Teachers' emotional and motivational reactions within working environment moment change : case of lithuanian education reform

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teachers' emotional and motivational reactions within working environment moment change: case of lithuanian education reform
Alternative Title:
Pedagogų emocinės ir motyvacinės reakcijos darbo aplinkos momentinių pokyčių kontekste: Lietuvos švietimo reformos atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 2 (56), p. 26-37
Keywords:
LT
Mokytojas; Momentiniai pokyčiai; Motyvacija; Motyvavimo siekėjas; Palaikymo siekėjas; Pokyčiai.
EN
Change; Maintenance seeker; Moment change; Motivation; Motivation seeker; Teacher.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio mokslinio problemiškumo pagrindą sudaro šie klausimai: kokie mokytojų motyvacijos pokyčiai, sąlygojami jų darbo aplinkos kaitos, stebimi įgyvendinant švietimo reformą? Ar motyvavimo siekėjo pozicija palengvina momentinių pokyčių situacijos išgyvenimą? Ar švietimo reformos sukeltų pokyčių poveikis buvo toks stiprus, jog sąlygojo save aktualizuojančių mokytojų vienareikšmę transformaciją į saugumo bei priklausymo ar net bazinių poreikių patenkinimo siekiančius subjektus? Mokslinės problemos kontekstas – Lietuvos švietimo sistemos reformos atvejis. Mokslinė problema sprendžiama trijose straipsnio dalyse. Pirmojoje dalyje nagrinėjami momentinių pokyčių švietimo sistemoje teoriniai aspektai bei apibrėžiama darbo motyvacijos sąvoka. Antrojoje dalyje pateikiama tyrimo metodika. Trečiojoje dalyje pateikiami rezultatai, diskusija bei formuluojamos išvados, grindžiamos teorinėmis transformacijos iš motyvavimo į palaikymo siekėjo poziciją prielaidomis. Straipsnyje daroma prielaida, kad momentiniai darbo sąlygų pokyčiai, diegiant Lietuvos švietimo reformos dokumentuose numatytą profilinį mokymą 2000 metų balandžio–gegužės mėnesį, paveikė pedagogų motyvaciją, sukeldami jų nepasitenkinimą darbo sąlygomis, kuris turėtų būti nebūdingas kontrolinei stabilios darbo aplinkos pedagogų grupei. Pirmu atveju tikimasi palaikymo siekėjų dominavimo tiriamoje grupėje, patiriančioje momentinius darbo aplinkos pokyčius, o antru atveju tikimasi motyvavimo siekėjų dominavimo.

ENThe article focuses on the following research questions: What teachers’ working motivation changes could be identified within their working environment transformation during the Education reform period? Does the fact of being motivation seeker facilitate the working environment changes? Are the changes caused by the Educational reform so overwhelming, enabling the univocal transformation of previous self-actualization seeking teachers into safety and affiliation or even basic needs satisfaction oriented individuals? The three parts of the article aim to answer these questions. The first part of this paper deals with the theoretical aspects of the process of moment change in education and describes the concept of working motivation. The second part focuses on the research design and instrument. Research results are presented and analyzed in the third part, focusing on the teachers’ working motivation changes according to Motivation seeker and Maintenance seeker theoretical positions. An empirical case study aimed to analyze teachers’ motivation changes within their working environment change, caused by the Lithuanian Education reform. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20098
Updated:
2020-12-26 13:25:03
Metrics:
Views: 76    Downloads: 5
Export: