Mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų reikšmingumas socialinėms - mokymo kompetencijoms : teoriniai prakseologiniai modeliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų reikšmingumas socialinėms - mokymo kompetencijoms: teoriniai prakseologiniai modeliai
Alternative Title:
Siquificance of information and communication technologies for teacher's social- educational competences: theoretical praxiological models
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2007, Nr. 7, p. 92-105
Keywords:
LT
Informacinės ir komunikacinės kompetencijos (IKK); Informacinės ir komunikacinės kompetencijos (IKT); Mokytojų IKK; Mokytojų IKT kompetencijos; Mokytojų IKT kompetencijų sritys; Mokytojų informacinės ir komunikacinės kompetencijos; Mokytojų kompetencijų sritys; Mokytokų IKK sritys.
EN
Areas of IC cmopetences of teachers; Areas of ICT competences of teachers; Areas of competences of teachers; IC competences of teachers; ICT competences of teachers; Information and communication competences (IC); Information and communication competences (ICT); Information and communication competences of teachers.
Summary / Abstract:

LTInformacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) keičia ne tik darbinę veiklą, bendravimo formas, bet ir transformuoja supratimą apie mokymo(– si) procesą, jo organizavimo pobūdį. Nors IKT integravimo į mokymo(–si) procesą bei mokytojų IKT kompetencijų plėtros reikalingumas aiškus, tačiau kyla nemažai diskusijų, ypač mokyklose, dėl IKT integravimo reikalingumo bei mokytojų IKT kompetencijų svarbos. Straipsnyje apžvelgti mokslininkų darbai ir suformuluotos teorinės išvados: 1. Kad besimokantieji atitiktų darbo rinkos reikalavimus ir nepatirtų skaitmeninės atskirties (sklasto), jiems reikia suteikti reikiamas, šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus atitinkančias IKT kompetencijas. 2. Be dalykinių bei didaktinių kompetencijų, mokytojams vis aktualesnės tampa IKT taikymo bei integravimo į mokymo(–si) procesą kompetencijos, garantuojančios palankią mokymosi aplinką. 3. Sėkmingai IKT integracijai į mokymo turinį reikia atitinkamai subalansuotos sistemos, t. y. naujus politinius sprendimus ir investicijas turi lydėti tinkamai parengti mokytojai, suformuluotos efektyvios strategijos sėkmingai IKT integracijai, kad IKT būtų mokymo(–si) sudedamoji dalis.

ENThe information and communication technologies (ICT) contribute to the change of working process and forms of communication, it also transform the perception of the learning process and its organisation. The need for the ICT integration into the learning process and the development of the ICT teaching competences is obvious, however, the importance of the issue is still discussed, especially in schools. The article reviews the works of scientists and their theoretic conclusions: 1. In order the students would comply with the labour market requirements and avoid exclusion, they have to be provided with the ICT competences that comply with the required contemporary requirements for the labour market. 2. Besides the competences of a subject and didactics, the teachers are concerned about the ICT application and integration competences that improve the teaching process and ensure the favourable environment for learning. 3. The successful integration of the ICT into the educational content requires a balanced system, i.e. new political decisions and investments shall be supervised by the prepared teachers, the effective strategies for the successful ICT integration shall be formulated so that the ICT would become a part of teaching (learning) process.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32310
Updated:
2018-12-17 12:07:44
Metrics:
Views: 95    Downloads: 6
Export: