Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, [2002].
Pages:
207 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Daugiatautis Vilniaus menas; Daugiatautiškumas; Ferdinandas Ruščicas; Klasikinis modernizmas; Lietuvių dailės istorija; Meninis Vilniaus gyvenimas; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Nacionalinė dailė; Simbolizmas; Vilniaus dailė; Vilniaus lenkų dailė; Vilnius; XX a. dailės kryptys; XX a. pr. dailė; 20 amžius; Art of Vilnius; Art of early 20 c.; Classical modernism; Early 20th century; Ferdynand Ruszczyc; Lithuanian art history; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Movements in art 20 c.; Multi-ethnic; Multinational art of Vilnius; National art; Polish art of Vilnius; Symbolism; The artistic life of Vilnius; Vilnius.
Contents:
Pratarmė — Tautinio dailės gyvenimo kaleidoskopas — Lenkiškasis segmentas: Parodų karuselė; Dailė - praeities sergėtoja — Lietuviškos dailės susidvejinimas — Lietuviškasis segmentas: Dailės draugijos darbuotė; "Jaunosios Lietuvos" dailės kolizijos — Žydiškasis segmentas — Rusiškasis segmentas — Tautinio sutarimo paieškos — Naujojo meno sklaida — Józefas Montwiłła ir modemo apraiškos — Ferdynando Ruszczyco meninė veikla: tarp estetizmo ir patriotizmo — Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir lietuviškoji simbolizmo byla — Avangardo pasirodymas — Ar būta Vilniuje la belle époque? — Pabaigai — Summary — Iliustracijų sąrašas — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Dailė / Art; Daugiatautiškumas; Ferdinandas Ruščicas; Klasikinis modernizmas; Lietuvių dailės istorija; Menas / Art; Meninis Vilniaus gyvenimas; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Simboliai. Simbolika. Simbolizmas / Symbols. Symbolism; XX a. dailės kryptys.
EN
Art of early 20 c.; Art of Vilnius; artistic life of Vilnius; Classical modernism; Early 20th century; Ferdynand Ruszczyc; Lithuanian art history; Movements in art 20 c.; Multi-ethnic; Multinational art of Vilnius; National art; Polish art of Vilnius.
Reviews:
Other Editions:
Art in Vilnius, 1900-1915 / Laima Laučkaitė ; [English translation by Diana Barnard, Alfonsas Laučka] Vilnius : Baltos Lankos Publishers, [2008] 199 p
Summary / Abstract:

LTKnygoje bandoma atkurti XX a. pradžios Vilniaus dailės gyvenimo visumą, parodyti, kaip gyveno ir kūrė skirtingos etninės Vilniaus meninės bendruomenės, kas jas jungė ir skyrė, kaip atrodė tuometinis daugiatautis Vilniaus dailės gyvenimas, kaip įsitvirtino naujos meno kryptys. Autorė tyrinėja to laikotarpio menines formas ir stilistiką, remdamasi meno sociologija, aptaria dailės funkcionavimą to meto visuomenėje, aprašo dailės rodymo, kaupimo, mokymo institucijas ir jų veiklą. Knygoje teigiama, kad XIX a. atsiradusi ir XX a. suklestėjusi nacionalizmo ideologija radikaliai atribojo tautas ir jų kultūras, tačiau universalios, kosmopolitinės meninės orientacijos, estetinės pažiūros netikėtai suartino jų kūrybą. Pirmojoje knygos dalyje aptariami lenkiški, žydiški, rusiški, lietuviški Vilniaus dailės segmentai. Antroji knygos dalis skirta XX a. pradžios dailės meninei sklaidai, joje nušviečiamos ryškiausios kryptys, stilistiniai ieškojimai, kurie buvo bendri įvairių tautybių menininkams. Autorė analizuoja būdingus to meto Europos dailės reiškinius, J.Montwillos, F.Ruszczyso, M.K.Čiurlionio meninę veiklą, avangardo iškilimą. Taip pat analizuojami ir marginaliniai to meto dailės kūriniai, kurių pagrindinis uždavinys buvo ne estetinis, o šviečiamasis, komercinis ar pramoginis. Autorė teigia, kad dailės "paraštės“ dažnai atskleidžia visuomenės dvasines tendencijas, kultūrinius poreikius ir mentalitetą ryškiau nei vaizduojamosios dailės kūriniai. Knygoje prieinama prie išvados, kad XX a. pradžia gali būti laimoma Vilniaus meninio gyvenimo augimo bei plėtros laikotarpiu.

ENThe book is an attempt to recreate the art life in Vilnius at the start of the 20th century, show how different Vilnius ethnical art communities lived and created, what united and separated them, what multinational Vilnius art life looked like at that time, how new art trends became established. The author studies artistic forms and stylistics of that time based on art sociology, discusses the functioning of art in the society of the time, describes art exhibition, accumulation, education institutions and their activities. It is stated in the book that the nationalist ideology, which emerged in the 19th century and boomed in the 20th century, radically delimited nations and their cultures, however, universal, cosmopolitan artistic orientations, aesthetical views unexpectedly bridged their creative experiences. The first part of the book deals with the Polish, Jewish, Russian and Lithuanian segments in Vilnius art. The second part is dedicated to the promotion of art of the early 20th century, highlights the major trends, stylistic searches which were common for artists of various nationalities. The author analyses the art phenomena typical of Europe at that time, artistic activities of Jozefa Montwill, Ferdynand Ruszczyc, Mykalojus Konstantinas Čiurlionis, the rise of avant-garde. Marginal pieces of art of the time, which mainly served the educational, commercial or recreational function rather than aesthetical, are also analysed. According to the author, the “margins” of art often reveal the spiritual trends, cultural needs and mentality of the society, more clearly than pieces of figurative art. A conclusion is drawn in the book that the early 20th century may be considered the period marked by the growth and development of artistic life in Vilnius.

ISBN:
9955429712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19646
Updated:
2020-11-06 20:10:51
Metrics:
Views: 182    Downloads: 44
Export: