M. K. Sarbievijaus odės Švč. Mergelei Marijai : krikščioniškosios poezijos raidos atspindžiai (Stella Maris)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. K. Sarbievijaus odės Švč. Mergelei Marijai : krikščioniškosios poezijos raidos atspindžiai (Stella Maris)
Alternative Title:
Odes to the Blessed Virgin Mary by M. K. Sarbievijus: reflections of the development of Christian poetry (Stella Maris)
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2005, 18, p. 169-187. Istorijos rašymo horizontai
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Panegirika / Panegyric; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTMotiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinės tematikos poezija sudaro ne pačią didžiausią, tačiau kone įdomiausią bei sudėtingiausią jo kūrybos dalį. Del daugybės šiuos tekstus formuojančių kultūrinių sluoksnių ir juose atsektinų intertekstų religiniai Sarbievijaus eilėraščiai tyrinėtojui veriasi sluoksnis po sluoksnio, lukštenant paslėptas egzegetines prasmes, alegorijas, naujai perrašytus religinėje literatūroje nuo amžių prigijusius poetizmus ar jais uždangstytus ikonografinius siužetus. Visa tai kalbamos tematikos poeziją išskiria iš vadinamųjų filosofinių ar grynųjų proginių Sarbievijaus kūrinių. Švč. Mergelei Marijai dedikuotos odės ir epodės savo ruožtu išskirtinos į atskirą šios tematikos poezijos semantinę grupę. Neabejotinai gilus įvairių amžių liturginių tekstų pažinimas atvėrė Sarbievijui naujas imitacijos galimybes, kurias dar skatino ir Tridento Susirinkimo nuorodos, krikščioniškosios reformacijos bei jezuitų programos uždaviniai. Daugiasluoksnėse M.K. Sarbievijaus odėse Švč. Mergelei Marijai numanomi įvairių amžių krikščioniškosios poezijos intertekstai liudija apie mariologinės tradicijos apskritai tęstinumą ir jos perteikimą kalbamuose kūriniuose. Toji tradicija aprėpia įvairius Marijai skirtus tekstus, Bažnyčios Tėvu, kitų įvairių amžių autorių pamokslus, traktatus, komentarus Giesmių giesmei ar kitiems Šventraščio tekstams, o ypač poetinius tekstus; himnus, giesmes, antifonas, tradicines Marijai skirtas invokacijas, maldas, ikonografijoje prigijusius simbolius. Šiame straipsnyje stengėmes apsiriboti skirtingų amžių krikščioniškosios poezijos pavyzdžiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Poezija, religinė; Odės; Himnas; Mariologija.

ENPoetry with religious bent, produced by Motiejus Kazimieras Sarbievijus, constitutes a small – albeit the most interesting and complex – part of his writings. Due to a big number of cultural layers shaping these texts and inter-texts one could trace in them, religious poems of Sarbievijus open up to researchers one layer at a time, by peeling away hidden exegetic meanings, allegories, newly rewritten for religious literature or long-standing poetic expressions or iconographic plots covered by them. All of these features distinguish the discussed poetry among so-called philosophical or purely occasional writings of Sarbievijus. Odes and epodes dedicated to Holy Virgin Mary could be distinguished into a separate semantic group within the field of religious poetry. Obviously, a thorough mastery of liturgics from various periods opened up for Sarbievijus new possibilities for imitation, which were further encouraged by references of the Trident meeting, goals of the Christian reformation and Jesuit program. Allusions to inter-texts of Christian poetry from various periods, found in multi-layer odes of M.K. Sarbievijus to Holy Virgin Mary, speak of the continuation of mariological tradition in general and its communication in the discussed works. This tradition comprises various texts dedicated to May, sermons of the Church Fathers, other authors, treatises, comments of the Psalm book or other Holy Scripture writing, especially its poetic texts; hymns, psalms, traditional invocations addressed to Mary, prayers, symbols that took root in iconography. In this article, the author made an attempt to limit himself to examples of Christian poetry from different periods.

ISBN:
9955775854
ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1251
Updated:
2020-08-13 16:19:05
Metrics:
Views: 150    Downloads: 13
Export: