Klasės auklėtojo veikla organizuojant mokinių profesinį informavimą ir orientavimą mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klasės auklėtojo veikla organizuojant mokinių profesinį informavimą ir orientavimą mokykloje
Alternative Title:
Activity of class teaches to contribute vocational orientation service in the secondary school
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2007, Nr. 3 (14), p. 51-59
Keywords:
LT
Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma bendrojo lavinimo mokyklos klasės auklėtojo galimybės organizuoti mokinių profesinį informavimą, juos konsultuoti ir orientuoti. Aptariama dabartinė juridinė bazė, reglamentuojanti profesinį orientavimą, šių paslaugų teikimo sąlygos, aktualūs šios srities tyrimai. Siekiant nustatyti, kokios mokinių galimybės mokyklose pasinaudoti profesinio orientavimo paslaugomis, atliktas tyrimas (ŠMM užsakymu). Apklausti 186 klasės auklėtojai. Remiantis tyrimo duomenimis, atskleidžiamas ir nagrinėjamas klasės auklėtojų požiūris į profesinio orientavimo paslaugas, teikiamas bendrojo lavinimo mokyklose mokiniams ir jų tėvams, analizuojama šių paslaugų raiška ir teikimo problemos. Nustatyta, kad mokyklose vykdomas profesinis orientavimas yra nepakankamas, o veikiančiai juridinei bazei, kuri išsamiai reglamentuotų profesinio orientavimo politiką, sistemos struktūrą, koordinavimo ir veiklos principus, laiduotų teikiamų paslaugų kokybę bei efektyvumą, trūksta vientisumo. Iš atliktų tyrimų matyti, kad pusė visų tyrime dalyvavusių klasės auklėtojų nežino, ar mokiniams renkantis profesiją mokykloje pakanka informacijos. Dažniausiai mokykloje už profesinį orientavimą yra atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, psichologas. Du penktadaliai pedagogų savo pasirengimą konsultuoti profesinio orientavimo klausimais vertina nepakankamai, nėra dalyvavę specialiuose kursuose ir retai organizuoja įvairius profesinio orientavimo renginius. Jaunesni klasių auklėtojai dažniau nei vyresni imasi organizuoti tėvų susirinkimus informavimo klausimais ir puikiai vertina ekskursijas į miesto, šalies įmones, įstaigas.Reikšminiai žodžiai: Profesinis orientavimas; Profesinio orientavimo paslaugos; Klasės auklėtojas.

ENThe article presents the possibilities of form masters from a comprehensive school to organize career information for pupils, to consult and orient them. It discusses the current legal basis regulating the vocational guidance, conditions for provision of such services and relevant studies in this area. In order to identify the possibilities for pupils to use the services for vocational guidance, the survey has been carried out (by order of Ministry of Education). 186 form masters were surveyed. On the grounds of survey data, opinion of form masters about the vocational guidance services rendered to pupils and their parents at comprehensive schools were disclosed and examined, as well as expression of these services and problem of rendering were analysed. It was found that school-based vocational guidance is inadequate, and the existing legal base, which would properly regulate policies of vocational guidance, system structure, principles of coordination and operation and would ensure the quality and efficiency of services, lacks integrity. The studies accomplished show that half of all the form masters, who took part in the survey, do not know whether the information given to pupils while choosing the profession at school is sufficient. In most cases, the head teacher assistant for education, social educator and psychologist are responsible for vocational guidance at school. Two-fifths of the teachers judge their readiness to consult on matters of vocational guidance insufficiently, have never taken part in special courses and seldom organize various events on vocational guidance. Younger form masters are more likely to organize meetings for parents on information issues than older ones and think the trips to enterprises and institutions of city or country to be a perfect idea.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18194
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 17    Downloads: 5
Export: