Pagoniškasis avangardizmas : teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagoniškasis avangardizmas: teoriniai Broniaus Kutavičiaus muzikos aspektai
Alternative Title:
Pagan avant-garde: theoretical aspects of music by Bronius Kutavičius
Publication Data:
Vilnius : Gervelė, 2001.
Pages:
261 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Avangardizmas; Bronius Kutavičius; Kompozitorius; Komunikacija; Lietuvių muzika; Mitas; Mitologija; Naratyvumas; Opera; Oratorija; Pagonybė; Rituališkumas; Semiotika; Advance-guard; Avant-gardism; Bronius Kutavičius; Communication; Composer; Lithuanian music; Music semiotics; Myth; Mythology; Narrativity; Opera; Oratorio; Paganism; Rituality.
Contents:
Pratarmė — Įvadas. Broniaus Kutavičiaus kompozicinio stiliaus formavimasis. Idėjos garsuose — Ankstyvasis kūrybos laikotarpis — Dialogo tarp tradicijos ir nūdienos užmezgimas — Pagoniškosios tematikos kūriniai: Oratorija „Paskutinės pagonių apeigos“; Oratorija „Iš jotvingių akmens“; Oratorija „Pasaulio medis“; Oratorija „Magiškas sanskrito ratas“; Opera-poema „Strazdas - žalias paukštis“ — Muzikos rituališkumas. Broniaus Kutavičiaus oratorijos — Ritualo struktūra — Muzikos rituališkumas — B. Kutavičiaus oratorijos: Rituališkų kompozicijų kosmologija, mitiškumas ir metafiziškumas; Sociokultūrinis, psichologinis oratorijų lygmuo; Formos ir schemos; Apie transformacijas; Muzikinė rituališkų kūrinių kalba. Procesualumas — Mitinė komunikacija. Broniaus Kutavičiaus operos — Interpretavimas ir kodo rekonstravimas: Pasakos kodo atnaujinimas. Struktūros archajiškumas; Dėl naratyvinės gramatikos; Pasakojimas teatre (naratyvumas kaip procesas); Rekonstrukcijos vieta - tautosakiniai operų libretai. „Kaulo senis ant geležinio kalno“ — Mitinio pranešimo atkūrimas. „Strazdas - žalias paukštis“ — Muzika - kaip mito šaltinis — Postmodernistinis pliuralizmas ir jo reiškiniai Broniaus Kutavičiaus operose bei oratorijose — Struktūriniai eksperimentinės XX a. operos pasikeitimai — Avangardinė muzikos traktuotė — Operą papildantys akustiniai garso objektai: Pliuralizmo įtaka operai; Operos-poemos „Strazdas - žalias paukštis“ intertekstualumas ir kombinatorika — B. Kutavičiaus operų teatriškumas, oratorijų sinkretiškumas — Broniaus Kutavičiaus kūriniai - XX a. muzikos stilių ir technikų reprezentantai. Semiotinė traktuotė — Aktualus B. Kutavičiaus kūrinių kontekstas — Koliažo technika — Dodekafonijos taikymas. B. Kutavičiaus kanonai — Aleatorika ir išraiškos laisvės siekimas —Minimalizmas ir jo aspektai — Baigiamoji dalis — Bibliografija — Summary — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Avangardizmas; Kompozitorius; Komunikacija / Communication; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Muzika / Music; Naratyvumas; Opera. Operetė. Vodevilis / Opera. Operetta. Vaudeville; Oratorija; Rituališkumas; Semiotika / Semiotics; Senieji tikėjimai / Old religion.
Summary / Abstract:

LTKnygoje „Pagoniškasis avangardizmas“ plėtojama įvairialypė tematika: pradedant teorinėmis rituališkumo muzikoje, dalyvavimo komunikacijos procese, naratyvumo muzikoje problemomis ir baigiant šių kompozicijų analize, susieta su prieš tai gvildentais teoriniais aspektais. Įvadinėje dalyje rašoma apie B. Kutavičiaus kompozicinio stiliaus susiformavimą, jo kūrybiniam braižui būdingą mitologinės-istorinės tematikos pasirinkimą ir pastarosios raišką novatoriškomis priemonėmis. Pirmajame knygos skyriuje „Muzikos rituališkumas. Broniaus Kutavičiaus oratorijos“ atkreipiamas dėmesys į gana savitą muzikos kūrinių kategoriją – rituališkas kompozicijas. Pirmojo skyriaus tikslas – pateikti rituališkų muzikos kūrinių apibūdinimą ir jį, logiškai pagrindžiant, įteisinti. Antrajame knygos skyriuje, pasinaudojant Romano Jakobsono komunikacijos modeliu, tiriama, kaip mitinėje komunikacijoje dalyvauja operos žanro kūriniai. Naratyvumo kaip sistemos ir naratyvumo kaip proceso požiūriu šiame skyriuje rašoma apie ankstyvąsias B. Kutavičiaus operas – „Kaulo senis ant geležinio kalno“ ir „Strazdas – žalias paukštis“. Nuodugniai nagrinėjamas šių operų diskursas, teatriškas kūrinių išraiškos lygmuo. Trečiajame ir ketvirtajame skyriuose rašoma apie antrosios XX amžiaus pusės muzikai būdingus dalykus: novatoriškus operos žanro bruožus bei kompozicinės technikos rūšis. Baigiamojoje knygos dalyje minimos X dešimtmetyje B. Kutavičiaus sukurtos kompozicijos. Jose vietoj vyravusio pagoniškojo avangardizmo pradėjo įsigalėti universalioji tematika, kurioje keliami erdvės, laiko, ontologiniai klausimai.

ENThe book “Pagoniškasis avangardizmas” [Pagan Avant-gardism] covers miscellaneous topics from theoretical problems of ritualism in music, participation in the communication process and narration in music to the analysis of these compositions related to the above-mentioned theoretical aspects. The introductory part examines the formation of Bronius Kutavičius’ compositional style, the choice of mythological and historical topics typical of his creative nature, and the expression of these topics by innovative means. Chapter one of the book “Ritualism of Music. Oratorios by Bronius Kutavičius” focuses on quite a distinctive category of pieces of music – ritual compositions. Chapter one aims to provide a definition of ritual pieces of music and to logically validate it. Chapter two of the book, using the communication model of Roman Jakobson, explores how works of opera participate in the mythic communication. From the viewpoint of narration as a system and narration as a process, this chapter looks at Kutavičius’ early operas, “Kaulo senis ant geležinio kalno” [Bone Old Man on the Iron Mountain] and “Strazdas – žalias paukštis” [Thrush, the Green Bird]. The chapter thoroughly examines the discourse in these operas and a theatrical level of the works’ expression. Chapters three and four discuss issues typical of the music of the second half of the 20th century, which are as follows: innovative features of the genre of opera and types of compositional techniques. The concluding part of the book mentions compositions written by Kutavičius in the 1990s. In these pieces of music, previously prevailing pagan avant-gardism was replaced by universal topics of space, time and ontological issues.

ISBN:
9986638216
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35805
Updated:
2021-03-05 22:19:39
Metrics:
Views: 100
Export: