Dėl darinių su baigmeniu -eivis, -ė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl darinių su baigmeniu -eivis, -ė
Alternative Title:
On the derivatives with the ending -eivis, -ė
In the Journal:
Bendrinė kalba [Standard Language]. 2019, 92, 1 pdf (18 p.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baigmuo; Darybos būdas; Darybos kategorija; Darybos tipas; Priesaga; Sinonimiškumas; Derivational category; Derivational method; Derivational type; Ending; Suffix; Synonymity.
Keywords:
LT
Baigmuo; Darybos būdas; Darybos kategorija; Darybos tipas; Sinonimai / Synonyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Ending; Synonymity.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalboje yra asmenis pavadinančių darinių, turinčių panašius baigmenis -eiva ir -eivis, -ė. Žodžių darybos veikaluose rašoma apie priesagos -eiva darybos tipą, o apie -eivis, -ė darinius tik vienur kitur užsimenama. Tyrimo objektu ir pasirinkti lietuvių kalbos daiktavardžiai, turintys baigmenį -eivis, -ė. Siekiant straipsnio tikslo – išanalizuoti baigmenį -eivis, -ė turinčius darinius – kelti tokie uždaviniai: iš mokslinės literatūros surinkti ir pateikti duomenis apie -eiva ir -eivis, -ė; iš Lietuvių kalbos žodyno, Dabartinės lietuvių kalbos žodyno, Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštyno, Skaitmeninės Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartotekos išrinkti baigmenį -eivis, -ė turinčius darinius, medžiagą papildyti Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno duomenimis, aptarti darinių su -eivis, -ė darybą ir semantiką. Tyrimui taikytas darybinės analizės metodas, naudotasi gretinimo, semantinės analizės ir substitucijos metodais. Iš viso minėtuose šaltiniuose rastas 41 baigmenį -eivis, -ė turintis darinys (iš jų 34 užfiksuoti Lietuvių kalbos žodyne). Išanalizavus darinių su -eivis, -ė darybą ir semantiką padarytos tokios išvados.1. Darinių su baigmeniu -eivis, -ė darybinė ir semantinė analizė atskleidė, kad dalis jų remiasi dviem pamatiniais žodžiais, iš kurių vienas yra veiksmažodis eiti, ir dar turi priesagą -vis, -ė, taigi gali būti laikomi kompozicijos-sufiksacijos rezultatu. Kai kurie dariniai sąsajos su veiksmažodžiu eiti ne(be)turi ir remiasi vienu pamatiniu žodžiu (veiksmažodžiu arba vardažodžiu). Žiūrint į žodynuose pateiktų darinių ir naujadarų su -eivis, -ė visumą, t. y. atsiribojus nuo darinių individualių darybinių reikšmių, -eivis, -ė darinius sugretinus su priesagos -eiva ir kitų priesagų bendrašakniais sinonimiškais vediniais manytina, kad sinchroniškai tam tikrais atvejais -eivis, -ė galima laikyti priesaga. 2. Didesnė darinių su -eivis, -ė dalis (92 proc. visų darinių) vartojami kaip vardažodinės ypatybės turėtojų darybos kategorijos dariniai, kai kurie (8 proc.) – kaip veikėjų ir veiksmažodinės ypatybės turėtojų darybos kategorijos dariniai. Taigi, žodžių darybos veikaluose šiose darybos kategorijose greta pateikto -eiva darybos tipo būtų tikslinga nurodyti ir besiformuojantį -eivis, -ė darybos tipą. 3. Žodžių daryboje veikia analogija, naujų darinių nuolat pasidaroma pagal esamus darybos modelius. Kaip rodo Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno medžiaga, lietuvių kalboje atsiranda ir, tikėtina, atsiras daugiau naujadarų su -eivis, -ė, kurie papildo ir papildys esamų asmenų pavadinimų gretą. [Iš leidinio]

ENIn the Lithuanian language, there are four main types of word derivation: suffixation, prefixation, paradigmation, and composition. There are cases when two types of derivation occur at the same time: prefixation and suffixation, composition and suffixation, therefore, there is a mixed type of derivation. The nouns are derived using all types of word derivation, especially by means of suffixation. According to derivational meaning, the derivatives are classified into derivational categories. There are 13 categories of noun derivation, which have a certain number of types. Often there are different types of derivation in the same derivational category, which are composed (formally) with the same suffix, but different endings, e.g. -ėžis, -ė and -ėžius, -ė, -lys, -ė and -la, -ėlis, -ė and -ėla. There are derivatives naming persons, which have similar endings: -eiva and -eivis, -ė. The derivatives with the suffix -eiva are mentioned in the writings on word formation, and the derivatives with -eivis, -ė are scarcely mentioned. The object of the research is the nouns ending in eivis, -ė. The aim of the paper is to discuss the semantic and derivational particularities of derivatives ending in -eivis, -ė.To achieve the aim the following objectives have been set up: from the scientific literature to collect and present the data about the suffix / ending –eiva and -eivis, -ė; from Dictionary of the Lithuanian Language, Dictionary of Modern Lithuanian, headwords of Dictionary of Standard Lithuanian, Digital Supplement Catalogue of the Lithuanian Language Dictionary to collect the names of persons with the ending -eivis, -ė, to supplement them with the data from Database of Lithuanian Neologisms and the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language, to discuss the semantics and derivation of derivatives ending in -eivis, -ė. In total 41 derivatives with the ending -eivis, -ė have been found in the mentioned resources (34 of them have been fixed in Dictionary of the Lithuanian Language). After the analysis of the formation and semantics of the derivatives ending in -eivis, -ė, the following conclusions have been drawn: 1. One part of the derivatives with the ending -eivis, -ė are based on two underlying words, one of which is a verb eiti with a suffix -vis, -ė, therefore, they are considered to be the result of composition-suffixation. Some of the derivatives with the ending -eivis, -ė do not have the coherence with a verb eiti and are based on one underlying word. Considering the totality of derivatives and neologisms with the ending -eivis, -ė presented in the dictionaries, i.e. distancing from the individual derivational meanings of the derivatives, and comparing the derivatives ending in -eivis, -ė with cognate synonymic derivatives of the suffix -eiva as well as other suffixes, it is assumed that in some cases -eivis, -ė has to be considered as a suffix.2. The bigger part of the derivatives ending in -eivis, -ė (92 per cent) are used as the derivatives of the derivational category of the possessors of nominal particularities, some of them (8 per cent) are used as the derivatives of the derivational category of the actors and the possessors of verbal particularities. Therefore, in the writings on word derivation, in these derivational categories, alongside the presented -eiva derivational type it is purposeful to indicate the emerging -eivis, -ė derivational type. 3. There is an analogy in word formation, and new derivations are constantly being created according to existing patterns of derivation. According to Database of Lithuanian Neologisms and the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language material, in the Lithuanian language occur and likely will occur more neologisms with the ending -eivis, -ė, which supplement the rank of existing personal names. [From the publication]

ISSN:
2351-7204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83269
Updated:
2021-03-03 16:26:26
Metrics:
Views: 66    Downloads: 8
Export: