Символы нотографии в музыке Бронюса Кутавичюса: этнические корни и современная интерпретация

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Rusų kalba / Russian
  • Anglų kalba / English
Title:
Символы нотографии в музыке Бронюса Кутавичюса: этнические корни и современная интерпретация
Alternative Title:
Symbols of notography in Bronius Kutavičius' music: ethnic roots and contemporary interpretation
In the Book:
Etninės ir šiuolaikinės kultūros ženklai akademinėje muzikoje / Virginija Apanavičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. P. 152-162
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTDauguma Lietuvos akademinės muzikos kūrėjų skiria didelį dėmesį etninės muzikos tradicijai ir jos modifikacijoms šiuolaikinėje literatūroje. Bronius Kutavičius rekonstruoja senovinius baltų papročius oratorijose „Paskutinės pagonių apeigos“, „Iš jotvingių akmens“ ir operoje „Ignis et fides“, naudodamas senovinių instrumentų tembrus, chorinį dainavimą, sutartines ir jų ritmiką. Partitūros tekste yra daug mitologinių ir kosmologinių motyvų, susijusių su baltų pasaulėžiūra: ratas, svastika, audinio ornamentika, etc. Naudodamas minimalias raiškos priemones, B. Kutavičius išlaiko esminius etninės muzikos bruožus: neribojamas laikas kūrybai, tolygi dinamika, vienodo tempo ir struktūros tonacijos, susijusios su natūraliomis tonacijomis, akustika ir muzikine ornamentika, sudaryta iš artimų bei riboto kiekio melodijų. B. Kutavičius instinktyviai naudoja etninės muzikos taisykles, kurdamas originaliai rekonstruotą etninę muziką, o jo kūrybos idėjos, atrodo, atitinka mokslo hipotezes. Tuo pačiu metu jo kūriniai yra labai modernūs ir atsispindi šiuolaikinės muzikos tikslus, bet matoma ir kita dalis – „Paskutinės pagonių apeigos“ savo atlikimo savybėmis daro įtaką akademinės muzikos demokratizavimo procesui. Kitas kryžiaus formos simbolis išreiškia krikščionybės šaknų senosios Europos kultūroje įvaizdį („Medžių kova“).„Magiškas sanskrito ratas“ – vadinamosios grafinės muzikos pavyzdys – atskleidžia Visatos kūrimo istoriją, užrašytą žvaigždžių ir galaktikos simboliais. B. Kutavičiaus keturių dalių muzikinis ciklas „Jeruzalės vartai“ simbolizuoja didelį kryžių, nukreiptą iš Vakarų į Rytus. Remiantis Rytų, Vakarų, Pietų ir Šiaurės etninės muzikos interpretacijomis, skambančiomis šiomis keturiomis kryptimis, galima apibrėžti jų tarpusavio sąsają kaip Lietuvos visuomenės istorinio proceso, kurio liudininkai esame, simbolį – tūkstančių žmonių genocidą po Antrojo pasaulinio karo, tremtį į Sibirą. Minėti grafiniai ir negrafiniai B. Kutavičiaus notografijos simboliai yra postmodernios muzikos kūrybos ir šiuolaikinės interpretacijos rezultatas. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Bronius Kutavičius, kompozitorius, akademinė muzika, etninė muzika, simbolika; Lietuva, Bronius Kutavičius, muzika, kūryba, notografija, simboliai, etnosas, nūdiena, interpretacija; Bronius Kutavičius, composer, classical music, ethnic music, symbolism; Lithuania, Bronius Kutavičius, music, creativity, notography, symbols, of notography, ethnos, nowadays, interpretation.

ENAlmost all the composers of the Lithuanian academic music pay great attention to the traditions of ethnic music and their modifications in contemporary culture. Bronius Kutavičius reconstructs the ancient Baltic customs in his oratories "Last Pagan Rites", "From the Yatvingian Stone" and opera "Ignis et fides" using tembres of archaic instruments, choir singing, the style of the sutartinės and their rythmics. There are numerous mythological and cosmological motives in the text deciding the shape of writing down the piece on paper where one can notice symbols connected with the Baltic world-outlook: wheel, swastica, ornament of textile, etc. Using minimal means of expression, Kutavičius maintains the essential features of ethnic music: no limitation of time while writing a piece, equal dynamics, one tempus and structure of modes connected with natural modes leaning on accustics and musical textile that is composed from the near and limited quantity of tunes. Kutavičius uses laws of ethnic music instinctively while creating an original stile of reconstructed etnhnicatised music, and his ideas of creation seems to correspond to scientific hypotheses. At the same time, his works are very modern and reflected the aims of contemporary music, yet there is one rear feature - "Last Pagan Rites" with its qualities of performance influences the process of the democratisation of academic music. Another symbol connected with the cross expresses the imagination of the roots of the Christianity in the old Europe cultures (Kampf der Bäume).Magic Circle of Sanskrit - the example of the so-called graphic music-express the history of creation of the universe by the notes symbols of the star and Galaxy. The musical composition of Kutavičius "The Gates of Jerusalem", which consists of four chapters, creates a symbol of a large cross laying from the West to the East. Like this interpretation of East, West, South and North etnic music, sounding in points of these four directions, we can define the junction between them as a symbol of the historical proceses of Lithuanian society, that is beeing witnessed - the genocid of thousands of people after World War II at Soviet times, exile to Syberia. These mentioned graphic and non grafic symbols of notography of Kutavičius are as a result of the style of the postmodern music creation and contemporary interpretation. [From the publication]

ISSN:
1691-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55276
Updated:
2018-03-06 08:22:35
Metrics:
Views: 14
Export: