Parameters of labour market as a learning organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Parameters of labour market as a learning organization
Alternative Title:
Darbo biržos kaip besimokančios organizacijos parametrai
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2004, Nr. 29, p. 7-19
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darbo birža; Besimokanti organizacija
EN
Labour market; Learning organization
Summary / Abstract:

LTIntegruojantis į ES, vis didesnę svarbą įgauna įsidarbinimo, nedarbo mažinimo problema, operatyvus reikiamų paslaugų poreikio nustatymas ir suteikimas, kaip tai numato ES užimtumo politikos gairės. Lietuvos darbo birža yra viena iš svarbiausių institucijų, kuriai deleguotas netekusių darbo gyventojų užimtumo įgyvendinimas, darbo rinkos procesų valdymas, darbo rinkos politikos kūrimas ir įgyvendinimas. Įstojus į ES, pradėjus darbojėgai judėti neatsižvelgiant į valstybių sienas, biržos funkcijos prasiplečia - birža pradės vykdyti įdarbinimo funkciją Europos mastu. Šių uždavinių įgyvendinimo kokybė priklauso nuo biržos personalo turimų gebėjimų, jų nuolatinio įgijimo ir efektyvaus panaudojimo. Mokymasis tampa esminiu individo sėkmingos karjeros ir organizacijos išlikimo veiksniu bei prisitaikymo prie kintančios aplinkos garantu. Todėl biržos tapimas besimokančia organizacija yra viena iš sąlygų atliepti besikeičiančios visuomenės poreikius. Mokslinės literatūros analizė leido išskirti besimokančios organizacijos bruožus: mokymąsi skatinančio organizacijos klimato kūrimas; lygiaverčiai partnerystės santykiai; padalinių, grupių, individų bendravimas ir bendradarbiavimas; vykdomi veiklos tyrimai, informacijos rinkimas, vertinimas ir sklaida; nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, strategijos, vizijos tikslų formulavimas organizuojamas kaip mokymosi procesas; organizacijos lankstumas ir atvirumas.Atlikus tyrimą išryškėjo, kad biržoje pastebimi tokie besimokančios organizacijos bruožai: biržos darbuotojų tobulėjimą įtakoja išoriniai mokymąsi skatinantys veiksniai (informacinių technologijų diegimas, naujos priemonės, kolegų patarimai) labiau nei vidiniai (žingeidumas, vidinis siekis); biržoje vyrauja teigiamas mokymosi mikroklimatas- lygiavertiški partnerystės santykiai, atvirumas naujoms veiklos idėjoms, kitų šalių patirčiai, ryškus mokymosi profesinio tobulėjimo siekis; gebėjimas tirti veiklą, vertinamas labiau nei mokymasis, tačiau nuolatinis mokymasis suprantamas kaip darbo vietos išsaugojimo garantas; biržos darbuotojai yra labiausiais įsisavinę informacijos rinkimo ir išsaugojimo bei konsultavimo žinių sritis; mažiausiai- užsienio kalbos žinojimo, ES šalių patirties perteikimo, veiklos būdų tobulinimo, tikslų formulavimo, kūrybišką problemų sprendimo, tikslų derinimo, žinių transformavimo į realų praktinį veiksmą, asmeninių gebėjimų ir kompetencijų plėtojimo, veiklos būdų keitimo, vizijos kūrimo žinių sritis; konfliktų sprendimų strategijų žinojimas, gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis- naudingiausios respondentų išskirtos kompetencinės sritys; išryškėjo komandinio darbo poreikis bei teigiamas administracijos požiūris į darbuotojų mokymąsi, tačiau stebimas mokymosi sąlygų nebuvimas, todėl galima teigti, kad biržoje nėra aiškios kvalifikacijos kėlimo politikos; tik trečdalis respondentų yra dalyvavę biržos veiklos strategijos kūrime, stebimas statistinis ryšys tarp išsilavinimo ir dalyvavimo strategijos kūrime. Biržoje strategijos, vizijos ir tikslų formulavimas, dalyvaujant visiems organizacijos nariams, kaip mokymosi procesas nėra išnaudojamas.Taip pat galima teigti, kad biržose nėra stebima visų besimokančios organizacijos bruožų raiška, tačiau tyrimo dalyvių nuostatų lygmenyje (vertinant besimokančios organizacijos bruožų raišką biržoje), atsikartoję besimokančios organizacijos požymiai, leidžia teigti, kad egzistuoja socialinės faktinės prielaidos diegti besimokančios organizacijos koncepcijos idėjas biržoje. [Iš leidinio]

ENThe paper provides the research results of the major distinguishing features of labour market as a learning organization. The authors analyse social and political transformations influencing the change tendencies of the organizational purpose and concept, discuss a learning organization and its essential ideas. [From the publication]

ISSN:
1392-1142, 2335-8750
Subject Area:
Related Publications:
Pokyčių valdymas besimokančioje organizacijoje: darbuotojų nuomonių raiška / Jurgita Bersėnaitė, Gintaras Šaparnis, Diana Šaparnienė. Socialiniai tyrimai. 2006, Nr. 1 (7), p. 19-28.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38577
Updated:
2018-12-17 11:27:18
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2