Tridento susirinkimas ir Lietuva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tridento susirinkimas ir Lietuva
Alternative Title:
Council of Trent and the Church of Lithuania
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2000, t. 16, p. 35-48
Keywords:
LT
Tridentino susirinkimas ir Lietuva.
EN
the council of Trent; church of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTTridento Susirinkime Lietuvos vyskupų nebuvo (išskyrus Vilniuje gimusį ir augusį Varmijos vyskupą kardinolą Stanislovą Hozijų). Nebuvo jų ir tarp Žygimanto Augusto pasiuntinių. Nežinome, ką apie tą Susirinkimą žinojo, kaip jį vertino Lietuvos Bažnyčios hierarchai. Šį tą pranešė paties Susirinkimo dalyviai - Veronos vyskupas Aloyzas Lippomano ir jo teologas Alfonsas Salmeronas SJ, trumpam atvykę į Vilnių 1555-ųjų pabaigoje. Tridento epocha Lietuvoje prasidėjo jau gerokai po Tridento. Tridento Susirinkimo nutarimų realizavimas labai teigiamai paveikė Lietuvos Katalikų Bažnyčią. Įveiktos pagrindinės dvasininkų luomą kamavusios blogybės. Kokybinį perversmą sielovadoje liudija per šimtmetį pakilusi reikalavimų kartelė: dar 1527-1528 m. Vilniaus vyskupijos sinodas nutarė leisti nieko nežinantiems apie tikėjimą, tačiau pamaldžiai nusiteikusiems žmonėms eiti komunijos, o 1636 m. Žemaičių vyskupijos sinode uždrausta teikti Eucharistiją tiems, kurie nemoka katekizmo pagrindų. Esama nuomonių, kad Tridento Susirinkimas, sustiprinęs Katalikų Bažnyčią iš vidaus, sužlugdė vieną iš pagrindinių tikslų, dėl kurių jis ir buvo sušauktas, t. y. palaidojo dar gyvas ir realias visos krikščionių Bažnyčios vienybės viltis. Atmindami šį vienybės siekį Lenkijos ir LDK katalikai bei stačiatikiai įgyvendino, tiesa, lokaliu mastu, tai, ko nepavyko pasiekti Visuotiniam Susirinkimui. Vilniuje veikusi popiežiškoji seminarija ne tik padėjo parengti tinkamų kunigų naujai graikų apeigų Katalikų Bažnyčiai, bet sudarė sąlygas studijuoti ir katalikams iš protestantiškų ar stačiatikiškų kraštų.

ENThe Council of Trent was not attended by any Lithuanian bishops (with the exception of Stanislaus Hosius, the Cardinal and Prince-Bishop of Warmia, who was born and raised in Vilnius). No bishops were present among the ministers of Sigismund II Augustus. It is not known what was known of the Council by the hierarchs of the Church of Lithuania and how they viewed it. Certain information was provided by the participants of the Council, i. e. Aloisius Lipomanus Lippomano, the bishop of Verona and his theologian Alfonso Salmeron, who briefly visited Vilnius at the end of 1555. The Trent era commenced in Lithuania after the Council. The implementation of the resolutions of the Council had a very positive influence on the Catholic Church of Lithuania. It helped to overcome the main maladies, which troubled the clergy. The quality revolution is evidenced in the increase of requirements, which occurred during a hundred years’ period: in 1527-1528 the synod of the bishopric of Vilnius decided to allow persons, who did not have sufficient knowledge of the faith, but were godly, to have the Holy Communion, and the synod of the bishopric of Samogitia of 1636 prohibited to give the Eucharist to those who did not know the basics of the Catechism. There are opinions that the Council of Trent, which reinforced the Catholic Church from within, ruined one of its main objectives, i. e. the unity of the entire Christian Church. Remembering the said striving for unity the Catholics and Orthodox persons of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, although locally, managed to implement which was failed by the Council. The pontifical seminary in Vilnius not only helped to prepare priests for the new Catholic Church of Greek rituals, but also created the conditions for studying to the Catholics from Protestant and Orthodox lands.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15465
Updated:
2018-12-17 10:42:49
Metrics:
Views: 140    Downloads: 11
Export: