Kompetenciją plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologija (verslo studijų atvejis) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompetenciją plėtojančių studijų programų lygio nustatymo metodologija (verslo studijų atvejis): disertacija
Alternative Title:
Methodology for Establishing the Curriculum Level for Studies Developing Competence (Case of Business Studies)
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
156, [41] lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2001. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Methodology of competence-based study program level identification Kaunas : Technologija, 2001 30 p
Summary / Abstract:

LTŠis darbas yra skirtas ugdymo programų lygio nustatymo, arba atpažinimo, metodologijai pagrįsti bei jai patikrinti konkrečiose programose. Taikant pagrįstą metodologiją programos lygis vertinamas ne tik žinių ar studijų sričiai, o siekiamos kompetencijos lygio požiūriu. Kadangi profesinėje veikloje vis didesnis prioritetas skiriamas asmens kompetencijai, o ne kvalifikacijai, tai aktualu, kad sudaromų ir įgyvendinamų programų lygiui nustatyti pasitelkiamas kompetencijos fenomenas, akcentuojantis asmens vidinio potencialo plėtojimą profesinėje veikloje. Todėl pasirengimas ne konkrečiam darbui, o veiklai reikalauja sudarant ir vertinant programas numatyti veiklos struktūrą, kuria remiantis programoje gali būti siekiamas kompetencijos plėtojimo tikslas. Šiame darbe ne tik sprendžiama veiklos, kompetencijos ir programos lygių dermės mokslinė problema, bet ir suteikiama priemonė įvairių ugdymo ir žmogiškųjų išteklių vystymo programų sudarytojams, įgyvendintojams ir vertintojams, nes: 1. atskleistas veiklos lygių, kompetencijos lygių ir programų lygio santykis, pagal kurį galima analizuoti programas, įvertinti jose plėtojamos kompetencijos lygį; 2. pagrįstas ir sukurtas kompetencijos lygių ir apimčių modelis-matrica, kuris gali padėti vertinant įvairiose studijų krypčių programose plėtojamos kompetencijos lygį ir apimtis bei lyginant tos pačios krypties profesinio ir aukštojo mokslo programas; 3. pagrįsti kompetenciją plėtojančių programų sudarymo principai; pateikti skirtingų programų tipo modulio sudarymo pavyzdžiai, kurie gali būti pritaikyti kuriant įvairias studijų programas. [Iš leidinio]

ENThis work helps to establish or recognize a level of the curricula, to substantiate a methodology, and to test it in concrete programs. By applying a substantiated methodology, the level of a curriculum is evaluated not only in the area of knowledge and studies, but also in respect to the level of competence. Since more and more priority is being given to professional activities, and a person’s competence, as opposed to qualification, becomes more important, it is topical then for the creation and implementation of the curriculum that competence phenomenon is used to establish the level that emphasizes the development of person’s internal potential in professional activities. This is why preparing not for a concrete job but for activities requires providing for, when creating and evaluating curricula, a structure of activities, on the basis of which the curriculum could seek to ensure that goals to develop competence are met. This work seeks to solve not only the scientific problem of harmony of levels of activities, competence, and curriculum, but provides a tool for those who create, implement, and evaluate various curricula and human resources development programs: 1. Reveals the relations between the levels of activities, competence, and curriculum, in accordance to which we can analyze programs and evaluate the levels of competence they develop; 2. Substantiates and creates the level of competence and scope model-matrix, which can help to evaluate levels of competence development in various studies directions in the programs and the scope of comparing the same direction in vocational and higher education programs; 3. The principles of creating programs developing competence are substantiated.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10223
Updated:
2022-02-07 20:08:30
Metrics:
Views: 70
Export: