Įmonių bankroto grėsmės vertinimo rodiklių naudojimas auditui : praktinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių bankroto grėsmės vertinimo rodiklių naudojimas auditui: praktinis aspektas
Alternative Title:
Using of indicators of the corporate bankruptcy threat assessment in auditing: practical aspect
Keywords:
LT
Auditas; Audito rizika; Bankrotas; Veiklos tęstinumas.
EN
Audit; Audit risk; Bankruptcy; Buisiness continuity; Business continuity.
Summary / Abstract:

LTBankroto diagnostikos metodų taikymą apsunkina rodiklių skaičiavimo formulėse taikomų sąvokų įvairovė naudojant užsienio šalių autorių pateiktas sąvokas ir neatsižvelgiama į Lietuvoje galiojančiose finansinės atskaitomybės formose, Verslo apskaitos standartuose (VAS, 2004) ir Buhalterinės apskaitos (2001 m.) bei įmonių finansinės atskaitomybės (2001 m.) įstatymuose vartojamus terminus. Tirti modeliai gali būti grupuojami į kiekybinius ir kokybinius. Manytume, kad kokybiniai modeliai pagrįsti klausimynų naudojimu nėra ištirti dėl didelio ekspertų kiekio poreikio, dirbtinio intelekto modeliai yra dar nauji palyginus su tradiciniais statistiniais modeliais, be to mažai ištirti, ir jiems naudoti reikia papildomų kompiuterinių programinių išteklių, jų pagrįstumas audito technologijoje yra menkai ištirtas, todėl patikimumas abejotinas. Remiantis santykinių rodiklių panaudojimo bankroto grėsmės diagnozavimo modeliuose dažniu (teorinio pagrindimo dalis), straipsnyje apskaičiuojami auditui reikšmingiausi santykiniai finansiniai rodikliai. Rodikliai atrinkti remiantis moksline literatūra, išnagrinėjus santykinių rodiklių grupes, jų apibūdinamus aspektus, grindžiant stochastinio ryšio tarp bankroto grėsmės ir santykinių finansinių rodiklių stiprumu (praktinio pagrindimo dalis).Atrinkti santykiniai rodikliai ne tik pagreitina susipažinimo su audito klientu procesą, bet ir leidžia priskirti audito klientą atitinkamo rizikingumo grupei, vertinant veiklos tęstinumą. Praktinis tyrimas parodė, kad audito ataskaitų vartotojai apsispręsdami investuoti nepasitenkina retrospektyviai apskaičiuojamais rodikliais, vertybinių popierių rinkos dalyviai remiasi esminių įvykių ir prognozių bei rizikų valdymo informacija. Apibendrinant galima teigti, kad bankroto rizikos prognozė neturėtų remtis vien tik retrospektyvinių rodiklių skaičiavimu, bet auditorius privalo vadovautis profesiniu skepticizmu ir profesiniu sprendimu, apsispręsdamas ar kiti požymiai neparodo bankroto grėsmės. [Iš leidinio]

ENBankruptcy diagnostic methods complicates the calculation of indicators of a variety of formulas using the definitions of foreign authors and does not take the concepts to the Lithuanian existing financial reporting forms, the Business Accounting Standards (BAS, 2004) and Accounting (2001). And Corporate Financial Reporting (2001. ) The terminology used in legislation. Exploring models can be grouped into quantitative and qualitative. We think that qualitative models are based on the use of questionnaires have not been tested due to the high volume demand for experts, artificial intelligence models arc still new compared to traditional statistical models, in addition, there is little explored, and their use requires additional computer software resources, the validity of audit technology is poorly studied, so the reliability is questionable. Based on the relative rates of uptake and the threat of bankruptcy detection models, frequency (of the theoretical justification), the article calculated the relative financial audit of the most significant indicators. The indicators selected on the basis of scientific literature, examination of the relative indicators, their dimensions, which are described, based on stochastic link between the threat of bankruptcy and financial indicators of relative strength (the practical part of the justification). Select the relative performance, not only accelerates customer access to the audit process, but also allows the user to assign the audit-risk group in terms of continuity. Practical research has shown that users do not stop with the audit reports retrospectively indicators, securities market participants based on material events and forecasting and risk management information you decide to invest.In summary, the risk of bankruptcy prediction should not be based solely on retrospective estimates of indicators, but the auditor must rely on professional skepticism and professional judgment in deciding whether other characteristics do not reflect the threat of bankruptcy. Treatment with the audit client can be assigned according to three criteria assessed the prospects of a good level of business continuity, as collected by the risk score is the 30th The examination of whether or not an audit client that is compatible with this level of features listed in their assessment can be accepted. Behavioral pattern characterized by the customer is changing from the passive to active, suggesting the dominant medium risk coinciding with the economic indicators of value. It is likely that the behavior will change from providing priority risk prone to take risks, to the maximum results with minimum expense. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44285
Updated:
2019-12-20 18:26:53
Metrics:
Views: 84
Export: