Relationship between individual and organizational values and employees’ job satisfaction

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relationship between individual and organizational values and employees’ job satisfaction
Alternative Title:
Individualių ir organizacinių vertybių sąsajos su darbuotojų pasitenkinimu darbu
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2010, t. 5(2), p. 295-319
Keywords:
LT
Darbo sąlygos / Working conditions; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
Summary / Abstract:

LTŠio tyrimo tikslas yra nustatyti individualių ir organizacinių vertybių sąsajas su darbuotojų pasitenkinimu darbu. Tyrime atskleidžiami ryšiai tarp darbuotojų vertybių bei atskirų pasitenkinimo darbu skalės elementų. Ankstesni įvairių autorių tyrimai nagrinėjo šiuos reiškinius atskirai, o šiuo tyrimu buvo siekiama atskleisti, kiek individualios ir organizacinės vertybės yra susiję su pasitenkinimu darbu konkrečioje įmonėje. Tyrimas buvo atliktas informacinių technologijų ir telekomunikacijos bendrovėje. Tiriamoji organizacija buvo pasirinkta dėl viešai deklaruojamų vertybių, kurios galėtų būti stiprios organizacinės kultūros ženklas. Organizacinių ir individualių vertybių derinys pasirinktas siekiant išsiaiškinti ar yra vertybinių rodiklių sąsajos su pasitenkinimu darbu. Literatūroje pakanka įrodymų, kad egzistuoja patikimas ryšys tarp asmeninių vertybių ir pasitenkinimo darbu, tačiau trūksta taikomųjų tyrimų, kur vertybių koreliacijos būtų įvertintos konkrečioje įmonės vertybių ir organizacinės kultūros aplinkoje. Duomenys buvo gauti apklausos būdu, išdalinant klausimynus tarp įmonės darbuotojų. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad egzistuoja teigiamas ryšys tarp darbuotojų individualių ir organizacinių vertybių, organizacinės kultūros ir pasitenkinimo darbu. Šio tyrimo išvados gali būti panaudotos kuriant motyvacines sistemas įmonės darbuotojams, siekiant tiksliau išmatuoti ir skatinti darbuotojų lojalumą ir įsipareigojimą organizacijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Individualios vertybės; Individualios vertybės, organizacinės vertybės, organizacinė kultūra, pasitenkinimas darbu; Organizacijos vertybės; Organizacinė kultūra; Organizacinės vertybės; Pasitenkinimas darbu; Individual values; Individual values, organizational values, organizational culture, job satisfaction; Job satisfaction; Organizational culture; Organizational values.

ENThe purpose of this study has been to determine the links between job satisfaction and individual values as well as organizational values. The research focuses on the relationships between employees’ values and different elements of a job satisfaction scale. While previous researchers had explored these constructs separately, the present study aims at revealing the degree to which individual and organizational values are correlated with job satisfaction in a specific enterprise. The study has been carried out in an IT and telecommunications company. The target company has been selected because of publicly declared values indicating a possible strong organizational culture. The combination of individual and organizational values has been chosen to investigate if there are potential value links with job satisfaction. A strong connection between individual values and job satisfaction is well documented in research literature. However, there is lack of applied research on how these variables correlate in the environment of organizational culture and values of a specific company. Data have been collected by the distribution of questionnaires among IT and telecommunication company employees. The results of the paper indicate that a positive relationship exists between employees’ individual and organizational values, organizational culture and job satisfaction. The findings of this investigation could be used for the purpose of developing motivational systems for employees, seeking to more accurately estimate and promote loyalty and organizational commitment on their part. [From the publication]

ISSN:
1822-9530
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33232
Updated:
2014-07-01 15:55:46
Metrics:
Views: 50
Export: