presents the standards of modern management; on the other hand, it shows the managerial attitudes of the managers of private and public sectors in our country. The authors present the survey of 1 154 all level managers from the private and public sectors, which covers the general set from the geographical and activity-specific aspects. The study for the first time formulates the basic concept of the research of the Lithuanian management potential. The systematic structure of the management potential, presented in the monograph, is fruitful from the point of view of the science of management. The first chapter reveals the management potential as the chain of factors determining the holistic level of managerial capacity and more widely discusses the content of scientific constituent. The second chapter overviews the models and mechanisms of the management of the state and business organisations. The third chapter provides a modern approach to the manager competence and compares the competence of managers from the private and public sectors. The fourth to eighth chapters discuss a modern approach to the content of management functions and show the respective managerial attitudes of managers from the private and public sectors.

ISBN:
9789955331490
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26560
Updated:
2021-01-12 21:02:56
Metrics:
Views: 120
Export: