Edukacinės paradigmos virsmo įgalinimas Utenos kolegijoje: verslo vadybos programos atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukacinės paradigmos virsmo įgalinimas Utenos kolegijoje: verslo vadybos programos atvejis
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami kai kurie naujosios edukacinės paradigmos įgalinimo Utenos kolegijoje klausimai. Akcentuojama, jog XXI a. aukštoji mokykla nebegali būti tik mokymą ir tyrimus akumuliuojanti aukštoji mokykla. Remiantis naująja edukacine paradigma, akcentuojančia, jog šiuolaikiniame supratime mokymasis tiesiogiai nebesietinas su mokymu ar ugdymu, o mokymąsi nagrinėjant akcentuojamas besimokančiojo aprūpinimas efektyviomis mokymosi priemonėmis, įrankiais, atitinkančiais jo mokymosi stilių ir poreikius bei pripažįstant mokymosi per visą gyvenimą būtinybę, aukštoji mokykla turi iš esmės persitvarkyti.Utenos kolegijoje 2002/2003 mokslo metais pradėtas vykdyti eksperimentas, orientuotas į naujosios edukacinės paradigmos virsmo įgalinimą tobulinant verslo vadybos studijų programą ir taip paskatinti kolegijos vystymąsi į modernią aukštąją mokyklą, šiuolaikinę besimokančią organizaciją. Preliminarūs šio tyrimo rezultatai ir sudaro šio straipsnio diskusijos pagrindą. Straipsnis parengtas taikant mokslinės literatūros analizės, stebėjimo tiesiogiai dalyvaujant bei eksperimento metodus. Jame numatomos trys dalys. Pirmojoje dalyje kalbama studento profesines kompetencijas plėtojančios verslo vadybos studijų programos parengimo klausimu. Antrojoje – diskutuojama dėstytojų, dirbančių minėtoje studijų programoje, kompetencijos tobulinimo aspektu. Trečiojoje dalyje nagrinėjama, kaip įgalinti studentus giliam mokymuisi kolegijoje ir padėti įgyti bei išplėtoti darbo rinkoje paklausias kompetencijas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article analyses some issues of enabling new educational paradigm in Utena College. It stresses, that in the 21st century a higher education institution can not be a school accumulating teaching and researching activities only. Based on new educational paradigm, which states that contemporary understanding of learning is not directly linked to teaching or educating, analyses learning from a perspective of providing students with effective measure and tools corresponding to their needs and learning style, and recognises life-time learning, higher education institutions need changing. In 2002/2003 school year, Utena College started an experiment focused on the enabling new educational paradigm in order to improve Business Management Study Programme and so help the college to become modern contemporary learning organisation. Preliminary results of this research make constitute a basis of discussion within this article. The article has been prepared applying scientific literature analysis, monitoring through direct participation, and experimental research methods. It consists of three parts. The first part discusses the issue of preparing Business Management Study Programme which develops important professional qualifications of students. The second part talks about competencies of lecturers engaged in study programme mentioned. The third part thinks over how to inspire students for deep studies in college in order to gain qualifications demanded in labour market.

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11053
Updated:
2013-04-28 17:13:38
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: