Minimalizmo galia = Minimal power

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Minimalizmo galia =: Minimal power
Alternative Title:
Minimal power
Editors:
Tekutienė, Anželika, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2007.
Pages:
191 p
Notes:
Į anglų kalbą vertė Anželika Tekutienė.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Liaudies menas / Folk art.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama minimalistinė raiška ir jos principais remiantis sukuriamos šiuolaikinės minimalistinės formos specifika bei evoliucija. Temos aktualumą lemia minimalistinės raiškos populiarumas šiuolaikinėje architektūroje. Šis leidinys papildo esamų mokslinių minimalistinės raiškos šiuolaikinėje architektūroje tyrimų aruodą pirminių minimalistinės raiškos ištakų ir raidos, sąsajų su miestų planavimo idėjomis, geografinio paplitimo analize. Jame bandyta tiksliau apibrėžti šiuolaikinio minimalizmo vietą laike ir erdvėje; išryškinti minimalistinės raiškos specifiką, tikslus, prioritetus ir kompozicines priemones. Monografijoje siekiama įrodyti, kad bet kokia forma – tiek pirminė, tiek hiper- gali būti minimalistinė, jei atitinka svarbiausius minimalistinės raiškos kriterijus: paprastumą, vientisumą, grynumą ir idėjinį pagrįstumą. Minimalistinės formos šiuolaikinėje architektūroje raidos tendencijos, jos transformacijos galimybės ir yra šio darbo objektas. Monografija sudaryta iš penkių dalių: 1) Pratarmė; 2) Ištakos; 3) Dabarties ideologija; 4) Ateitis; 5) Reziumė. Mokslinis ir praktinis darbo tikslas – atskleisti tobulumo, harmoningumo siekių realizavimo būdų šiuolaikinėje architektūroje dinamiką per maksimalų paprastumą, minimumą. Iškeliama nauja, iki šiol pasaulinėje menotyros praktikoje neįvardyta minimalistinės formos transformacijos, virtimo hiperpaviršiais, hiperminimalistine forma idėja, pateikiamas jos realizacijos modelis bei numatomos jo galimo taikymo architektūros praktikoje bei moksliniuose tyrimuose perspektyvinės gairės. Monografija skirta architektams, mokslininkams, menininkams, projektuotojams, taip pat akademiniam jaunimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Minimalizmas; Minimalizmo architektūra; Minimalistinė raiška; Lietuvos architektūra; Architektūros kompozicija; Minimalism; Minimalist architecture; Minimalist expression; Lithuanian architecture; Composition of architecture.

ENThe monograph examines minimalist expression and the specifics and evolution of the minimalist form, created basing by the principles of minimalist expression. The subject’s relevance is determined by the popularity of minimalist expression in the modern architecture. The publication supplements the totality of scientific studies of minimalist expression by an analysis of the initial beginnings and development of minimalist expression and their relation with urban planning ideas and geographical spread. The monograph attempts to provide a more accurate definition of the place of the modern minimalism in time and space, highlight the specifics, aims, priorities and composition means of minimalist expression and to prove that any form – both the primary and hyper-form can be minimalist, in case it complies with the most important criteria of minimalist expression, i. e. simplicity, integrity, pureness and ideological legitimacy. The trends of development of the minimalist form in the modern architecture and its transformation possibilities are the subject of the study. The monograph includes five parts: 1) Preface; 2) Beginnings; 3) Modern Ideology; 4) Future; 5) Conclusions. The scientific and practical aim of the study is to reveal the dynamics of the ways for implementation of the strivings for perfection and harmony in the modern architecture through the maximum simplicity, i. e. the minimum. The new idea of transformation of the minimalist form, its turning into hyper-surfaces, a hyper-minimalist form, which has not yet been stated in the global art criticism practices is raised, its implementation model is provided and the perspective guidelines for its potential application in the architecture practice and scientific studies are foreseen. The monograph is dedicated to architects, scientists, artists, designers and academic youth.

ISBN:
9789955282204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13330
Updated:
2013-04-28 17:40:28
Metrics:
Views: 66
Export: