The Expression of teacher competencies in action research field : the case-based study of KTU teacher education program "Pedagogy"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Expression of teacher competencies in action research field: the case-based study of KTU teacher education program "Pedagogy"
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija, šiuolaikinė aplinka iš mokytojo reikalauja būti ne tik geru savo dalyko žinovu, informacijos perteikėju, bet ir ugdymo lyderiu, socialiniu pedagogu, novatoriumi. Tokiame kontekste veiklos tobulinimo tyrimas inspiruoja mokytojo holistinės kompetencijos formavimąsi. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti kompetencijų įvairovę, reikalingą moderniais metodais dirbančiam mokytojui. Tyrimo imtį sudaro KTU Specialiųjų profesinių studijų programos „Pedagogika“ 40 studentų baigiamieji darbai ir iš jų atrinkta 1121 citata. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir dokumentų bei baigiamųjų darbų content analizė. Tyrimo metu patvirtinta hipotezė, kad veiklos tyrimas sukuria teigiamą aplinką bendrakultūrinių ir profesinių kompetencijų plėtotei. Būsimųjų pedagogų baigiamuosiuose darbuose išryškėja pedagoginė profesinė kompetencija, kurios kontekste akcentuojamas informacijos valdymas ir gebėjimas atlikti edukacinius tyrimus. Mokymo praktika ir veiklos tyrimas padeda mokytojui ugdyti bendrąsias – savęs vertinimo, kaitos suvokimo, žinių valdymo, komunikacines – kompetencijas. Bendrakultūrinė kompetencija demonstruoja mokytojų atvirumą Europos ir pasaulio edukaciniam paveldui. Jų motyvacija – įgyvendinti šiuolaikines idėjas ir kryptis, valdyti ateities strategijas ir tendencijas. Nors mokytojai linkę būti atviri kaitai ir novacijoms, jie neakcentuoja savo veiklos socialinio edukacinio indėlio/poveikio. Mokytojai labiau pabrėžia didaktinį ir metodinį baigiamųjų darbų poveikį. Prasminiai žodžiai: veiklos tobulinimo tyrimas, mokytojo kompetencija, mokytojo vaidmenys, mokytojo veikla. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojo kompetencijos; Atvejo tyrimas; Mokytojų rengimo programa; Teachers' competencies; Case study; Teachers' training programm.

ENGlobalisation and the modern environment require that a teacher should not only be an expert in his subject, a provider of information but also a leader in education, a social pedagogue, an innovator. The aim of the present investigation is to analyse the diversity of competences necessary to a teacher who uses modern methods in his work. Final works of 40 students of the Special Vocational Studies Programme Pedagogika of Kaunas University of Technology and 1121 quotations selected from them were investigated. The methods of investigation were as follows: the analysis of literature and documents and the contents of the final works. The investigation confirmed the hypothesis that the study of the activity creates a favourable environment for the development of co-cultural and professional competences. The final works of the future pedagogues bring out pedagogical professional competence within the context of which information management and the ability to carry out educational investigations are accentuated. Teaching practice and the investigation in to the activity help a teacher develop the following general competences– self- assessment, perception of a change, knowledge management and communication. Co-cultural competence demonstrates teachers’ openness to the educological heritage of Europe and the world. Their motivation is to implement modern ideas and trends, manage the future strategies and tendencies. Though teachers are apt to be open to a change and innovations they do not accentuate the social educational contribution/effect of their activity. They lay more emphasis on the didactic and methodical effect of their final works.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9659
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 38
Export: