Contiones Lituanicae : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Contiones Lituanicae: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2012, t. 14, p. 339-346
Keywords:
LT
18 amžius; 13 amžius; Juozas Karaciejus. Contiones Lituanicae : XIII a. pradžios pamokslai; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Juozo Karaciejaus rengtas tekstas – autentiškai perrašytas anoniminis XVIII a. pradžios pamokslų ir giesmių rankraštis, sąlygiškai vadinamas „Conciones Litvanicae“ pagal pamokslų antraščių pradžias. Neaiškus rankraščio autorius, tikslus parašymo laikas, iki galo neaiški ir parašymo vieta (pamokslai skirti Šiaulių gyventojams, Žemaičių vyskupijai). Šiuos ir dar kitus dalykus aptaria įvadinis knygos skyrius „Vertingas XVIII a. pradžios rašto paminklas“. Skyriuje aiškiai atskleista neakivaizdi M Biržiškos, J. Palionio ir Z. Zinkevičiaus diskusija dėl rankraščio atribucijos bei kalbos. Recenzijos autorė formuluoja prielaidą, kad rankraščio autorius galėtų būti siejamas su Vilniaus jėzuitais. Publikuojant rankraščio perrašą be faksimilės, labai svarbus tampa išorinių rankraščio ypatybių aprašas. Jis recenzuojamame leidinyje galėjo būti išsamesnis bei tikslesnis. Nereziumuoti ir rankraštyje pasitaikantys taisymai. Nedėmesingumas neva šalutinėms, smulkioms teksto detalėms vienu atveju sąlygojo kiek klaidingus įvadinio skyriaus teiginius dėl rankraščio paginacijos. Pamokslų publikacijos pratarmėje trumpai išdėstyti teksto perrašymo principai. Jie buvo pasirinkti pamatuotai ir leido išlaikyti kuo didesnį teksto autentiškumą. Patys tekstai perrašyti gana rūpestingai, nors klaidų pasitaiko. Perrašo komentarai fiksuoja daugumą rankraščio rašytojo ar kitų asmenų įrašų, prierašų, taisymų. Vis dėlto matyti, kad nemaža smulkių, momentinių taisymų, kurie rankraščio kūrėjo daryti rašant tekstą (o gal perrašant jį iš juodraščio?), parengėjo nėra komentuoti.Reikšminiai žodžiai: Lietuviški rankraščiai; Senieji tekstai; Pamokslai; Conciones Litvanicae; Conciones Litvanicae; Lithuanian manuscripts; Old texts; Sermons.

ENThe review discusses the text prepared by Juozas Karaciejus – authentically transcribed anonymous manuscript of sermons and psalms of the beginning of the 18th c., relatively called Conciones Litvanicae according to the beginnings of sermon headers. The author of the manuscript and the exact time of writing are not known, the place of writing is not completely clear either (the sermons are intended for the residents of Šiauliai, Samogitian Diocese). These and other things are discussed in the introductory chapter of the book ‘Valuable Memorial of Literature of the Beginning of the 18th c.’ The chapther clearly reveals a correspondence discussion of M. Biržiška, J. Palionis, and Z. Zinkevičius regarding the attribution and language of the manuscript. The author of the review makes an assumption that the author of the manuscript could be related to the Jesuits of Vilnius. When publishing a transcript of a manuscript without a facsimile, the description of the external features of the manuscript is very important. It could have been more comprehensive and accurate in the reviewed publication. The corrections made in the manuscript were also not summarized. Lack of attention to allegedly secondary, minor details of text in one case resulted in slightly erroneous statements of the introductory chapter regarding the paging of the manuscript. In the foreword of sermon publication, the principles of text transcription are briefly described. Their selection was thought out and allowed retaining as much authenticity of text as possible. The texts themselves were transcribed rather carefully, though there are some errors. The comments of the transcript register most of the entries, additions and corrections of the writer of the manuscript or other persons. However, it is obvious that many minor, momentary corrections made by the author of the manuscript when writing the text (or maybe rewriting it from the rough copy) were not commented by the compiler.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45003
Updated:
2018-12-17 13:26:15
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: