Litvakų dailė l'école de Paris aplinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Litvakų dailė l'école de Paris aplinkoje
Publication Data:
Vilnius : [Meno rinkos agentūra], 2008.
Pages:
311 p
Series:
Vilniaus aukciono biblioteka
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Litvakų kultūros savitumas — Istorijos iššūkiai ir litvakų kultūrinio tapatumo bruožai — Litvakų kultūra diskriminacijos sąlygomis — Vilnius - litvakų kultūros, religijos ir meno metropolija — Vilniaus piešimo mokykla — J. Peno tapybos ir piešimo mokykla Vitebske — Litvakų ekspansija į Paryžių — L’ecole de Paris susikūrimo prielaidos — L’ecole de Paris versus L’ecole juive — Monmartro poetika: P. Picasso ir bohema — Montparnasas ir La Ruche emigrantų iššūkis — L. Zborowskio mecenatystė — Machamadim - žydų tautinės dailės simbolis — Litvakai ir žydų tautinio meno paieškos — Ar esama ypatingo žydų meno? — Ch. Soutine’as - "prakeiktųjų menininkų" plejados tipas — Chaimo Soutine’o fenomenas — Dailininko kūryba l’ecole de Paris sąjūdžio kontekste — Jaunystė ir studijos Vilniaus piešimo mokykloje — Nuodėmingos aistros galia — Luvro meistrų pamokos — Santykiai su amžininkų kūryba — Plenerai kelyje į pripažinimą — Kontraversiškos asmenybės bruožai ir kūrybinis išsipasakojimas — Kūrybos vertės iškėlimas ir meninės kūrybos proceso ypatumai — Stilistiniai tapybos bruožai — Dvasios prieglobstis gamtoje ir peizažinė tapyba — Užslėptosios esmės atskleidimas portrete — Biblinio aukojimo ritualas natiurmorte — Paskutinieji gyvenimo ir kūrybos metai — M. Chagallo litvakiškas chasidizmas — Ankstyvasis gyvenimo tarpsnis — La Ruche ir sąlytis su prancūzų moderniąja daile — Pašauktas chasidiškos mistikos — Posūkis i biblinę ir senovės žydų kultūros tradiciją — Ch. Soutine’o aplinkos dailininkai M. Kikoine’as ir P. Krémègne’as — M. Kikoine’o tapybinė poetika — Savito stiliaus beieškant —P. Krémègne’o tapybinių vizijų pasaulis — Ekspresyvaus stiliaus ir plastinės kalbos ypatumai — Litvakų skulptoriai — Litvakai ir permainų vėjai l’ecole de Paris skulptūroje — L. Indenbaumo estetizmas: nuo klasikos i modernizmą — J. Lipchitzo įnašas į modernistinės skulptūros raidą — Kubistinis postūmis kūrybai — Posūkis į biblines ir mitines temas — O. Zadkine’as: harmoningos formos ilgesys — Stilistinės evoliucijos vingiai — Raiška kitose vaizduojamosios dailės srityse — L. Segallo egzotiškų kraštų nostalgija — Vienišas klajūnas — Nuo Vilniaus iki San Paulo — Stilistinės metamorfozės — L’ecole de Paris aplinkoje — Paryžietiško periodo savitumas — Būties tragizmas M. Bando tapyboje — "Laikinosios sostinės" litvakų dailės gyvenimas — M. Bando tapybinių vaizdinių ištakos — Savito stiliaus link — Tradicijos galia — Šeimos pasaulio metafizika — Atsivėrimas hebrajų kultūros tradicijai — L'ecole de Paris epopėjos atspindžiai N. Arbit Blato kūryboje — Tarp Lietuvos ir Paryžiaus — Esminiai N. Arbit Blato kūrybos bruožai — Montparnaso meistrų galerija — Katastrofos aukoms atminti — Išvados — Literatūra ir šaltiniai — Iliustracijų sąrašas — Svarbiausių asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Žakas Lipšicas (Jacques Lipchitz); Chaimas Sutinas (Chaïm Soutine); Lazaris Segalas (Lasar Segall); Maksas Bandas (Max Band); Markas Šagalas (Marc Chagall, Chagalas); Michel Kikoine; Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Modernizmas / Modernism; Tapyba / Painting; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Other Editions:
Litwak art in the context of the l'école de Paris. 312 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTLitvakai dailininkai į pagrindinio Vakarų modernistinio meno centrą įsiveržė antrosios l'ecole de Paris bangos pavidalu. Jie sudarė L'ecole de Paris mokyklos branduolį ir į prancūzų dailę įnešė daug naujų bruožų – ryškius žydų misticizmo elementus ir anksčiau neregėtus būties tragizmo bei vidinio dramatizmo kūrinius. Kita vertus, būtent jie formavo profesionalios tautinės XX a. žydų tapybos ir skulptūros pagrindus. Šioje knygoje aptariamos tik kelios svarbesnės su litvakų, kilusių iš LDK kultūrinės erdvės, kūryba ir tautinės dailės mokyklos tapsmu susijusios problemos. Analizuojama litvakų kūrybinė ekspansija į Vakarus ir žydų profesionalios pasaulietinės dailės formavimasis, ypatingas dėmesys skiriamas litvakų dailininkų santykių su LDK kultūrinėje erdvėje gyvenusių litvakų kultūros tradicija, įvairių jų tapybinio stiliaus savitumą apsprendusių išorinių ir vidinių veiksnių bei plastinės kalbos ypatumų tyrinėjimams. Esminis dėmesys sutelkiamas į Ch. Soutine'o, M. Chagallo, M. Kikolne'o, P. Kremegne'o, M. Bando, N. Arbit Blato, J. Lipchitzo, O. Zadkine'o, L. Indenbaumo, L. Segallo įnašą į Paryžiaus mokyklą. Tiriamos šių dailininkų kūrybos ištakos, estetinės nuostatos, gyvenamosios aplinkos, muziejinių studijų poveikis jų tapybos stiliui bei plastinei kalbai. Įvairiais aspektais analizuojamas šių dailininkų kūrybinis potencialas, judaistinio misticizmo įtaka, vaizdinės sistemos formavimasis, pagrindinės tapybinės raiškos sritys: peizažas, portretas, natiurmortas.Reikšminiai žodžiai: Ch. Soutine'as; Chaimas Sutinas; J. Lipchitzas; L'ecole de Paris aplinka; L. Indenbaum'as; L. Segallas; La Ruche aplinka; Lazaris Segalas, Žakas Lipšicas; Litvakų dailė; M. Bandas; M. Chagallas; M. Kikone'as; Markas Šagalas; Modernizmas; N. Arbit Blatas; O. Zadkine'as; P. Kikoiine'as; P. Kremegneni; Paryžiaus mokykla; Skulptūra; Tapyba; Žydų avangardinė dailė; Žydų dailė; Ch. Soutine'as; Chaim Soutin; J. Lipchitzas; Jacques Lipchitz; Jewish Advance-Gard Art; Jewish art; L'ecole de Paris aplinka; L. Indenbaum; L. Segallas; La Ruche aplinka; Lasar Segall; Litvak art; M. Bandas; M. Chagallas; M. Kikone'as; Marc Chagall; Modernism; N. Arbit Blatas; O. Zadkine'as; P. Kikoiine'as; P. Kremegneni; Painting; School of Paris; Sculpture.

ENLitvak artists invaded the main centre of Western modern art during the second wave of L’Ecole de Paris. They formed the nucleus of this school and brought many new features to French art: the pronounced elements of Jewish mysticism and the dramatic and tragic motifs that had not been characteristics of earlier French art. On the other hand, namely Litvaks formed the foundations of professional national 20th c. Jewish painting and sculpture. The book discusses only several important problems related to the creation of Litvaks, i.e. Jews from the cultural space of the Grand Duchy of Lithuania, and the transformation of the national art school. It analyses the creative expansion of Litvaks to the West and the formation of the professional secular Jewish art, focuses on the research of the relations of Litvak artists with the tradition of culture of Litvaks from the cultural space of GDL, various external and internal factors which determined their distinct painting style and the characteristics of their plastic language. The main focus of this book is on the contributions made by Soutine, Chagall, Kikoïne, Kremegne, Band, Arbit Blatas, Lipchitz, Zadkine, Indenbaum, Segall to the Paris School. The book examines the influence that the creative sources, aesthetic attitudes, living environment, and museum studies of these artists had on their style of painting and plastic language. The creative potential of these artists, the influence of Jewish mysticism, the formation of the image system, and the main areas of painting expression: landscape, portrait and still-life are analysed from various aspects.

ISBN:
9786098014006; 9786098014013
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20706
Updated:
2024-04-09 13:59:56
Metrics:
Views: 126    Downloads: 18
Export: