Religijos mokslo leidinio SOTER straipsniai katalikiška muzikine tematika (1999 m. - 2009 m. vid.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religijos mokslo leidinio SOTER straipsniai katalikiška muzikine tematika (1999 m. - 2009 m. vid.)
Alternative Title:
Articles on catholic music in a religious scientific journal "Soter" (1999-2009)
In the Journal:
Soter. 2009, 31 (59), p. 63-74
Vėliau paskelbta knygoje: Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011
Keywords:
LT
Kalvarija; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Muzika / Music; Religinė muzika / Religious music; Šventieji / Saints; Tremtis. Tremtiniai / Deportees. Exile.
Summary / Abstract:

LTReligijos mokslo žurnalas SOTER (leidžiamas nuo 1924 m., atkurtas - 1999 m.) yra vienintelis Lietuvoje, turintis nuolatinę rubriką „Krikščioniškoji kultūra ir religijotyra“, kurioje spausdinami įdomūs ir aktualūs moksliniai straipsniai įvairia katalikiška muzikine tematika. Straipsnyje analizuojami nuo 1999 m. iki 2009 m. vidurio leidinyje SOTER atspausdinti darbai katalikiška muzikine tematika. Per šį laikotarpį išėjusiuose 28 numeriuose paskelbti 42 šios tematikos straipsniai. Juos galima suskirstyti į kelias grupes, tai: 1) etninė (prie jos priskirtina ir Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelio tyrimo problematika); 2) lietuvių muzikų išeivių veikla; 3) profesionaliosios religinės muzikos kūryba; 4) Klaipėdos krašto religinė muzika; 5) lietuviški giesmynai ir giedojimo tradicija; 6) Europos šalių kompozitorių kūrybos ir pasaulėjautos sąsajos. Dar viena, mažai tyrinėta tema – krikščioniškoji muzikinė edukologija, tačiau ji leidinyje tiesiogiai atspindėta tik viename straipsnyje. Šiame straipsnyje aptariama ir vertinama įvairi šiuose darbuose tiriama religinė muzikinė problematika: etnomuzikologinė, giesmynų ir giedojimo tradicija, muzikinė kūryba, kompozitorių pasaulėjautos ir kūrybos sąsajos, lietuvių išeivių muzikinė veikla, Klaipėdos krašto katalikiška muzika ir kt. Taip pat norima aptarti SOTER straipsnių katalikiška muzikine tematika mokslinę vertę, nustatyti jų vietą kitų leidinio straipsnių kontekste.Reikšminiai žodžiai: Autoriai; Etnika; Etnomuzikologija; Giesmynai; Giesmynų ir giedojimo tradicija; Giesmė; Išeivija; Katalikybė; Katalikų muzika; Kompozitorius; Krikščionybė; Kryžiaus kelias; Kūryba; Lietuvių išeivių muzikinė veikla; Muzika; Pasaulėjauta; Religinė muzika; Soter; Straipsniai; Tradicija: kūryba; Vargonininkai; Šv. Kazimieras; An organist; Articles; Authors; Catholic music; Catholicism; Catolic traditions; Christianity; Composer; Composing; Compsing; Ethnic; Ethnomusicological; Ethnomusicology; Exile; Hymn; Hymnal; Hymnal and hymn singing; Klaipeda's region; Music; Musical activities of Lithuanians in exile; Soter; St. Casimir; The Stations of the Cross; Traditions; World-view.

ENThe journal of religious science SOTER (published since 1924, publication renewed in 1999) is the only journal in Lithuania that has a permanent section ‘Christian culture and religious studies’ where interesting and relevant scientific articles are published on various Catholic musical topics. The article deals with the analysis of works on Catholic musical topics published between 1999 and the middle of 2009 in SOTER. Forty two articles were written on these topics in 28 editions published during this period. They can be distinguished into several groups: 1) ethnical (problems of the study of the Road to the Cross of the Lithuanian Calvary is also attributed to it); 2) activities of Lithuanian musicians in exile; 3) composition of professional religious music; 4) religious music in Klaipėda Region; 5) Lithuanian hymnals and the tradition of singing hymns; 6) links between the creation and outlook of European composers. Another topic which was little studied is Christian musical pedagogy; however, it is directly reflected only in one article of the publication. This article contains the discussion and assessment of various religious musical problems studied in these works: ethno-musical tradition of hymnals and singing hymns, music creation, links between composers’ outlook and creation, musical activities of Lithuanians in exile, Catholic music in Klaipėda Region, etc. It is also aimed at the discussion of the scientific value of SOTER articles on Catholic musical topics, identification of their place in the context of other articles of the publication.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24107
Updated:
2018-12-17 12:37:37
Metrics:
Views: 43    Downloads: 6
Export: