Finansinių ataskaitų klastojimas - rinkos ekonomikos ir globalizacijos procesų palydovas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinių ataskaitų klastojimas - rinkos ekonomikos ir globalizacijos procesų palydovas
Alternative Title:
Falsification of financial reports - a companion of the market economy and the processes of globalization
In the Journal:
Ekonomika. 2008, t. 82, p. 91-103
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTRinkos ekonomikos sąlygomis įmonės finansinės ataskaitos yra pagrindinis informacijos šaltinis apie jos turtą, kapitalą, įsiskolinimus, pelną, pinigų srautus. Finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų rengimo tvarką griežtai reglamentuoja šalių įstatymai, standartai, tarptautiniai apskaitos standartai, tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai. Kartais standartai leidžia pasirinkti vienokį ar kitokį variantą iš kelių galimų. Pasinaudojant šia galimybe dažnai pasirenkamas netinkamas variantas ir finansinėse ataskaitose iškraipoma tikroji padėtis. Straipsnio tyrimo tikslas – remiantis Lietuvos ir kitų šalių patirtimi ištirti finansinių ataskaitų klastojimo tikslus, priemones bei rizikos veiksnius ir aplinkybes, kurioms esant tai gali įvykti. Tyrimo metu nustatyta, kad finansinių ataskaitų klastojimas yra pasaulinis reiškinys, kuris globalizacijos sąlygomis peržengia valstybių sienas. Bet kokia vieša informacija apie net nedidelę įmonės nesėkmę gali turėti katastrofiškų padarinių. Optimistinis informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose yra viena iš konkurencinės kovos priemonių. Finansinių ataskaitų klastojimo priežastis gali būti įmonės vidaus problemos, atsiradusios dėl klaidingo situacijos įvertinimo ir netinkamų valdymo sprendimų, nesant finansavimo šaltinių. Finansinės ataskaitos gali būti klastojamos turint tikslą parodyti, kad padėtis įmonėje yra geresnė, negu iš tikrųjų, arba, atvirkščiai, kad yra blogesnė. Klastojimo priemonės pasirenkamos priklausomai nuo tikslo ir klastojimo masto. Jos gali būti saikingos, aktyvios arba agresyvios.Reikšminiai žodžiai: Apgaulė; Finansinės ataskaitos; Klastojimas; Klastojimo motyvai; Klastojimo priemonės; Klastojimo tikslas; By trick; False device; False goal; False reasons; Falsification; Financial account; Financial reports, falsification; Fraud; Means of the falsification; Objective of falsification; Reason of falsification.

ENUnder the market economy conditions, financial reports of a company are the main information source about its property, capital, debts, profit and financial flows. The management of financial accounting and reports is strictly regulated by local laws, standards, international standards for accounting and international standards for financial accountability. Sometimes the standards provide an option to choose one or another variant. Usually the wrong option is chosen and the real situation is not reflected in financial reports. The aim of the article is, with reference to the experience of other countries, to analyse the aims, means, risk factors and conditions under which the manipulation of financial reports may be performed. The analysis reveals that the manipulation of financial reports is a word-wide phenomenon that crosses borders because of globalisation. Any public information about a small misfortune of a company may have catastrophic results. The optimistic financial reports are one of the means used in competition. The manipulation of financial reports may be influenced by internal problems of a company which appeared because of inadequate evaluation of its situation and wrong management solutions in absence of financial sources. Another aim to manipulate financial reports may be to show that the company's situation is better than it is or vs. The means for manipulation are chosen according to its aim and extent. They may be rational, active or aggressive.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32287
Updated:
2018-12-17 12:23:06
Metrics:
Views: 65    Downloads: 22
Export: