Finansinių ataskaitų auditas ir analizė : procedūros, metodikos ir vertinimas : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinių ataskaitų auditas ir analizė: procedūros, metodikos ir vertinimas : monografija
Alternative Title:
Auditing and analysis of financial statements: procedures, methodology and estimations
Publication Data:
Vilnius : TEV, 2009.
Pages:
389 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Finansai; Finansinės ataskaitos; Finansinė atskaitomybė; Auditas; Finansinių ataskaitų auditas; Tarptautiniai apskaitos standartai; Finance; Financial reports; Financial statements; Audits; Financial statement audit; International Accounting Standards.
Contents:
Įvadas — Finansinių ataskaitų rengimo, pateikimo Ir jų audito reglamentavimas — Finansinė atskaitomybė ir jos teikiama informacija — Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo tarptautinis reglamentavimas — Finansinių ataskaitų audito tarptautinis reglamentavimas — Finansinių ataskaitų rengimo, pateikimo ir audito nacionalinis reglamentavimas — Finansinių ataskaitų auditas — Finansinių ataskaitų audito sritys ir vieta audito sistemoje — Finansinių ataskaitų audito atlikėjas – nepriklausomas atestuotas auditorius — Įmonės vidaus kontrolės sistemos vertinimas, kaip vienas svarbiausių auditoriaus uždavinių — Audito planavimas. Audito paslaugų teikimo sutartis — Audito įrodymų rinkimas ir vertinimas — Audito atrankos naudojimas — Audito rizika, jos vertinimas ir informacijos reikšmingumas — Audito darbo dokumentai — Finansinių ataskaitų svarbiausių straipsnių auditas — Kitų operacijų ir įvykių auditas — Auditoriaus išvada apie audituotas finansines ataskaitas — Audito kokybės kontrolės sistema — Finansinių ataskaitų analizės metodika — Finansinių ataskaitų analizės atlikimas: absoliutinių ir santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas — Įmonės finansinės būklės analizė — Veiklos rezultatų analizė — Pinigų srautų analizė — Įmonių veiklos tęstinumo ir plėtros analizė — Išvados — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Auditas / Audit; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
EN
Audits; Financial reports; Financial statement audit; Financial statements; International Accounting Standards.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėmis sudėtingo ir konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu turėti kuo daugiau išsamios informacijos apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, kad galima būtų objektyviai įvertinti įmonės užimamą vietą rinkoje ir jos konkurencines galimybes ateityje. Monografijos tikslas – ištirti finansinių ataskaitų audito procedūras, auditorių veiksmus ir vertinimus bei sukurti finansinių ataskaitų svarbiausių straipsnių analizės metodikas. Monografijoje finansinės atskaitomybės problema sistemiškai nagrinėjama finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo, audito ir analizės aspektais, kas įgalina atskleisti finansinės atskaitomybės, kaip labai svarbaus informacijos šaltinio, reikšmę. Pirmą kartą atliktas finansinių ataskaitų rengimo, pateikimo ir audito tarptautinio reglamentavimo tyrimas. Išnagrinėtos Tarptautinių finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo pagrindų, Ketvirtosios Tarybos direktyvos (78/660/EEB), Septintosios Tarybos Direktyvos (83/349/EEB), Europos parlamento ir tarybos reglamento (1606/2002), Tarptautinių audito standartų, tarptautinių kokybės kontrolės standartų, tarptautinių užtikrinimo užduočių standartų ir kitų tarptautinių reglamentų svarbiausios nuostatos. Monografijoje finansinių ataskaitų audito metodika dėstoma remiantis tarptautiniais audito standartais, tarptautiniais užtikrinimo užduočių standartais, tarptautiniais peržvalgos standartais, tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, tarptautiniais praktiniais audito nurodymais, autoriaus asmenine patirtimi ir moksliniais tyrimais.

ENUnder current conditions of complex and competitive business, it is very important to have as much exhaustive information as possible about the company’s financial position, performance results and cash flows in order to objectively evaluate the company’s position in the market and its competitive potential in the future. The monograph aims to analyse the audit procedures of financial statements, auditors’ actions and assessment, as well as to develop the methodologies for the analysis of the key items of financial statements. The monograph systematically examines the problem of financial reporting from the aspects of the preparation and presentation of financial statements, audit and analysis, which enables revealing the significance of financial reporting as a very important source of information. This is the first research of international regulation of the preparation, presentation and auditing of financial statements. The study analyses the key provisions of the International Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, the Fourth Council Directive 78/660/EEC, the Seventh Council Directive 83/349/EEC, Regulation (EC) No. 1606/2002 of the European Parliament and of the Council, International Standards on Auditing, International Standards on Quality Control, International Standards on Assurance Engagements and other international regulations. The methodology of auditing of financial statements is set out in the monograph, based on the International Standards on Auditing, International Standards on Assurance Engagements, International Standards on Review Engagements, International Standards on Related Services, International Auditing Practice Statements, the author’s personal experience and scientific research.

ISBN:
9789955879497
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20857
Updated:
2020-11-26 22:21:03
Metrics:
Views: 221    Downloads: 8
Export: