Pokyčių valdymas besimokančioje organizacijoje: darbuotojų nuomonių raiška.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pokyčių valdymas besimokančioje organizacijoje: darbuotojų nuomonių raiška
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 1 (7), p. 19-28
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTPokyčiai išorinėje ir vidinėje organizacijos aplinkoje yra neišvengiami, kartais net nepriklausomi nuo organizacijos veiklos ir pastangų juos valdyti. Tačiau organizacija sėkmingai gali valdyti nuo jos priklausomus pasikeitimus juos planuodama ir keisdama savo narių nuostatas, plėsdama jų profesines kompetencijas. Straipsnio tyrimo tikslas - ištirti darbuotojų nuomonių raišką besimokančios organizacijos pokyčių aspektu. Pagrindinis tyrimo metodas - anoniminė apklausa raštu. Apibendrinti apklausos duomenys leidžia konstatuoti, kad labiausiai organizacijose vertinamos profesinės žinios ir gebėjimai, kurie nuolat turi būti ugdomi, tobulinami. Kryptinga organizacijos vadyba sudaro prielaidas sėkmingai veiklai, adaptavimuisi prie pokyčių, klientų poreikių pažinimui. Nustatyta, kad organizacijos veiklai reikšmingiausiais pokyčiais laikomi ekonominiai pokyčiai ir darbuotojų novatoriškumas. Be to, darbuotojų mokymasis siekiant organizacijos tikslų, naujos įrangos ir informacinių technologijų naudojimas yra organizacijos pažangos ir efektyvios veiklos garantas. Apklausa išryškino ir tam tikrą sąryšį tarp mokymosi finansavimo, moralinio palaikymo ir pareigų. Mokymąsi palaikantis vadovas ir darbuotojas skaito profesinius leidinius, dalyvauja įvairioje veikloje, stebi išorinę aplinką, mokosi efektyvių darbo metodų, domisi užsienio patirtimi. Gauti rezultatai leidžia manyti, kad egzistuoja sąryšiai tarp paslaugų (produktų) vartotojų vertinimo ir požiūrio į lankstumą, klientų poreikių pažinimo, įmonės įvaizdžio kūrimo, prekių (paslaugų) pateikimo ir silpnų konkurentų veiklos analizės. Jei palankiau vertinamas vienas šių aspektų, palankiau vertinami ir kiti.Reikšminiai žodžiai: Organizacijos mokymasis; Besimokanti organizacija; Tęstinis mokymasis; Nuomonių tyrimas; Organizacijos pokyčiai.

ENChanges in the external and internal environment of an organization are inevitable, sometimes they are even independent of the activities of the organization and its attempts to manage the activities however an organization can successfully manage the changes, which depend upon it by planning them and changing the position of its members, as well as by developing their professional competences. The aim of the article is to study the expression of employees’ opinions in the aspect of changes in a learning organization. The main method of the study is an anonymous written survey. The summarized data of the survey allow for stating that organizations mostly value professional knowledge and abilities, which must be continuously developed. Purposeful management of an organization creates preconditions for successful activities, adaptation to change and cognition of the customers’ needs. It was established that the economic changes and innovation by employees are considered the most significant changes an organization’s activities. In addition, education of employees for the purpose of reaching the aims of the organization and use of new equipment and information technologies are the securities of advancement and efficient activities of an organization. The survey also highlighted a certain relation between financing of learning, the moral support and the responsibilities. The leader, who supports the training and the employee read professional publications, participate in different activities, observe the external environment, learn efficient working methods and take interest in foreign countries’ experience.The obtained results allow for stating that there exist certain relations between the evaluation of consumers of services/products and the view of flexibility, cognition of the consumers’ needs, development of the image of the company, presentation of goods/services and analysis of competitors’ activities. In case one of the said aspects is viewed favourably, the others also attain a favourable view.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4120
Updated:
2020-10-23 19:33:48
Metrics:
Views: 100    Downloads: 36
Export: