Vieningos viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės rodiklių sistemos modelio formavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vieningos viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės rodiklių sistemos modelio formavimas
Alternative Title:
Developing a unified model for indicators for the financial analysis of public sector entities
In the Journal:
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Auditas / Audit; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Finansiniai rodikliai; Viešasis sektorius; Viešojo sektoriaus subjektas.
EN
Financial analysis; Financial indicators; Public sector entity; Public sector.
Summary / Abstract:

LTFinansinė analizė - tai ūkio subjekto finansinių rezultatų ir būklės tyrimas, skirtas įvertinti pasiekimus ir perspektyvas bei aprūpinti finansų valdytojus kokybiškai nauja informacija, kuri ateityje padės priimti teisingus sprendimus. Finansų analizė susijusi su tam tikros ūkinės veiklos prognozavimu, planavimu, apskaita ir kontrole. Vis tik finansinė analizė dažniausiai yra siejama su privataus sektoriaus subjektais. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės klausimai moksliniuose darbuose nagrinėjami fragmentiškai. Vis dar pasigendama ne tik mokslinių, bet ir praktinių darbų, kuriuose būtų analizuojami finansinės analizės viešajame sektoriuje klausimai. Straipsnyje pristatomas modifikuotas finansinės analizės sistemos modelis, aptariami taikytini analizės rodikliai ir jų deriniai. Pristatyta sistema, greta tradicinių rodiklių, taip pat apima viešojo intereso bei plėtros rodiklius. Sistema gali būti naudojama analizuojant viešojo sektorių subjektų būklę. Jos rezultatai galėtų būti naudingi skirtingiems informacijos vartotojams priimant tinkamus sprendimus. Tyrimo objektas: viešojo sektoriaus subjektų finansinė analizė. Tyrimo tikslas – sukurti vieningą ir modifikuotą viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės atlikimo sistemos modelį. Darbo uždaviniai: išanalizavus ir apibendrinus viešojo sektoriaus subjektų finansinės padėties analizės teorinius ir praktinius aspektus, aprašyti loginę finansinės analizės seką; nustatyti ir sugrupuoti rodiklius viešojo sektoriaus finansinei būklei analizuoti. Tyrimo metodai: mokslo darbų analizė, informacijos grupavimo metodai, lyginimas, detalizavimas, apibendrinimas. [Iš leidinio]

ENFinancial analysis is an analysis of an entity’s financial performance and position to assess its achievements and prospects, as well as, to provide the financial managers with quality up-to-date information that will help them make the right decisions in the future. The financial analysis concerns the forecasting, accounting, planning and control of certain economic activities. However, financial analysis is mainly linked to private sector entities. The issues of financial analysis of public sector entities in scientific work are addressed in a fragmented way. There is still a lack of not only scientific but also practical work to analyse the issues of financial analysis in the public sector. The article presents a modified model for the financial analysis system, the analysis indicators to be applied and their combinations. In addition to traditional indicators, the presented system includes indicators of public interest and development. The system may be used for analysing the state of public sector entities. Its results may be useful for different users of information in making appropriate decisions. Research object: the financial analysis of public sector entities. The purpose of the research is to establish a unified and modified model of the system for conducting the financial analysis of the public sector entities. Tasks: to describe the logical sequence of financial analysis after analysing and summarising the theoretical and practical aspects of the analysis of the financial position of public sector entities; to identify and group indicators for analysing the financial position of the public sector. Research methods: analysis of scientific works, methods of information grouping, comparing, detailing, generalizing. [From the publication]

DOI:
10.15388/batp.2021.39
ISSN:
1822-8682
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98588
Updated:
2022-11-04 19:08:19
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: